Ezekiel 10 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 10:1-22

Mibiya sa Templo ang Gamhanan nga Presensya sa Dios

1Samtang nagatan-aw ako, may nakita akong morag trono nga hinimo sa bato nga safiro ug nahimutang sa atop-atop nga kristal ibabaw sa ulo sa mga cherubim. 2Miingon ang Ginoo sa tawo nga nagsuot ug linen, “Sulod ngadto sa tunga sa mga ligid sa mga cherubim, ug paghakop didto ug mga baga ug isabwag kini ngadto sa siyudad.” Ug nakita ko nga misulod siya.

3Nagtindog ang mga cherubim sa habagatang bahin sa templo sa dihang misulod ang tawo, ug may panganod nga milukop sa sulod nga hawanan sa templo. 4Unya mibiya ang gamhanan nga presensya sa Ginoo gikan sa mga cherubim ug mibalhin ngadto sa pultahan sa templo. Nalukop sa panganod ang templo, ug midan-ag sa hawanan ang kahayag sa gamhanan nga presensya sa Ginoo. 5Ang kasikas sa mga pako sa mga cherubim madungog hangtod sa gawas nga hawanan, sama sa tingog sa Makagagahom nga Dios kon siya mosulti.

6Sa dihang gimandoan sa Ginoo ang tawo nga nagsuot ug linen nga mokuha ug baga sa tunga sa mga ligid ilalom sa mga cherubim, miadto siya ug mitindog tapad sa usa ka ligid. 7Unya ang usa sa mga cherubim mikab-ot sa kalayo nga diha sa ilang taliwala ug mikuha ug baga ug gibutang kini sa kamot sa tawo nga nagsuot ug linen. Gidawat kini sa tawo ug migawas. 8Ilalom sa mga pako sa cherubim may makita nga mura ug kamot sa tawo.

9May nakita usab ako nga upat ka ligid, sa kada kilid sa upat ka cherubim. Nagasidlak kini sama sa mahalong bato nga chrysolite, 10ug managsama kinig hitsura, nga daw sa duha ka ligid nga nagkurus, 11busa makaadto kini ug ang cherubim sa bisan asa nga direksyon nga dili na kinahanglan pang moliso. 12Ang tibuok lawas sa mga cherubim, apil na ang ilang likod, kamot, ug pako, nalukop sa mga mata, ug mao usab ang mga ligid. 13Ug nadungog ko nga gitawag kinig, “nagatuyok nga mga ligid.” 14Ang matag cherubim may upat ka nawong. Ang nahauna dagway sa cherubim, ang ikaduha dagway sa tawo, ang ikatulo dagway sa liyon, ug ang ikaupat dagway sa agila.

15Unya mikawan ang mga cherubim. Mao kini sila ang buhi nga mga binuhat nga akong nakita didto sa Suba sa Kebar. 16Kon asa gani mopaingon ang mga cherubim, adto usab mopaingon ang mga ligid, ug kon molupad sila, uban usab ang mga ligid. 17Kon magpundo sila, magpundo usab ang mga ligid. Ug kon mokawan sila, mokawan usab ang mga ligid. Kay ang espiritu sa buhi nga mga binuhat anaa sa mga ligid. 18Unya ang gamhanan nga presensya sa Ginoo mibiya sa pultahan sa templo ug mibalhin ibabaw sa mga cherubim. 19Ug samtang nagatan-aw ako, milupad ang mga cherubim uban ang mga ligid. Mihunong sila sa sidlakang bahin sa pultahan sa templo sa Ginoo, ug ang gamhanan nga presensya sa Dios sa Israel anaa ibabaw kanila.

20Mao kini ang mga buhi nga binuhat nga akong nakita sa ilalom sa Dios sa Israel didto sa Suba sa Kebar. Ug nasayran ko nga kini diay mga cherubim. 21Ang matag usa kanila may upat ka nawong ug upat ka pako, ug ilalom sa ilang mga pako may morag kamot sa tawo. 22Ang ilang hitsura sama sa panagway niadtong mga buhi nga binuhat nga akong nakita didto sa Suba sa Kebar ug ang matag usa kanila nagalakaw nga diretso.