Exodus 7 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Exodus 7:1-25

1Miingon ang Ginoo kang Moises, “Paminaw! Himuon ko ikaw nga daw usa ka dios ngadto sa hari sa Ehipto.7:1 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon. Mao usab sa mosunod nga mga bersikulo. Magkigsulti ka kaniya pinaagi kang Aaron nga imong igsoon. 2Sultihi si Aaron sa tanan nga isulti ko kanimo, ug ipasulti kini kaniya ngadto sa hari. Ingnon niya ang hari nga pagawason ang mga Israelinhon sa iyang nasod. 3Apan pagahion ko ang kasingkasing sa hari, ug bisan pag maghimo akog daghang mga milagro ug kahibulongang mga butang sa Ehipto, 4dili siya maminaw kaninyo. Unya ipahamtang ko ang labihan nga silot ngadto sa Ehipto ug pagawason ko ang mga tribo sa Israel nga akong katawhan. 5Kon masilotan ko na ang Ehipto ug mapagawas ang mga Israelinhon gikan sa ilang nasod, mahibaloan sa mga Ehiptohanon nga ako mao ang Ginoo.”

6Gituman ni Moises ug Aaron ang gisugo sa Ginoo kanila. 7Nagaedad si Moises ug 80 ka tuig ug si Aaron 83 sa dihang nakigsulti sila sa hari sa Ehipto.

8Miingon ang Ginoo kang Moises ug kang Aaron, 9“Kon moingon ang hari nga pamatud-i ninyo pinaagi sa paghimo ug milagro, ikaw Moises moingon kang Aaron, ‘Iitsa ang imong baston atubangan sa hari! Ug mahimo kini nga halas.’ ”

10Busa miadto si Moises ug si Aaron sa hari ug gihimo nila ang giingon sa Ginoo. Giitsa ni Aaron ang iyang baston atubangan sa hari ug sa iyang mga opisyal, ug nahimo kining halas. 11Gipatawag dayon sa hari ang iyang maalam nga mga tawo ug mga madyikero ug pinaagi sa ilang mga madyik, nahimo usab nila ang sama niadto nga milagro. 12Ang kada usa kanila miitsa sa ilang baston ug nahimo usab kini nga mga halas. Apan gitukob sa halas ni Aaron ang ilang mga halas. 13Apan gahi gihapon ang kasingkasing sa hari, ug wala maminaw kang Moises ug kang Aaron, sumala sa giingon sa Ginoo.

Ang Suba sa Nilo Nahimong Dugo

14Miingon ang Ginoo kang Moises, “Gahi kaayo ug kasingkasing ang hari; dili niya palakwon ang katawhan sa Israel. 15Busa adtoa ang hari ugma sa buntag inig-adto niya sa Suba sa Nilo. Dad-a ang imong baston nga nahimong halas ug paghulat kaniya sa daplin sa suba. 16Ingna siya, ‘Ang Ginoo, ang Dios sa mga Hebreo, nagsugo kanako sa pag-ingon niini kanimo: Palakwa ang akong katawhan aron makasimba sila kanako didto sa kamingawan. Apan hangtod karon wala ka gayod motuman. 17Ako, ang Ginoo, nagaingon nga pinaagi sa akong pagahimuon mahibaloan mo nga ako mao ang Ginoo.’ Busa tan-awa! Pinaagi niining baston hapakon ko ang tubig sa Nilo ug mahimong dugo ang tubig. 18Mangamatay ang mga isda ug mabaho ang suba, ug dili na makainom ang mga Ehiptohanon sa tubig niini.”

19Miingon pa gayod ang Ginoo kang Moises, “Ingna si Aaron nga kuhaon ang iyang baston ug ipunting ngadto sa mga katubigan sa Ehipto: sa mga suba, sapa, kanal, ug sa tanang pundohanan ug tubig, ug mahimo kining tanan nga dugo. Mao kini ang mahitabo sa tibuok Ehipto. Apil ang tubig sa mga sudlanan7:19 tubig sa mga sudlanan: o, tubig nga ginabubo sa mga dios-dios. nga kahoy ug bato mahimo usab nga dugo.”

20Gituman ni Moises ug ni Aaron ang gisugo sa Ginoo. Samtang nagtan-aw ang hari ug ang iyang mga opisyal, gibayaw ni Aaron ang iyang baston ug gihapak sa Suba sa Nilo, ug ang tubig niini nahimong dugo. 21Nangamatay ang mga isda ug nanimaho pag-ayo ang suba, busa dili na makainom ang mga Ehiptohanon. Bisan asa sa Ehipto may dugo. 22Kini nga milagro gihimo usab sa mga madyikero nga Ehiptohanon pinaagi sa ilang madyik. Busa nagmagahi gihapon ang hari, ug wala siya naminaw kang Moises ug kang Aaron, sumala sa giingon sa Ginoo. 23Mibalik ang hari sa iyang palasyo, ug wala lang niya kadto tagda. 24Nagbangag ang mga Ehiptohanon libot sa Suba sa Nilo aron makakuhag ilimnong tubig, kay dili na nila mainom ang tubig sa suba.

Ang mga Baki

25Milabay ang pito ka adlaw human hapaka sa Ginoo ang Suba sa Nilo pinaagi kang Aaron.