Exodus 6 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Exodus 6:1-30

1Miingon ang Ginoo kang Moises, “Karon makita mo kon unsa ang himuon ko sa hari sa Ehipto.6:1 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon. Mao usab sa mosunod nga mga bersikulo. Pinaagi sa akong gahom, tugotan niya nga mobiya kamo sa iyang nasod. Mapugos siya sa pagpapahawa kaninyo.”

2Miingon pa gayod ang Dios kang Moises, “Ako mao ang Ginoo. 3Nagpakita ako kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob ingon nga Makagagahom nga Dios, apan wala ko ipadayag ngadto kanila ang akong ngalan nga Ginoo.6:3 Ginoo: Tan-awa usab ang 3:15. 4Naghimo ako ug kasabotan uban kanila, nga ihatag ko kanila ang yuta sa Canaan diin sila nagpuyo ingon nga mga dumuduong. 5Nadungog ko ang pag-agulo sa mga Israelinhon nga ginaulipon sa mga Ehiptohanon, ug gihinumdoman ko ang akong kasabotan kanila. 6Busa ingna ang mga Israelinhon: ‘Ako mao ang Ginoo. Haw-ason ko kamo sa pagkaulipon sa Ehipto. Pinaagi sa akong gahom, ipahamtang ko sa mga Ehiptohanon ang labihan nga silot, ug luwason ko kamo. 7Isipon ko kamo nga akong katawhan ug ako mahimong inyong Dios. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo nga inyong Dios nga naghaw-as kaninyo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. 8Dad-on ko kamo sa yuta nga akong gisaad nga ihatag kang Abraham, Isaac, ug Jacob. Ihatag ko kini kaninyo ug inyo kining panag-iyahon. Ako mao ang Ginoo.’ ”

9Gisulti kini ni Moises sa mga Israelinhon, apan wala sila motuo kaniya kay nawad-an na silag paglaom tungod sa hilabihan nilang pag-antos ingon nga mga ulipon.

10Unya miingon ang Ginoo kang Moises, 11“Lakaw, ug ingna ang Faraon nga hari sa Ehipto nga pabiyaon na niya ang mga Israelinhon sa iyang nasod.” 12Apan miingon si Moises sa Ginoo, “Kon ang mga Israelinhon wala gani maminaw kanako, ang hari pa kaha? Labi na kay dili ako maayong manulti!”

13Apan miingon ang Ginoo kang Moises ug kang Aaron, “Ingna ninyo ang mga Israelinhon ug ang Faraon nga hari sa Ehipto nga gisugo ko kamo sa pagpagawas sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto.”

Ang mga Katigulangan ni Moises ug ni Aaron

14Mao kini ang mga katigulangan nga lalaki sa mga panimalay nga kagikan sa mga tribo sa Israel: Ang mga anak sa kamagulangang anak ni Israel nga si Reuben mao sila si Hanoc, Palu, Hezron, ug Carmi. Sila ug ang ilang mga kaliwat mao ang mga pamilya nga naggikan kang Reuben.

15Ang mga anak ni Simeon mao sila si Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, ug Saul. (Kini si Saul anak ni Simeon sa Canaanhon nga babaye.) Sila ug ang ilang mga kaliwat mao ang mga pamilya nga naggikan kang Simeon.

16Ang mga anak ni Levi sumala sa listahan sa iyang mga kaliwat mao sila si Gershon, Kohat, ug Merari. Nagkinabuhi si Levi ug 137 ka tuig.

17Ang mga anak ni Gershon mao si Libni ug si Shimei.

18Ang mga anak ni Kohat mao sila si Amram, Izhar, Hebron, ug Uziel. Nagkinabuhi si Kohat ug 133 ka tuig.

19Ang mga anak ni Merari mao sila si Mali ug si Mushi. Mao kini ang mga pamilya nga naggikan kang Levi sumala sa listahan sa iyang mga kaliwat.

20Gipangasawa ni Amram si Jokebed nga igsoon sa iyang amahan. Ug ang ilang mga anak nga lalaki mao si Aaron ug si Moises. Nagkinabuhi si Amram ug 137 ka tuig.

21Ang mga anak ni Izhar mao sila si Kora, Nefeg, ug Zicri.

22Ang mga anak ni Uziel mao sila si Mishael, Elzafan, ug Sitri.

23Gipangasawa ni Aaron si Elisheba, nga anak ni Aminadab ug igsoon ni Nashon. Ang ilang mga anak mao sila si Nadab, Abihu, Eleazar, ug Itamar.

24Ang mga anak ni Kora mao sila si Asir, Elkana, ug Abiasaf. Sila ug ang ilang mga kaliwat mao ang mga pamilya nga naggikan kang Kora.

25Si Eleazar nga anak ni Aaron naminyo sa usa sa mga anak ni Putiel. Ang ilang anak nga lalaki mao si Finehas.

Sila mao ang mga katigulangan sa mga pamilya nga naggikan kang Levi.

26Ang Aaron ug Moises nga gihisgotan dinhi mao gihapon kadtong gisugo sa Ginoo sa pagpagawas sa mga tribo sa Israel gikan sa Ehipto. 27Sila ang nakigsulti sa Faraon nga hari sa Ehipto bahin sa pagpagawas sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto.

Si Aaron ang Gisugo sa Ginoo nga Mosulti alang kang Moises

28Sa dihang nakigsulti ang Ginoo kang Moises kaniadto sa Ehipto, 29miingon siya, “Ako mao ang Ginoo. Sultihi ang Faraon nga hari sa Ehipto sa tanan nga giingon ko kanimo.” 30Apan miingon si Moises sa Ginoo, “Dili ako maayong manulti, busa dili maminaw ang hari kanako.”