Ang Pulong Sa Dios

Exodus 40:1-38

Ang Pagpatindog sa Tolda nga Simbahan

1Unya miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Ipahimutang ninyo ang Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan, sa unang adlaw sa unang bulan. 3Isulod niini ang Kahon sa Kasugoan, ug salipdi kini sa kurtina. 4Isulod usab ang lamisa ug iplastar ang mga kagamitan niini. Isulod usab ang butanganan sa suga ug ipahimutang ang mga suga niini. 5Ibutang ang bulawan nga halaran nga sunoganan sa insenso sa atbang sa Kahon sa Kasugoan, ug itaod ang kurtina diha sa pultahan sa Tolda nga Simbahan.

6“Ibutang ang halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog diha sa atubangan sa pultahan sa Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan. 7Ibutang ang palanggana sa tunga-tunga sa Tolda ug sa halaran, ug butangi kinig tubig. 8Ipangtaod ang mga kurtina sa hawanan, nga nagalibot sa Tolda, lakip ang kurtina sa pultahan niini.

9“Unya kuhaa ang lana ug dihogi40:9 dihogi: o, buboi; o, wisiki. ang Tolda ug ang tanang kagamitan niini sa pagdedikar niini kanako, ug mahimo kining sagrado. 10Dihogi usab ang halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog ug ang tanang kagamitan niini sa pagdedikar niini kanako, ug mahimo kining labing sagrado. 11Dihogi usab ang palanggana ug ang iyang tungtonganan sa pagdedikar niini kanako.

12“Dad-a si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan ug ipakaligo sila didto. 13Unya ipasul-ob kang Aaron ang sagradong mga bisti ug idedikar siya kanako pinaagi sa pagdihog kaniya sa lana aron makaalagad siya kanako ingon nga pari. 14Dad-a usab ang iyang mga anak nga lalaki ug ipasul-ob kanila ang ilang pangsulod nga bisti. 15Dihogi usab sila sa lana sama sa gihimo mo sa ilang amahan, aron makaalagad usab sila kanako ingon nga mga pari hangtod sa umaabot nga henerasyon.” 16Gihimo ni Moises ang tanang gisugo kaniya sa Ginoo.

17Busa gipatindog ang Tolda nga Simbahan sa unang adlaw sa unang bulan. Ikaduha kadto nga tuig gikan sa paggawas nila sa Ehipto. 18Ingon niini pagpatindog ni Moises ang Tolda: Gipahimutang niya ang mga tungtonganan, ang mga dingding, ang mga pangbabag, ug ang mga haligi. 19Unya gibukhad niya ang Tolda, ug gisapaw ang tabon alang niini. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. 20Unya gisulod niya sa Kahon ang lagpad nga mga bato nga gisulatan sa Kasugoan, ug gisuot niya sa mga singsing sa Kahon ang mga pangdayong, ug gitabonan kini. 21Unya gisulod niya ang Kahon sa Tolda nga Simbahan, ug gitaod niya ang kurtina aron masalipdan ang Kahon sa Kasugoan. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

22Gibutang niya ang lamisa sa sulod sa Tolda, sa may amihan nga bahin, gawas sa kurtina. 23Unya gibutang niya sa lamisa ang pan nga ginahalad sa presensya sa Ginoo. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

24Gibutang usab niya ang butanganan sa suga didto sa sulod sa Tolda, atbang sa lamisa, sa may habagatang bahin. 25Ug gibutang niya ang mga suga niini diha sa presensya sa Ginoo. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

26Gibutang usab niya ang bulawan nga halaran sa sulod sa Tolda, atubangan sa kurtina, 27ug nagsunog siyag humot nga insenso diha niini. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

28Gitaod usab niya ang kurtina sa pultahan sa Tolda. 29Ug gibutang niya didto duol sa pultahan ang halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog. Unya naghalad siya sa maong halaran ug mga halad nga sinunog ug mga halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

30Gibutang usab niya ang palanggana sa tunga-tunga sa Tolda ug sa halaran, ug gisudlan niyag tubig nga panghugas. 31Didto nagapanghugas si Moises, si Aaron, ug ang iyang mga anak nga lalaki sa ilang mga kamot ug tiil. 32Nagapanghugas sila kon mosulod sila sa Tolda o kon moduol sila sa halaran. Gihimo nila kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

33Unya gibutang ni Moises ang mga kurtina sa hawanan nga nagalibot sa Tolda ug sa halaran, ug ang kurtina sa pultahan sa hawanan. Ug nahuman gayod ni Moises ang tanang buluhaton.

Ang Gamhanang Presensya sa Ginoo

(Num. 9:15-23)

34Pagkahuman niining tanan, ang gamhanang presensya sa Ginoo milukop sa Tolda nga Tagboanan, sa dagway sa panganod. 35Dili makasulod si Moises sa Tolda tungod kay nalukop kini sa gamhanang presensya sa Ginoo pinaagi sa dagway sa panganod. 36Kon mopaibabaw gani ang panganod sa Tolda ug mosibog, manglakaw usab ang mga Israelinhon. 37Apan kon dili gani mosibog ang panganod, dili usab sila mopadayon sa ilang lakaw hangtod nga mopaibabaw na usab kini ug mosibog. 38Kay ang panganod nga nagasimbolo sa presensya sa Ginoo ibabaw sa Tolda kon adlaw, ug kon gabii may kalayo diha sa panganod aron makita kini sa tanang Israelinhon sa tibuok nila nga lakaw.