Ang Pulong Sa Dios

Exodus 4:1-31

Ang mga Milagro nga Nagapadayag sa Gahom sa Dios

1Mitubag si Moises, “Apan basig dili motuo ang mga Israelinhon o maminaw sa akong isulti ug moingon sila nga wala ka nagpakita kanako.” 2Miingon ang Ginoo kaniya, “Unsa kanang imong gigunitan?” Mitubag si Moises, “Baston.4:2 Baston: sa English, staff, nga ginagamit sa mga magbalantay sa mga karnero.3Miingon ang Ginoo, “Iitsa kana sa yuta.” Busa giitsa ni Moises ang baston ug nahimo kining halas. Nahadlok si Moises, busa mipahilayo siya niini. 4Miingon ang Ginoo kaniya, “Guniti ang halas sa ikog.” Busa gigunitan kini ni Moises ug nahimo na usab kini nga baston. 5Miingon ang Ginoo, “Himoa kini nga milagro aron motuo sila nga ako, ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan nga si Abraham, Isaac, ug Jacob, nagpakita kanimo.”

6Unya miingon pag-usab ang Ginoo, “Ibutang ang imong kamot sa ilalom sa imong kupo.” Gituman kini ni Moises, ug sa dihang gipagawas niya ang iyang kamot, puti na kini kaayo kay gituboan kini ug ngilngig nga sakit sa panit.4:6 ngilngig nga sakit sa panit: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. 7Miingon ang Ginoo, “Ibutang pag-usab ang imong kamot ilalom sa imong kupo.” Gituman kini ni Moises, ug sa dihang gipagawas niya ang iyang kamot, naulian na kini ug sama na sa ubang bahin sa iyang lawas.

8Unya miingon ang Ginoo, “Kon dili sila motuo sa unang milagro, motuo na sila sa ikaduha. 9Apan kon dili pa gayod sila motuo kanimo human niining duha ka milagro, pagkuha ug tubig sa Suba sa Nilo ug ibubo kini sa malang yuta, ug mahimo kining dugo.”

10Miingon si Moises sa Ginoo, “Ginoo, dili ako maayong manulti sukad pa kaniadto, ug bisan karon nga nakigsulti ka kanako nga imong sulugoon. Hinay gayod ako sa panulti.” 11Miingon ang Ginoo kaniya, “Kinsay naghimo sa baba sa tawo? Kinsay naghimo kaniyang bungol o amang? Kinsay nagabuot nga makakita siya o mabuta? Dili ba ako, ang Ginoo? 12Busa lakaw, kay tabangan ko ikaw sa pagsulti ug tudloan ko ikaw kon unsay imong isulti.”

13Apan miingon si Moises, “O Ginoo, kon mahimo lain na lay ipadala.” 14Nasuko ang Ginoo kang Moises, ug miingon siya, “Si Aaron na lang nga imong igsoon, nga usa usab ka Levita. Nasayod ako nga maayo siya manulti. Nagapaingon na siya dinhi sa pagpakigkita kanimo. Malipay gayod siya kon makita ka niya. 15Pakigsultihi siya, ug tudloi kon unsay iyang isulti. Tabangan ko kamong duha sa pagsulti, ug tudloan ko usab kamo sa inyong himuon. 16Si Aaron ang mosulti sa mga tawo alang kanimo. Tudloan mo siya kon unsay iyang isulti, nga daw ikaw ang Dios. 17Ug dad-a ang imong baston aron makahimo ka ug mga milagro pinaagi niana.”

Mibalik si Moises sa Ehipto

18Mibalik si Moises kang Jetro nga iyang ugangan ug miingon kaniya, “Tugoti ako nga mobalik sa akong mga kadugo didto sa Ehipto sa pagtan-aw kon buhi pa ba sila.” Miingon si Jetro, “Sige, ug maayong paglakaw.”

19Sa wala pa mogikan si Moises sa Midian miingon ang Ginoo kaniya, “Sige, balik na sa Ehipto kay nangamatay na ang tanang gustong mopatay kanimo.” 20Busa gikuha ni Moises ang iyang asawa ug mga anak nga lalaki ug gipasakay sa asno ug mibalik sa Ehipto. Gidala usab niya ang baston nga gisugo sa Dios nga iyang dal-on.

21Miingon ang Ginoo kang Moises, “Pag-abot mo sa Ehipto, buhata gayod atubangan sa hari sa Ehipto4:21 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon. ang tanang milagro nga gipakita ko kanimo. Gihatagan ko ikaw ug gahom sa paghimo niana. Apan pagahion ko ang kasingkasing sa hari aron dili niya tugotan nga mobiya ang mga Israelinhon. 22Unya ingnon mo siya, ‘Mao kini ang giingon sa Ginoo: Giisip ko ang Israel nga akong kamagulangang anak nga lalaki, 23busa gimandoan ko ikaw nga palakwon mo siya aron makasimba siya kanako, apan wala ka mosugot. Busa patyon ko ang kamagulangan mong anak nga lalaki!’ ”

24Sa pagpanglakaw nilang Moises ug sa iyang pamilya, namahulay sila sa usa ka pahulayanan. Giadtoan sa Ginoo si Moises didto aron unta patyon. 25-26Apan nagkuha si Zipora ug hait nga bato ug gituli niya ang iyang anak, ug ang panit sa kinatawo nga iyang nakuha gitapion niya sa kinatawo4:25-26 kinatawo: Ang Hebreo nga pulong niini posible “kinatawo” o “tiil.” ni Moises. Unya miingon si Zipora, “Ikaw usa ka nagkadugo nga bana kanako.”4:25-26 nagkadugo nga bana kanako: sa Hebreo, kaslonon nga lalaki sa mga dugo kanako. Posible ang buot ipasabot, gibuhi niya si Moises isip asawa pinaagi sa dugo. (Ang gipamulong ni Zipora may kalabotan sa pagtuli.) Busa wala patya sa Ginoo si Moises.

27Unya, miingon ang Ginoo kang Aaron, “Lakaw ug tagboa si Moises sa kamingawan.” Busa gitagbo niya si Moises sa Bukid sa Dios ug gihagkan agig paghangop. 28Gisultihan dayon ni Moises si Aaron sa tanan nga gisugo sa Ginoo nga isulti niya ug sa tanang milagro nga gisugo sa Ginoo nga himuon niya.

29Busa milakaw silang duha, ug gitigom nila ang tanang mga tigdumala sa mga Israelinhon. 30Gisultihan sila ni Aaron sa tanan nga giingon sa Ginoo kang Moises. Ug gihimo ni Moises ang mga milagro atubangan sa mga tawo, 31ug mituo sila. Ug sa dihang nahibaloan nila nga nahangawa ang Ginoo kanila ug nga nakita niya ang ilang pag-antos, mihapa sila ug misimba kaniya.