Exodus 39 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Exodus 39:1-43

Ang Bisti sa mga Pari

(Exo. 28:1-14)

1Nagtahi usab sila si Bezalel ug sagrado nga mga bisti alang sa mga pari sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Ang panapton nga ilang gigamit delana nga kolor ube, asul, ug pula. Mao usab kini nga panapton ang gigamit nila sa pagtahi sa bisti alang kang Aaron.

Ang Efod

(Exo. 28:6-14)

2Nagtahi usab silag efod gamit ang linen nga gibordahan ug delana nga kolor ube, asul, ug pula. 3Naghimo silag tanod nga bulawan pinaagi sa pagpipi ug bulawan ug sa paghiwa-hiwa niini ug nipis. Unya giborda nila kini sa linen nga binordahan usab ug delana nga kolor ube, asul, ug pula. Maayo kaayo ang pagkaborda niini. 4May duha ka bahin kining efod, luyo ug atubangan, ug nasumpay kining duha pinaagi sa strap sa abaga. 5Ang bakos niini linen usab nga binordahan ug tanod nga bulawan ug delana nga kolor ube, asul, ug pula. Gihimo nila kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

6Gitaod nila ang mga bato nga onix sa bayanan nga bulawan. Gikulitan nila kinig mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Jacob39:6 Jacob: sa Hebreo, Israel. Mao usab sa bersikulo 14. sama sa pagkulit ug selyo. 7Unya gitaod nila kini diha sa mga strap sa efod ingon nga handomanan nga mga bato alang sa mga tribo sa Israel. Gihimo nila kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

Ang Sapaw sa Dughan nga may mga Bulsa-bulsa

(Exo. 28:15-30)

8Naghimo usab silag sapaw sa dughan nga may mga bulsa-bulsa, ug maayo kaayo ang pagkahimo niini. Ang panapton niini sama sa panapton sa efod: linen nga gibordahan ug tanod nga bulawan ug tanod nga delana nga kolor ube, asul, ug pula. 9Kining sapaw sa dughan kinahanglan gidoble pagpilo ug kuwadrado—siyam ka pulgada ang gitas-on ug siyam ka pulgada ang gilapdon. 10Gibutangan nila kinig upat ka laray sa mahalong mga bato: sa unang laray, rubi, topas, ug beril; 11sa ikaduhang laray, emerald, sapiro, ug diamante; 12sa ikatulong laray, hasinto, agate, ug ametis; 13ug sa ikaupat nga laray, krisolito, onix, ug jasper. Gibutang nila kini sa mga bayanan nga bulawan. 14Ang kada bato may ngalan sa usa sa mga anak ni Jacob sa pagrepresentar sa 12 ka tribo sa Israel. Ang pagkakulit sa mga ngalan sama sa pagkulit ug selyo.

15Gibutangan usab nilag kadena nga purong bulawan ang sapaw sa dughan nga may mga bulsa-bulsa. 16Naghimo usab silag duha ka bayanan nga bulawan ug duha ka singsing nga bulawan, ug gikabit nila ang duha ka singsing sa ibabaw nga mga eskina sa sapaw sa dughan. 17Gikabit nila ang duha ka kadena nga bulawan diha sa duha ka singsing sa sapaw sa dughan, 18ug ang duha ka tumoy sa kadena gikabit nila sa duha ka bayanan nga bulawan nga anaa sa strap sa efod.

19Naghimo usab silag duha pa ka singsing nga bulawan ug gitaod nila kini sa ubos nga mga eskina sa sapaw sa dughan, nga gisapaw sa efod. 20Naghimo pa gayod silag duha pa ka singsing nga bulawan ug gihigot nila kini sa efod dapit sa bakos. 21Unya gihigtan nila ug asul nga higot ang ubos nga mga singsing sa sapaw sa dughan ug ang mga singsing nga diha sa efod. Niining paagiha naplastar pag-ayo ang sapaw sa dughan ibabaw sa bakos ug dili mabulag gikan sa efod. Gihimo nila kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

Ang Uban pang Bisti sa mga Pari

(Exo. 28:31-43)

22Naghimo usab silag panggawas nga bisti, kining bistiha sapawan sa efod. Ang panapton nga ilang gigamit sa paghimo niini purong asul. 23Kini nga bisti may liab nga gisigsagan aron dili kini magisi. 24Gibitayan nila ang palibot sa sidsid sa bisti ug mga dayandayan nga pormag prutas nga pomegranata, nga hinimo gikan sa linen ug delana nga kolor ube, asul, ug pula. 25-26Gisal-angan nila kini nga mga dayandayan ug mga gagmayng kampanilya nga purong bulawan. Kini nga bisti sul-obon ni Aaron kon mag-alagad siya sa Ginoo. Gihimo nila kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

27Naghimo usab silag pang-ilalom nga mga bisti alang kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki. Ang panapton nga ilang gigamit linen. 28Mao usab nga panapton ang ilang gigamit sa paghimo sa mga turban, mga kalo ug mga pang-ilalom nga bisti. 29Ang mga bakos linen usab nga may delana nga kolor ube, asul, ug pula. Ug maayo gayod ang pagkaborda niini. Gihimo nila kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

30Naghimo usab silag medalyon nga purong bulawan ug sama sa pagkulit sa selyo gipakulitan kini sa mga pulong, “Gilain alang sa Ginoo.” 31Gitaod nila kini sa atubangan sa turban pinaagi sa asul nga higot. Gihimo nila kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

Gitan-aw ni Moises ang Nahuman nga Trabaho

(Exo. 35:10-19)

32Nahuman ang tanang buluhaton sa Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan. Gihimo sa mga Israelinhon ang tanang gisugo sa Ginoo kang Moises. 33Gipakita nila kang Moises ang Tolda nga Simbahan ug ang tanang kagamitan niini: ang mga kaw-it, mga dingding, mga pangbabag, mga haligi, mga tungtonganan, 34ang tabon nga hinimo gikan sa mga panit sa laking karnero nga gitina ug pula, ang tabon nga hinimo gikan sa maayong klase sa panit,39:34 maayong klase sa panit: Posible nga ang buot ipasabot niini sa Hebreo, panit sa dugong o dolfin. ang mga kurtina, 35ang Kahon sa Kasugoan ug ang iyang tabon ug mga pangdayong, 36ang lamisa ug ang tanang kagamitan niini, ang pan nga ginahalad sa presensya sa Ginoo, 37ang butanganan sa suga nga purong bulawan ug ang naglaray nga mga suga ug ang kagamitan niini, ang lana alang sa mga suga, 38ang halaran nga bulawan, ang lana nga pangdihog, ang humot nga insenso, ang kurtina sa pultahan sa Tolda, 39ang halaran nga bronsi ug ang sugbahanan niini nga bronsi, ang iyang mga pangdayong, ug ang tanang kagamitan niini, ang palanggana ug ang tungtonganan niini, 40ang mga kurtina sa palibot sa hawanan ug ang ilang mga haligi ug mga tungtonganan, ang kurtina sa pultahan sa hawanan, ang mga higot ug mga ugsok alang sa kurtina sa hawanan, ang tanan nga kagamitan sa Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan, 41ug ang matahom ug sagrado nga mga bisti sa pari nga sul-obon ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki, kon moalagad sila diha sa Balaang Dapit.

42Gihimo sa mga Israelinhon ang tanang buluhaton sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. 43Gitan-aw ni Moises ang ilang trabaho, ug nakita niya nga gihimo nila kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo. Busa gipanalanginan sila ni Moises.