Ang Pulong Sa Dios

Exodus 38:1-31

Ang Paghimo sa Halaran nga Sunoganan sa Halad

(Exo. 27:1-8)

1Naghimo usab siyag kuwadradong halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog. Kahoy nga akasya ang gigamit niini. Ang gitas-on ug gilapdon pito ug tunga ka piye, ug ang gihabugon upat ug tunga ka piye. 2Gibutangan niya kinig sungay-sungay nga unay sa upat ka eskina niini. Gihaklapan niyag bronsi ang halaran. 3Ang tanang kagamitan sa halaran hinimo usab gikan sa bronsi—ang mga butanganan sa abo, mga pala, mga yahong, mga dagkong tinidor alang sa karne, ug mga butanganan sa baga. 4Naghimo usab siyag sugbahanan nga bronsi alang sa halaran, ug gibutang kini sa tungtonganan niini nga anaa sa sulod sa halaran, sa tunga-tunga nga bahin gikan sa ibabaw. 5Naghimo usab siyag upat ka mga singsing nga bronsi ug gitaod kini diha sa upat ka eskina sa sugbahanan nga bronsi. Kining mga singsing mao ang tuhogan sa mga pangdayong sa halaran. 6Ang mga pangdayong hinimo gikan sa kahoy nga akasya ug gihaklapan ug bronsi. 7Gituhog niya ang mga pangdayong sa mga singsing sa kada kilid sa halaran aron madayongan ang halaran. Tabla ang gihimo nila nga halaran ug may hawan ang sulod niini.

Ang Paghimo sa Palanggana nga Hugasanan

(Exo. 30:18-21)

8Unya naghimo siyag palanggana ug tungtonganan niini gikan sa bronsi nga salamin sa mga babaye nga nagaalagad diha sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan.

Ang Paghimo sa Hawanan sa Tolda nga Simbahan

(Exo. 27:9-19)

9Gihimoan niyag hawanan ang Tolda nga Tagboanan ug gilibotan kinig mga kurtina nga hinimo gikan sa linen. Ang gitas-on sa mga kurtina dapit sa habagatan 150 ka piye. 10Gitaod nila kini nga mga kurtina sa mga kaw-it nga plata nga unay sa kabilya nga plata diha sa 20 ka haligi nga bronsi nga gipahaom usab sa 20 ka tungtonganan nga bronsi. 11Ang kurtina sa amihan nga bahin 150 usab ka piye ang gitas-on, ug gisab-it usab kini sa mga kaw-it nga plata nga nasumpay sa mga kabilya nga plata diha sa 20 ka mga haligi nga bronsi nga gipahaom sa 20 usab ka tungtonganan nga bronsi.

12Ang kurtina sa kasadpang bahin 75 ka piye ang gitas-on, ug gisab-it kini sa mga kaw-it nga plata nga unay sa mga kabilya nga plata diha sa napulo ka haligi nga gipahaom sa napulo usab ka tungtonganan. 13Ang mga kurtina sa sidlakang bahin 75 usab ka piye ang gitas-on. 14Ang pultahan sa hawanan nga anaa sa sidlakan may mga kurtina usab kini sa kilid. Ang kurtina sa tuo 22 ka piye ang gitas-on, ug gisab-it kini diha sa tulo ka haligi nga gipahaom sa tulo usab ka tungtonganan. 15Ang kurtina sa wala 22 ug tunga usab ka piye ang gitas-on, ug gitaod usab kini diha sa tulo ka haligi nga gipahaom usab sa tulo ka tungtonganan. 16Ang tanang kurtina sa palibot sa hawanan linen. 17Ang mga tungtonganan sa mga haligi bronsi, ug ang mga kaw-it ug mga kabilya niini hinimo sa plata. Ang mga ulo-ulo sa mga haligi gihaklapan ug plata. Ang tanang haligi sa palibot sa hawanan may mga kabilya nga plata.

18Ang kurtina sa pultahan sa hawanan linen nga may delana nga kolor ube, asul, ug pula. Ug maayo kaayo ang pagkaborda niini. Ang gitas-on niini 30 ka piye ug ang gihabugon pito ug tunga ka piye, sama sa gihabugon sa mga kurtina sa palibot sa hawanan. 19Kini nga mga kurtina nataod diha sa upat ka haligi nga gipahaom sa upat usab ka tungtonganan. Ang mga kaw-it ug mga kabilya sa mga haligi plata, ug ang ilang mga ulo-ulo gihaklapan ug plata. 20Purong bronsi ang tanang ugsok sa Tolda nga Simbahan ug sa mga kurtina sa palibot niini.

Ang mga Materyales nga Gigamit sa Pagpatindog sa Tolda nga Simbahan

21Mao kini ang mga materyales nga gigamit sa pagpatindog sa Tolda nga Simbahan, diin gibutang ang Kasugoan. Kini nga mga materyales gilista sa mga kaliwat ni Levi sumala sa sugo ni Moises. Kini nga buluhaton gidumalahan ni Itamar nga anak sa pari nga si Aaron.

22Ang nagdumala sa pagpatindog sa Tolda nga Simbahan mao si Bezalel nga anak ni Uri ug apo ni Hur, nga gikan sa tribo ni Juda. Gihimo niya ang tanang gisugo sa Ginoo kang Moises. 23Ang iyang katabang mao si Oholiab nga anak ni Ahisamac, nga gikan sa tribo ni Dan. Maayo kaayo siyang motrabaho ug modesenyo, ug moborda sa linen ug sa delana nga kolor ube, asul, ug pula.

24Ang gibug-aton sa tanang bulawan nga gihalad aron gamiton sa pagtrabaho sa Tolda nga Simbahan 1,000 ka kilo basi sa timbangan nga ginagamit sa mga pari.

25-26Ang gibug-aton sa tanang pilak nga natigom 3,520 ka kilo basi sa timbangan nga ginagamit sa mga pari. Gikan kini sa mga tawo nga nalista sa pag-ihap. Ang kada usa kanila naghatag ug unom ka gramo nga pilak basi sa timbangan nga ginagamit sa mga pari. May 603,550 ka mga tawo nga nagaedad ug 20 ka tuig pataas nga nalista sa pag-ihap. 27Ang 3,500 ka kilo nga pilak gigamit sa paghimo sa 100 ka mga tungtonganan sa Tolda ug sa mga haligi sa kurtina. Balig 35 ka kilo kada tungtonganan. 28Ang nahibiling 20 ka kilo nga salapi gihimo nga mga kaw-it ug mga kabilya, ug gihaklap sa mga ulo-ulo sa mga haligi.

29Ang gibug-aton sa bronsi nga gihalad ngadto sa Ginoo 2,500 ka kilo. 30Gigamit kini sa paghimo sa mga tungtonganan sa mga haligi sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ang uban niini gigamit sa paghimo sa halaran nga bronsi ug sa sugbahanan niini, ug sa tanan nga kagamitan sa halaran. 31Gigamit usab ang mga bronsi sa paghimo ug mga tungtonganan sa mga haligi sa palibot sa hawanan ug sa mga pultahan niini, ug sa paghimo sa tanan nga ugsok sa mga banting sa Tolda nga Simbahan ug sa mga kurtina sa palibot niini.