Ang Pulong Sa Dios

Exodus 36:1-38

1“Si Bezalel, si Oholiab, ug ang uban pang gihatagan sa Ginoo ug kaalam ug abilidad sa nagkalain-laing buluhaton mao ang motrabaho sa Tolda sumala sa sugo sa Ginoo.”

2Busa gipatawag ni Moises si Bezalel, si Oholiab, ug ang uban pang gihatagan sa Ginoo ug kaalam ug abilidad sa nagkalain-laing buluhaton, ug buot gayod nga motabang sa pagtrabaho. 3Gihatag ni Moises kanila ang tanang gihalad sa mga Israelinhon alang sa pagpatindog sa Tolda. Ug padayon nga nagdala ang mga tawo sa ilang kinabubut-ong mga halad kada buntag. 4Busa gibiyaan una sa mga trabahante sa Tolda ang ilang trabaho ug miadto kang Moises ug miingon, 5“Nanobra na sa gikinahanglan ang gipangdala sa mga tawo alang sa buluhaton nga gisugo sa Ginoo nga himuon.”

6Busa nagpadala si Moises niining maong sugo ngadto sa tibuok kampo: “Wala nay maghalad alang sa pagpatindog sa Tolda.” Busa mihunong na ang mga tawo sa pagdala sa ilang mga halad, 7tungod kay nanobra na ang ilang gipanghatag alang sa tanang buluhaton sa Tolda.

Ang Pagpatindog sa Tolda nga Simbahan

(Exo. 26:1-37)

8Ang tanang labing maayong motrabaho mao ang naghimo sa Tolda nga Simbahan. Gihimo ang tolda gamit ang napulo ka panapton nga linen ug mga delana nga kolor ube, asul, ug pula. Ug gibordahan kini ug kerubin sa mga hanas moborda. 9Ang kada panapton may gitas-on nga 42 ka piye ug may gilapdon nga unom ka piye. 10Gisumpay nila kini sa tinag-lima; bali duha ka tag-lima. 11Unya gibutangan nilag mga singsing nga hinimo sa panapton nga asul ang kilid sa matag hut-ong sa sinumpay nga mga panapton; 12tag-50 ka mga singsing ang ilang gibutang sa kada kilid. 13Naghimo usab silag 50 ka kaw-it nga bulawan aron masumpay ang mga singsing sa duha ka hut-ong sa sinumpay nga mga panapton. Niining paagiha nahimo ang Tolda nga Simbahan.

14Unya naghimo silag tabon alang sa Tolda. Ang ilang ginamit 11 ka buok panapton nga hinimo gikan sa balhibo sa kanding. 15Ang kada panapton may gitas-on nga 45 ka piye ug may gilapdon nga unom ka piye. 16Gisumpay nila ang lima ka panapton, ug mao usab ang nahibiling unom. 17Gibutangan nilag 50 ka mga singsing ang kilid sa kataposang panapton sa duha ka hut-ong sa sinumpay nga mga panapton, 18ug gisumpay nila kini ginamit ang 50 ka kaw-it nga bronsi.

19Ang ibabaw niining tabon gihaklapan nilag panit sa laking karnero nga gitina ug pula, ug gisapawan pa gayod nilag maayong klase sa panit.36:19 maayong klase sa panit: Posible nga ang buot ipasabot niini sa Hebreo, panit sa dugong o dolfin.

20Unya naghimo silag dingding sa Tolda ginamit ang tabla nga akasya. 21Ang gitas-on sa kada tabla 15 ka piye ug ang gilapdon duha ka piye. 22Ang kada tabla gibutangan nilag duha ka dila-dila aron masumpay kini sa laing tabla. Sama niini ang gihimo nila sa kada tabla. 23Ang 20 niini nga mga tabla gigamit nila sa habagatang bahin sa Tolda. 24Kini nga mga tabla gipahaom nila sa 40 ka tungtonganan nga plata—duha ka tungtonganan sa kada tabla. 25Ang amihan nga bahin sa Tolda gigamitan usab nilag 20 ka tabla, 26ug gipahaom usab sa 40 ka tungtonganan nga plata—duha ka tungtonganan sa kada tabla. 27Ang kasadpang bahin sa Tolda gigamitan nilag unom ka tabla, 28ug duha ka tabla sa mga eskina niini. 29Kining mga tablaha sa mga eskina nasumpay pag-ayo sa ubos hangtod sa ibabaw. Sama usab niini ang ilang gihimo sa laing duha pa ka tabla sa mga eskina. 30Busa adunay walo ka tabla sa maong bahin sa Tolda, ug nahaom kini sa 16 ka tungtonganan nga plata—duha ka tungtonganan sa kada tabla.

31Naghimo usab silag mga pangbabag nga akasya sa dingding—lima alang sa amihan nga bahin sa Tolda, 32lima usab alang sa habagatang bahin, ug lima alang sa kasadpang bahin, luyo sa Tolda. 33Ang babag sa tunga-tungang bahin sa dingding nga ilang gibutang naggikan sa usa ka tumoy sa Tolda ug gipalapos kini sa pikas tumoy. 34Gihaklapan nilag bulawan ang mga tabla ug gibutangan ug mga singsing nga bulawan nga maoy tuhogan sa mga pangbabag sa dingding nga hinaklapan usab ug bulawan.

35Naghimo usab silag kurtina gikan sa linen ug delana nga kolor ube, asul ug pula, ug binordahan kini ug kerubin. 36Naghimo usab silag upat ka haligi nga akasya nga gihaklapan nila ug bulawan. Unya gihimoan nila kinig mga kaw-it nga bulawan ug upat ka tungtonganan nga plata. 37Naghimo sila ug usa pa ka kurtina alang sa Tolda nga Simbahan. Ang gigamit nila linen nga may delana nga kolor ube, asul, ug pula. Ug maayo gayod ang pagkaborda niini. 38Naghimo silag lima ka haligi nga may mga kaw-itanan alang niini. Kini nga mga haligi hinaklapan ug bulawan lakip ang mga ulo-ulo niini ug mga singsing, ug gipahaom kini sa lima ka tungtonganan nga bronsi.