Ang Pulong Sa Dios

Exodus 35:1-35

Ang mga Tulumanon sa Adlaw nga Igpapahulay

1Gitigom ni Moises ang tibuok katilingban sa Israel ug giingnan, “Mao kini ang gisugo sa Ginoo nga inyong himuon: 2Sulod sa unom ka adlaw, himoa ninyo ang inyong mga buluhaton, apan sa ikapitong adlaw pahulay kamo, kay kini nga adlaw balaan ug alang kini sa Ginoo. Si bisan kinsa nga motrabaho nianang adlawa pagapatyon. 3Busa ayaw gayod kamo pagtrabaho bisan na lang sa paghaling ug kalayo diha sa inyong mga puloy-anan nianang adlawa.”

Ang mga Halad alang sa Tolda nga Simbahan

(Exo. 25:1-9)

4Miingon si Moises sa tibuok katilingban sa Israel, “Mao kini ang gisugo sa Ginoo nga inyong himuon: 5Maghalad kamo sa Ginoo ug mga butang gikan sa inyong kabtangan. Mahimo kamong maghalad ug bulawan, plata, bronsi, 6delana nga kolor ube, asul, ug pula, panapton nga linen, panapton nga hinimo gikan sa balhibo sa kanding, 7panit sa laking karnero nga gitina ug pula, maayong klase sa panit,35:7 maayong klase sa panit: Posible nga ang buot ipasabot niini sa Hebreo, panit sa dugong o dolfin. Mao usab sa bersikulo 23. kahoyng akasya, 8lana sa olibo alang sa mga suga, mga lamas alang sa lana nga pangdihog ug sa humot nga insenso, 9ug bato nga onix ug uban pang mahalong mga bato nga gamiton alang sa efod ug sa mga bulsa-bulsa sa sapaw sa dughan sa pangulong pari.

Ang mga Kagamitan alang sa Tolda nga Simbahan

(Exo. 39:32-43)

10“Ang tanan kaninyo nga may abilidad sa pagtrabaho kinahanglan moanhi aron sa paghimo sa tanang butang nga gisugo sa Ginoo nga himuon: 11ang Tolda nga Simbahan ug ang mga tabon niini, mga kaw-it, mga dingding nga tabla, mga babag, mga haligi, ug mga tungtonganan; 12ang Kahon sa Kasabotan ug ang mga pangdayong niini, tabon, ug kurtina; 13ang lamisa ug mga pangdayong niini ug ang tanang kagamitan niini; ang pan nga ginahalad diha sa presensya sa Dios; 14ang butanganan sa suga ug ang mga kagamitan niini; ang mga suga ug ang lana alang sa mga suga; 15ang halaran nga sunoganan sa insenso ug ang mga pangdayong niini; ang lana nga pangdihog;35:15 pangdihog: o, pangbubo. ang humot nga insenso; ang kurtina sa pultahan sa Tolda nga Simbahan; 16ang halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog ug ang sugbahanan nga bronsi, ang mga pangdayong niini, ug ang tanan nga kagamitan niini; ang bronsi nga palanggana ug ang tungtonganan niini; 17ang mga kurtina sa palibot sa hawanan ug ang ilang mga haligi ug mga tungtonganan; ang kurtina sa pultahan sa hawanan; 18ang mga ugsok ug mga higot nga pangbanting sa Tolda nga Simbahan ug sa hawanan niini; 19ug ang matahom ug sagrado nga mga bisti sa pari nga sul-obon ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki, kon moalagad sila diha sa Balaang Dapit.”

20Unya mibiya ang tibuok katilingban sa Israel sa atubangan ni Moises. 21Ang tanang gusto nga maghalad sa Ginoo nagdalag mga materyales nga gamiton sa paghimo sa Tolda nga Tagboanan ug sa tanang mga kagamitan niini, ug sa paghimog sagrado nga mga bisti sa mga pari. 22Ang tanan nga gustong mohalad, lalaki man ug babaye, nagdalag mahalong mga barpin, mga ariyos, mga pulseras, ug mga nagkalain-laing klase sa mga alahas nga bulawan. Gidala nila kining mga bulawan nga halad ingon nga ginabayaw nga halad ngadto sa Ginoo. 23May naghalad usab ug delana nga kolor ube, asul ug pula, linen, panapton nga hinimo gikan sa balhibo sa kanding, panit sa laking karnero nga gitina ug pula, ug maayong klase sa panit. 24Ang uban nagdalag plata, bronsi, ug mga tabla nga akasya ingon nga halad ngadto sa Ginoo. 25Ang mga babaye nga may abilidad sa paghimog mga panapton nagdalag delana nga kolor ube, asul ug pula, ug linen. 26Ug ang mga babaye nga kahibalong mohimo ug tanod nga gikan sa balhibo sa kanding, kinabubut-ong naghimo niini. 27Ang mga pangulo nagdala ug mga bato nga onix ug uban pang mahalong mga bato nga gamiton alang sa efod sa pangulong pari ug alang sa bulsa-bulsa nga ibutang sa dughan niini. 28Nagdala usab silag mga lamas ug lana sa olibo alang sa mga suga, alang sa lana nga pangdihog, ug alang sa humot nga insenso. 29Ang tanang mga Israelinhon, lalaki ug babaye, nga gustong motabang sa tanan nga buluhaton nga gisugo sa Ginoo pinaagi kang Moises, nagdala sa ilang kinabubut-ong mga halad ngadto sa Ginoo.

Ang mga Trabahante sa Tolda nga Simbahan

(Exo. 31:1-11)

30Miingon si Moises sa mga Israelinhon, “Paminaw! Gipili sa Ginoo si Bezalel, nga anak ni Uri ug apo ni Hur, nga gikan sa tribo ni Juda. 31Gigamhan niya kini sa iyang Espiritu ug gihatagag kaalam ug abilidad sa pagbuhat ug bisan unsang buluhaton— 32sa paghimog matahom nga mga butang nga hinimo gikan sa bulawan, plata, ug bronsi; 33sa pagkorti sa mahalong mga bato aron himuong bato sa mga alahas; sa pagkulit sa mga kahoy; ug sa tanang inantigo nga mga buluhaton. 34Gihatagan usab sa Ginoo si Bezalel, ug si Oholiab nga anak ni Ahisamac nga gikan sa tribo ni Dan, sa abilidad sa pagtudlo sa uban sa ilang nahibaloan. 35Gihatagan sila sa Ginoo ug kahanas sa paghimo sa tanang klase sa buluhaton: sa pagdesenyo, sa paghabol ug panapton, ug sa pagborda sa linen ug delana nga kolor ube, asul, ug pula. Makahimo sila sa paghimo sa bisan unsang klase sa buluhaton, ug hanas gayod sila niini.”