Exodus 31 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Exodus 31:1-18

Si Bezalel ug si Oholiab

(Exo. 35:30–36:1)

1Unya miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Gipili ko si Bezalel nga anak ni Uri ug apo ni Hur nga gikan sa tribo ni Juda. 3Gigamhan ko siya sa akong Espiritu31:3 Espiritu: o, gahom. ug gihatagag kaalam ug abilidad sa pagbuhat ug bisan unsang buluhaton— 4sa paghimog matahom nga mga butang nga hinimo gikan sa bulawan, plata, ug bronsi, 5sa pagkorti sa mahalong mga bato aron himuong bato sa mga alahas, sa pagkulit sa kahoy, ug sa tanang inantigo nga mga buluhaton. 6Gipili ko usab si Oholiab nga anak ni Ahisamac, nga gikan sa tribo ni Dan, sa pagtabang kang Bezalel. Gihatagan ko usab ug abilidad ang tanang maayong mga panday aron mahimo nila ang tanang gisugo ko kanimo nga himuon: 7ang Tolda nga Tagboanan, ang Kahon sa Kasugoan ug ang tabon niini, ug ang tanang kagamitan sa Tolda— 8ang lamisa ug ang mga kagamitan niini, ang butanganan ug suga nga purong bulawan ug ang tanan usab nga kagamitan niini, ang halaran nga sunoganan sa insenso, 9ang halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog ug ang tanang kagamitan niini, ang palanggana ug ang tungtonganan niini, 10ang matahom ug sagrado nga mga bisti nga sul-obon ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki kon mag-alagad sila ingon nga mga pari, 11ang lana nga pangdihog, ug ang humot nga insenso alang sa Balaang Dapit. Himuon nila kining tanan sumala sa gisugo ko kanimo.”

Ang Adlaw nga Igpapahulay

12Unya miingon ang Ginoo kang Moises 13nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon: “Kinahanglan tumanon gayod ninyo ang akong mga ginapahimo kaninyo mahitungod sa Adlaw nga Igpapahulay, kay timailhan kini sa atong kasabotan hangtod sa umaabot nga mga henerasyon. Niining paagiha mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo nga nagpili kaninyo nga mahimong akong katawhan. 14Oo, tumana ninyo ang akong mga ginapahimo kaninyo sa Adlaw nga Igpapahulay, kay balaan kini nga adlaw alang kaninyo. Si bisan kinsa nga dili mosunod sa akong mga ginapahimo nianang adlawa kinahanglan gayod nga patyon. Si bisan kinsa nga magtrabaho nianang adlawa dili na ninyo isipon nga usa sa inyong katawhan. 15Buhata ninyo ang inyong buluhaton sulod sa unom ka adlaw, apan sa ikapitong adlaw magpahulay gayod kamo. Tungod kay kining adlawa balaan alang kanako; si bisan kinsa nga magtrabaho nianang adlawa kinahanglang patyon. 16-17Busa kamong mga Israelinhon, kinahanglang tumanon ninyo ug sa inyong umaabot nga mga henerasyon ang akong mga gipahimo kaninyo sa Adlaw nga Igpapahulay. Mao kini ang permanenteng ilhanan sa atong walay kataposang kasabotan. Kay sulod sa unom ka adlaw gimugna ko ang langit ug ang kalibotan, ug sa ikapitong adlaw mipahulay ako.”

18Human makigsulti ang Ginoo kang Moises didto sa Bukid sa Sinai, gihatag niya kang Moises ang duha ka lagpad nga bato nga gisulatan niya mismo sa Kasugoan.