Exodus 3 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Exodus 3:1-22

Ang Pagtawag kang Moises

1Usa ka adlaw, nagbantay si Moises sa kahayopan sa iyang ugangan nga si Jetro3:1 Jetro: Mao ang laing ngalan ni Reuel. nga pari sa Midian. Gidala ni Moises ang kahayopan unahan sa kamingawan ug nakaabot siya sa Horeb,3:1 Horeb: o, Sinai. ang bukid sa Dios. 2Nagpakita kaniya didto ang anghel sa Ginoo sa dagway sa nagadilaab nga kalayo diha sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagadilaab ang sampinit apan wala kini masunog. 3Miingon siya, “Katingalahan! Nganong wala man masunog kana nga sampinit? Ako ra gud duolon ug susihon.”

4Pagkakita sa Ginoo nga miduol si Moises aron sa pagtan-aw, miingon siya gikan sa taliwala sa tanom, “Moises, Moises!” Mitubag si Moises, “Unsa man.” 5Miingon ang Ginoo, “Ayaw na pagduol pa. Huboa ang imong sandalyas, kay balaan ang lugar nga imong ginatindogan. 6Ako ang Dios sa imong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, Isaac, ug Jacob.” Sa pagkadungog niini ni Moises, gitabonan niya ang iyang nawong, kay nahadlok siya nga motan-aw sa Dios.

7Unya miingon ang Ginoo, “Nakita ko gayod ang pag-antos sa akong katawhan didto sa Ehipto. Nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa mga tawo nga nagapugos kanila sa pagtrabaho ug bug-at, ug nalooy gayod ako kanila tungod sa ilang mga pag-antos. 8Busa minaog ako sa pagluwas kanila gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon, ug sa pagdala kanila ngadto sa maayo, lapad, ug mabungahon nga yuta,3:8 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. Mao usab sa bersikulo 17. nga ginapuy-an karon sa mga Canaanhon, Hitihanon, Amorihanon, Perisihanon, Hibihanon, ug mga Jebusihanon. 9Nadungog ko ang pagpakitabang sa mga Israelinhon ug nakita ko kon giunsa sila paglutos sa mga Ehiptohanon. 10Busa ipadala ko ikaw sa hari sa Ehipto sa pagpagawas sa akong katawhan nga mga Israelinhon gikan sa Ehipto.”

11Apan miingon si Moises sa Dios, “Si kinsa man ko nga moadto sa hari ug mopagawas sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto?” 12Miingon ang Dios, “Magauban ako kanimo, ug mao kini ang mahimong timailhan nga ako ang nagpadala kanimo: Kon mapagawas mo na ang mga Israelinhon gikan sa Ehipto, magasimba kamo kanako dinhi niining bukira.”

13Miingon si Moises sa Dios, “Pananglit moadto ako sa mga Israelinhon ug ingnon ko sila nga ang Dios sa ilang mga katigulangan nagpadala kanako sa pagluwas kanila, unya mangutana sila kanako, ‘Kinsay iyang ngalan?’ Unsa may akong itubag kanila?”

14Mitubag ang Dios kang Moises, “Ako ang Dios nga mao sa gihapon.3:14 Ako… gihapon: o, Ako mao ako. (Kon sa English, “I am who I am,” o, “I will be what I will be.”) Mao kini ang imong itubag kanila: ‘Ang Dios nga mao sa gihapon mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo.’ ” 15Miingon pa gayod ang Dios kang Moises, “Isulti kini sa mga Israelinhon: ‘Ang Ginoo,3:15 Ginoo: sa Hebreo, Yahweh. Posible nga gikan kini sa Hebreo nga pulong “Ehyeh” (“I am”) nga makita usab sa “footnote” sa bersikulo 14. ang Dios sa inyong mga katigulangan nga si Abraham, Isaac, ug Jacob mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. Ginoo ang akong ngalan ug pagailhon ako sa mao nga ngalan hangtod sa hangtod.’ ”

16Unya miingon ang Ginoo kang Moises, “Lakaw ug tigoma ang mga tigdumala sa Israel ug sultihi sila, ‘Ang Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan nga si Abraham, Isaac, ug Jacob nagpakita kanako, ug miingon: Ginabantayan ko gayod kamo, ug nakita ko ang ginahimo sa mga Ehiptohanon kaninyo. 17Nagasaad ako nga pagawason ko kamo gikan sa Ehipto diin nagaantos kamo, ug dalhon ngadto sa yuta sa mga Canaanhon, Hitihanon, Amorihanon, Perisihanon, Hibihanon, ug mga Jebusihanon—ang maayo ug mabungahon nga yuta.’

18“Maminaw kanimo ang mga tigdumala sa Israel. Ug unya, ikaw ug ang mga tigdumala moadto sa hari sa Ehipto ug moingon kaniya, ‘Nagpakita kanamo ang Ginoo, ang Dios sa mga Hebreohanon. Busa kon mahimo tugoti kami sa paglakaw ug tulo ka adlaw ngadto sa kamingawan sa paghalad ngadto sa Ginoo nga among Dios.’ 19Apan nasayod ako nga dili kamo tugotan sa hari sa Ehipto gawas lang kon may magpugos kaniya. 20Busa silotan ko ang mga Ehiptohanon pinaagi sa mga milagro nga akong himuon taliwala kanila. Pagkahuman, tugotan na niya kamo sa paglakaw. 21Ug sigurohon ko nga magminaayo kaninyo ang mga Ehiptohanon, aron iniglakaw na ninyo pabalonan pa nila kamo. 22Ang matag babaye nga Israelinhon mangayo ug mga alahas nga plata ug bulawan ug mga bisti sa ilang silingan nga mga Ehiptohanon ug sa mga dumuduong didto sa Ehipto, ug ipasul-ob ninyo kini sa inyong mga anak. Niining paagiha, makuhaan ninyo ug mga kabtangan ang mga Ehiptohanon.”