Exodus 28 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Exodus 28:1-43

Ang Bisti sa mga Pari

(Exo. 39:1-7)

1“Ilain gikan sa mga tawo si Aaron nga imong igsoon ug ang iyang mga anak nga lalaki nga sila si Nadab, Abihu, Eleazar, ug Itamar, aron mag-alagad sila kanako ingon nga mga pari. 2Pagpatahi ug sagrado nga mga bisti alang kang Aaron aron mapasidunggan siya. 3Ingna ang tanang maayong mga mananahi, nga gihatagan ko ug abilidad sa pagpanahi, nga tahian nilag mga bisti si Aaron sa pagdedikar kaniya aron mag-alagad kanako ingon nga pari. 4Mao kini ang mga bisti nga ilang tahion: ang sapaw sa dughan nga may mga bulsa-bulsa, ang efod, ang panggawas nga bisti, ang pang-ilalom nga bisti nga binordahan, ang turban, ug ang bakos. Tahion nila kini alang kang Aaron, apil usab sa iyang mga anak nga lalaki, aron makaalagad sila kanako ingon nga mga pari. 5Kinahanglan ang panapton nga ilang gamiton linen nga binordahan ug tanod nga bulawan ug delana nga kolor ube, asul, ug pula.

Ang Efod

(Exo. 39:2-7)

6“Ang efod kinahanglan hinimo sa linen nga binordahan ug tanod nga bulawan ug delana nga kolor ube, asul, ug pula. Kinahanglan nga maayo gayod ang pagkaborda niini. 7May duha kini ka bahin, luyo ug atubangan, ug nasumpay kini sa duha ka strap sa may abaga. 8Ang bakos niini linen usab nga binordahan ug tanod nga bulawan ug delana nga kolor ube, asul, ug pula.

9“Unya pagkuha ug duha ka bato nga onix ug pakuliti kini sa mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Jacob.28:9 Jacob: sa Hebreo, Israel. Mao usab sa bersikulo 21. 10Kinahanglan pasunod ang pagkakulit sa mga ngalan gikan sa kamagulangan hangtod sa kamanghoran. Unom ka ngalan ang ikulit sa kada bato. 11Kinahanglan nga ang pagkulit niini sama sa paagi sa pagkulit sa platero sa selyo. Unya ibutang ang mga bato sa mga bayanan nga bulawan 12ug itaod kini sa strap sa efod ingon nga handomanan nga mga bato alang sa mga tribo sa Israel. Niining paagiha madala kanunay ni Aaron ang ilang mga ngalan sa akong presensya, ug hinumdoman ko sila. 13Ang mga bayanan nga bulawan 14pabutangig duha ka kadena nga purong bulawan aron mataod sa strap sa bisti.”

Ang Sapaw sa Dughan nga may mga Bulsa-bulsa

(Exo. 39:8-21)

15“Pagpahimo ug sapaw sa dughan nga may mga bulsa-bulsa, nga gamiton sa pagpakisayod sa akong kabubut-on.28:15 Tan-awa ang bersikulo 30. Kinahanglan nga mga hanas gihapon ang mohimo niini, ug ang panapton niini sama sa efod: linen nga binordahan ug tanod nga bulawan ug delana nga kolor ube, asul, ug pula. 16Kining sapaw sa dughan kinahanglan gidoble pagpilo ug kuwadrado—siyam ka pulgada ang gitas-on ug siyam ka pulgada ang gilapdon. 17Pabutangi kinig upat ka laray sa mahalong mga bato. Sa unang laray, rubi, topas, ug beril; 18sa ikaduhang laray, emerald, sapiro ug diamante; 19sa ikatulong laray, hasinto, agate, ug ametis; 20ug sa ikaupat nga laray, krisolito, onix, ug jasper. Ibutang kini nga mga bato diha sa mga bayanan nga bulawan. 21Ang kada bato kinahanglan may ngalan sa mga anak ni Jacob sa pagrepresentar sa 12 ka tribo sa Israel. Ang pagkakulit sa mga ngalan kinahanglan sama sa pagkulit ug selyo.

22“Pabutangi usab ug kadena nga purong bulawan ang sapaw sa dughan nga may mga bulsa-bulsa. 23Unya pagpahimo ug duha ka mga singsing nga bulawan ug ikabit kini sa ibabaw nga mga eskina sa sapaw sa dughan. 24Ikabit ang duha ka kadena nga bulawan diha sa duha ka singsing sa sapaw sa dughan, 25ug ang duha ka tumoy sa kadena ikabit sa duha ka bayanan nga bulawan nga anaa sa strap sa efod. 26Pagpahimo pa ug duha ka singsing nga bulawan, ug itaod kini sa ubos nga mga eskina sa sapaw sa dughan, nga gisapaw sa efod. 27Pagpahimo pa gayod ug duha pa ka singsing nga bulawan ug itaod kini sa efod dapit sa bakos. 28Unya ihikot ninyo pinaagi sa hikot nga asul ang mga singsing sa ubos nga bahin sa sapaw sa dughan ngadto sa mga singsing sa kilid sa efod. Niining paagiha maplastar pag-ayo ang sapaw sa dughan ibabaw sa bakos ug dili mabulag gikan sa efod.

29“Kon mosulod si Aaron sa Balaang Dapit kinahanglan isul-ob niya kining sapaw sa dughan nga may mga bulsa-bulsa diin nahisulat ang mga ngalan sa mga tribo sa Israel aron hinumdoman ko sila kanunay. 30Isulod ang Urim ug Thumim28:30 Urim ug Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sa kabubut-on sa Dios. sa sapaw sa dughan aron anaa kini sa dughan ni Aaron kon moadto siya sa akong presensya. Niining paagiha dala-dalahon kanunay ni Aaron kining duha ka butang kon moadto siya sa akong presensya aron mahibaloan niya ang akong kabubut-on alang sa mga Israelinhon.

Ang Uban pang mga Bisti sa mga Pari

(Exo. 39:22-31)

31“Ang panggawas nga bisti nga paibabwan sa efod kinahanglan purong asul 32ug may liab sa tunga para lusotan sa ulo. Ug kinahanglang sigsagan ang liab aron dili kini magisi. 33-34Pabutangi ang sidsid niini ug mga dayandayan nga pormag prutas nga pomegranata,28:33-34 pomegranata: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. nga hinimo gikan sa delana nga kolor ube, asul, ug pula. Pasal-angi kini nga mga dayandayan ug mga gagmayng kampanilya nga bulawan. 35Kinahanglang isul-ob kini ni Aaron kon mosulod siya sa Balaang Dapit sa pag-alagad diha sa akong presensya, aron madunggan ang tilingtiling sa mga kampanilya kon mosulod ug mogawas si Aaron sa Balaang Dapit. Kon himuon niya kini, dili siya mamatay.

36“Pagpahimo ug medalyon nga purong bulawan, ug ikulit sama sa paghimog selyo, kini nga mga pulong: ‘Gilain alang sa Ginoo.’ 37Itaod kini sa atubangan sa turban ni Aaron pinaagi sa asul nga higot, 38aron makita kini diha sa iyang agtang. Magapakita kini nga dad-on ni Aaron ang bisan unsang sala nga nahimo sa mga Israelinhon sa ilang paghalad sa Ginoo. Itaod kini kanunay ni Aaron diha sa iyang agtang aron malipay ang Ginoo kanila.

39“Ang pang-ilalom nga bisti ni Aaron kinahanglan panapton nga linen ug mao usab ang iyang turban ug ang bakos nga binordahan. 40Pagpatahi usab ug mga pang-ilalom nga bisti, mga bakos, ug mga turban alang sa mga anak ni Aaron sa pagpasidungog kanila.

41“Ipasul-ob kini nga mga bisti sa imong igsoong si Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki, ug unya dihogi28:41 dihogi: o, buboan. sila ug lana ug ordinahi. Idedikar sila kanako aron makaalagad sila kanako ingon nga mga pari.

42“Patahii usab sila ug mga pang-ilalom nga bisti sa pagtabon sa ilang kahubo. Gikan sa hawak paingon sa paa ang gitas-on niini. 43Kinahanglan nga isul-ob nila kini inigsulod nila sa Tolda nga Tagboanan, o inigduol nila sa halaran sa Balaang Dapit sa pag-alagad ingon nga mga pari, aron dili sila makasala ug mamatay. Kini nga tulumanon kinahanglan nga tumanon ni Aaron ug sa iyang mga kaliwat hangtod sa hangtod.”