Exodus 27 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Exodus 27:1-21

Ang Halaran nga Sunoganan sa Halad

(Exo. 38:1-7)

1“Pagpahimo ug kuwadradong halaran nga akasya nga may gitas-on ug gilapdon nga pito ug tunga ka piye, ug gihabugon nga upat ug tunga ka piye. 2Pabutangi kinig mga sungay-sungay nga unay diha sa upat ka eskina niini. Ug pahaklapi kini ug bronsi. 3Ang tanang kagamitan sa halaran kinahanglan hinimo usab ug bronsi—ang saloranan sa abo, mga pala, mga yahong, mga dagkong tinidor alang sa karne, ug mga butanganan ug baga. 4Pagpahimo usab ug sugbahanan nga bronsi alang sa halaran, ug pabutangi kinig mga singsing nga bronsi sa kada eskina. 5Unya ibutang kini sa tungtonganan niini nga anaa sa tunga-tunga nga bahin sa sulod sa halaran. 6Unya pagpahimo ug mga pangdayong sa halaran. Kinahanglan hinimo kini gikan sa kahoy nga akasya, ug hinaklapan ug bronsi. 7Isuot kini sa mga singsing nga anaa sa kada kilid sa halaran aron madayongan ang halaran. 8Ang halaran nga ipahimo mo kinahanglan tabla nga haw-ang sa tunga. Ipahimo kini basi sa plano nga gipakita ko kanimo dinhi sa bukid.”

Ang Hawanan sa Tolda nga Simbahan

(Exo. 38:9-20)

9“Pabutangi ug hawanan ang Tolda nga Simbahan, ug paliboti kinig mga kurtina nga hinimo gikan sa linen. Ang gitas-on sa mga kurtina dapit sa habagatan 150 ka piye. 10Itaod kini nga mga kurtina sa mga kaw-it nga plata nga unay sa kabilya nga plata diha sa 20 ka haligi nga bronsi nga gipahaom usab sa 20 ka tungtonganan nga bronsi. 11Ang kurtina sa amihan nga bahin 150 usab ka piye ang gitas-on. Isab-it kini sa mga kaw-it nga plata nga anaa sa mga kabilya nga plata sa 20 ka mga haliging bronsi nga gipahaom usab sa mga tungtonganan nga bronsi.

12“Ang gilapdon sa kasadpang bahin sa hawanan 75 ka piye ug aduna usab kini mga kurtina ug napulo ka haligi nga gipahaom sa napulo ka tungtonganan. 13Ang gilapdon sa sidlakang bahin sa hawanan 75 usab ka piye. 14Ang pultahan sa hawanan nga nahimutang sa sidlakan butangan usab ug mga kurtina sa isigka-kilid. Ang kurtina sa tuo 22 ug tunga ka piye ang gitas-on, ug itaod kini diha sa tulo ka haligi nga gipahaom sa tulo usab ka tungtonganan. 15Ang kurtina sa wala 22 ug tunga usab ka piye ang gitas-on, ug itaod kini diha sa tulo ka haligi nga gipahaom usab sa tulo ka tungtonganan. 16Ang pultahan mismo sa hawanan pabutangig kurtina nga 30 ka piye ang gitas-on. Kinahanglan hinimo sa linen ang kurtina. Bordahan kini ug delana nga kolor ube, asul, ug pula. Kinahanglan nga maayo gayod ang pagkaborda niini. Unya itaod ang kurtina diha sa upat ka haligi nga gipahaom sa upat ka tungtonganan. 17Kinahanglan ang tanang haligi libot sa hawanan may mga kaw-it ug mga kabilya nga plata, ug may mga tungtonganan nga bronsi. 18Ang tibuok hawanan 150 ka piye ang gitas-on ug 75 ka piye ang gilapdon. Libotan kinig kurtina nga linen, nga ang gitas-on pito ka piye ug tunga. Itaod kini nga kurtina sa mga haligi nga gipahaom sa mga tungtonganan nga bronsi. 19Kinahanglan nga pulos bronsi ang tanang kagamitan sa Tolda nga Simbahan, lakip ang tanang mga ugsok nga pangbanting sa tolda ug sa mga kurtina sa hawanan niini.

Ang Pag-atiman sa mga Suga sa Tolda nga Simbahan

(Lev. 24:1-4)

20“Sugoa ang mga Israelinhon sa pagdala kanimo ug purong lana gikan sa dinukdok nga olibo alang sa mga suga sa Tolda, aron magsiga kini sa kanunay. 21Ang butanganan sa suga ibutang sa gawas sa kurtina nga nagatabon sa Kahon sa Kasugoan. Si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki mao ang mag-atiman sa mga suga sa Tolda nga Tagboanan.27:21 Tolda nga Tagboanan: nga mao usab ang Tolda nga Simbahan. Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. Magsiga kini diha sa akong presensya gikan sa gabii hangtod sa buntag. Kini nga tulumanon kinahanglan tumanon sa mga Israelinhon ug sa ilang mga kaliwat bisan sa umaabot nga henerasyon.”