Exodus 26 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Exodus 26:1-37

Ang Tolda nga Simbahan

(Exo. 36:8-38)

1“Pagpahimo usab ug Tolda nga Simbahan. Ang gamiton sa paghimo niini napulo ka panid nga linen nga gibordahan ug delana nga kolor ube, asul, ug pula. Ug pabordahi kini ug kerubin sa hanas nga moborda. 2Kinahanglan ang kada panapton may gitas-on nga 42 ka piye ug may gilapdon nga unom ka piye. 3Sumpayon kini sa tinag-lima; bali duha ka tag-lima. 4Unya pahimoi ug mga singsing nga panapton nga asul ang kilid sa matag ikalima nga panid sa panapton nga gisumpay; 5tag-50 ka mga singsing ang ibutang sa kada kilid ug kinahanglan nga magkatakdo kini. 6Unya pagpahimo ug 50 ka kaw-it nga bulawan aron masumpay ang mga singsing sa duha ka hut-ong sa sinumpay nga mga panapton. Niining paagiha mahimo ang Tolda nga Simbahan.

7“Unya pahimoi ug tabon kini nga Tolda. Ang gamiton sa paghimo niini 11 ka buok panapton nga hinimo gikan sa balhibo sa kanding. 8Kinahanglan managsama gayod ang gidak-on niining mga panapton. Ang kada usa kinahanglan may gitas-on nga 45 ka piye ug may gilapdon nga unom ka piye. 9Sumpay-sumpayon ang unang lima ka panapton, ug lainon usab pagsumpay ang nabilin nga unom. Ang gisumpay nga ikaunom nga panapton, pil-on atubangan sa Tolda. 10Pabutangi usab ug 50 ka mga singsing ang kilid sa kataposang panapton sa duha ka hut-ong sa sinumpay nga mga panapton. 11Ug pagpahimo ug 50 ka kaw-it nga bronsi ug ibutang sa mga singsing aron mausa ang sinumpay nga mga panapton. 12Ipabitay sa likod sa Tolda ang katunga sa sobra sa panapton, 13ug ipabitay usab sa isigka-kilid sa Tolda ang usa ug tunga ka piye nga panapton nga sobra sa pagtabon sa Tolda. 14Ang ibabaw sa tabon sa Tolda sapawi ug panit sa laking karnero nga gitina ug pula, ug taboni pa gayod ug maayong klase sa panit.26:14 maayong klase sa panit: Posible nga ang buot ipasabot niini sa Hebreo, panit sa dugong o dolfin.

15“Ang mga dingding sa Tolda kinahanglan tabla nga akasya. 16Ang gitas-on sa kada tabla 15 ka piye ug ang gilapdon duha ka piye. 17Ang kada tabla butangan ug duha ka dila-dila aron masumpay kini sa laing tabla. Kinahanglan ingon niini ang himuon sa tanang tabla. 18Ang 20 niini nga mga tabla gamiton diha sa habagatang26:18 habagatang: sa English, south. bahin sa Tolda. 19Kini nga mga tabla ipahaom diha sa 40 ka tungtonganan nga plata—duha ka tungtonganan kada tabla. 20Ang sa amihan nga bahin sa Tolda gamitan ug 20 ka tabla 21ug ipahaom usab kini sa 40 ka tungtonganan nga plata—duha ka tungtonganan sa kada tabla. 22Ang sa kasadpan nga bahin sa Tolda gamitan ug unom ka tabla, 23ug duha ka tabla sa mga eskina niini. 24Kining mga tablaha sa mga eskina nasumpay pag-ayo gikan sa ubos hangtod sa ibabaw pinaagi sa usa ka singsing. Kinahanglan sama gayod niini ang himuon sa duha ka tabla sa mga eskina. 25Busa adunay walo ka tabla sa maong bahin sa Tolda, ug nahaom kini sa 16 ka tungtonganan nga plata—duha ka tungtonganan sa kada tabla.

26“Pagpahimo usab ug mga babag nga akasya alang sa dingding—lima alang sa amihan nga bahin sa Tolda, 27lima usab alang sa habagatang bahin, ug lima alang sa kasadpang bahin, luyo sa Tolda. 28Ang babag nga ibutang sa tunga-tungang bahin sa dingding kinahanglan molapos sa isigka-tumoy sa Tolda. 29Pahaklapig bulawan ang mga tabla ug pabutangi kinig mga singsing nga bulawan nga maoy suotanan sa mga babag. Pahaklapi usab ug bulawan ang mga babag.

30“Kinahanglan nga ipatukod mo ang Tolda nga Simbahan basi gayod sa plano nga gipakita ko kanimo dinhi sa bukid.

31“Pagpahimo usab ug kurtina nga hinimo gikan sa linen ug mga delana nga kolor ube, asul, ug pula, ug pabordahi kinig kerubin sa mga hanas nga tigborda. 32Isab-it kini sa mga kaw-it nga bulawan nga gipahimutang sa upat ka haligi nga akasya nga hinaklapan ug bulawan. Kining upat ka haligi gipahaom sa upat ka tungtonganan nga plata. 33Kon masab-it na ang kurtina diha sa mga kaw-itanan, ibutang sa luyo niini ang Kahon sa Kasugoan. Ang kurtina maoy mag-ulang sa Balaang Dapit gikan sa Labing Balaang Dapit. 34Ang Kahon sa Kasugoan kinahanglan didto ibutang sa Labing Balaang Dapit ug kinahanglang ibutang usab ang tabon niini. 35Ibutang ang lamisa sa gawas sa kurtina sa Labing Balaang Dapit, sa amihan nga bahin sa Tolda nga Simbahan, ug ibutang atbang niini ang butanganan sa suga sa habagatang bahin.

36“Pagpahimo usab ug usa pa ka kurtina alang sa pultahan sa Tolda nga Simbahan. Ang gamiton sa paghimo niini linen ug mga delana nga kolor ube, asul, ug pula, ug pabordahi kini. 37Unya isab-it kini sa mga kaw-itanan nga bulawan nga gipahimutang sa lima ka haligi nga akasya nga hinaklapan ug bulawan. Kining lima ka haligi gipahaom sa lima ka tungtonganan nga bronsi.”