Exodus 20 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Exodus 20:1-26

Ang Napulo ka Sugo

(Deu. 5:1-21)

1Unya miingon ang Dios:

2“Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo giulipon.

3“Ayaw kamo pagsimba ug laing dios gawas kanako.

4“Ayaw kamo paghimo ug mga dios-dios sa dagway sa bisan unsa nga anaa sa langit, o sa yuta, o sa tubig. 5Ayaw gayod ninyo kini alagari o simbaha, kay ako, ang Ginoo nga inyong Dios, abughoan. Dili ako gusto nga may lain kamong simbahon. Silotan ko ang mga nakasala kanako apil ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga henerasyon nga nagasalikway kanako. 6Apan ginapakita ko ang akong paghigugma ngadto sa daghan kaayong henerasyon nga nagahigugma kanako ug nagatuman sa akong mga sugo.

7“Ayaw ninyo gamita ang akong ngalan sa walay kapuslanan kay ako, ang Ginoo nga inyong Dios, magasilot kang bisan kinsa nga mogamit sa akong ngalan sa walay kapuslanan.

8“Hinumdomi ninyo ang Adlaw nga Igpapahulay, ug himoa ninyo kini nga pinasahi nga adlaw alang kanako. 9Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, 10apan ang ikapito nga adlaw, ang Adlaw nga Igpapahulay, inyong igahin alang kanako, ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagtrabaho niining adlawa apil ang inyong mga anak, mga ulipon, kahayopan, o ang mga langyaw nga nagapuyo sa inyong mga lungsod. 11Kay sulod sa unom ka adlaw gimugna ko ang langit, ang yuta, ang dagat, ug ang tanang anaa niini, apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang Adlaw nga Igpapahulay ug gihimo ko kini nga pinasahi nga adlaw alang kanako.

12“Tahora ninyo ang inyong amahan ug inahan aron magkinabuhi kamo ug dugay diha sa yuta nga gihatag ko kaninyo.

13“Ayaw kamo pagpatay.

14“Ayaw kamo panapaw.

15“Ayaw kamo pangawat.

16“Ayaw kamo pagsaksi ug bakak batok sa inyong isigka-tawo.

17“Ayaw kamo kaibog sa balay sa inyong isigka-tawo, o sa iyang asawa, mga ulipon, mga baka o asno, o sa bisan unsa nga anaa kaniya.”

18Sa dihang nadungog sa mga tawo ang dalogdog ug ang tingog sa budyong, ug sa dihang nakita nila ang kilat ug ang bukid nga nagaaso, nangurog sila sa kahadlok. Mitindog sila sa layo-layo 19ug miingon kang Moises, “Ikaw na lay makigsulti kanamo kay maminaw kami, dili lang ang Dios kay basin mamatay kami.” 20Busa miingon si Moises sa mga tawo, “Ayaw kamo kahadlok, kay mianhi dinhi ang Dios sa pagpakita sa iyang gahom kaninyo aron magbaton kamo ug kahadlok kaniya ug dili magpakasala.” 21Sa gihapon nagpabilin ang mga tawo sa pagtindog sa layo-layo samtang si Moises miduol sa bagang panganod diin atua ang Dios.

22Unya miingon ang Ginoo kang Moises, “Isulti kini sa mga Israelinhon: Nakita ninyo nga nakigsulti ako kaninyo gikan sa langit. 23Busa ayaw kamo paghimog mga dios nga plata o bulawan aron simbahon uban kanako.

24“Paghimo kamog halaran nga yuta alang kanako ug diha ninyo ihalad ang inyong mga karnero, mga kanding, ug mga baka ingon nga halad nga sinunog ug halad alang sa maayong relasyon.20:24 halad nga sinunog ug halad alang sa maayong relasyon: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. Himoa ninyo kini sa dapit nga akong pilion diin ako pagasimbahon, ug didto adtoan ko kamo ug panalanginan. 25Kon maghimo kamog halaran nga bato alang kanako ayaw ninyo kinig sapsapi, kay kon gamitan ninyo kinig gamit nga pangsapsap, dili na kini takos nga gamiton sa paghalad kanako. 26Ug ayaw usab kamo paghimog halaran nga may hagdanan kay basin malili-an kamo inigsaka ninyo niini.”