Ang Pulong Sa Dios

Exodus 18:1-27

Mibisita si Jetro kang Moises

1Si Jetro nga pari sa Midian ug ugangan ni Moises nakabalita sa tanang gihimo sa Dios kang Moises ug sa iyang katawhan nga mga Israelinhon. Nadunggan niya kon giunsa pagpagawas sa Ginoo ang mga Israelinhon gikan sa Ehipto. 2-3Sa wala pa kini mahitabo, gipapauli una ni Moises si Zipora nga iyang asawa ug ang duha nila ka anak nga lalaki didto kang Jetro nga iyang ugangan. Ang ngalan sa usa niya ka anak mao si Gershom, kay sa dihang natawo kini miingon si Moises, “Dumuduong ako sa ubang dapit.” 4Ang ngalan sa usa mao si Eliezer,18:4 Eliezer: Ang buot ipasabot sa Hebreo, Ang Dios ang akong magtatabang. kay sa dihang natawo kini miingon si Moises, “Ang Dios sa akong amahan18:4 amahan: o, katigulangan. mao ang akong magtatabang. Giluwas niya ako gikan sa espada sa hari.”

5Unya, miadto si Jetro uban ang asawa ug duha ka anak ni Moises didto sa gikampohan nila ni Moises sa kamingawan, duol sa bukid sa Dios. 6Nagpahibalo nang daan si Jetro kang Moises nga moabot siya uban si Zipora ug ang duha niya ka anak.

7Busa gitagbo ni Moises ang iyang ugangan, ug miyukbo siya ug mihalok agig pagtahod kaniya. Nagkinumustahanay sila ug unya nanulod sa tolda. 8Gisulti ni Moises kang Jetro ang tanang gihimo sa Ginoo ngadto sa hari sa Ehipto ug sa mga Ehiptohanon alang sa mga Israelinhon. Gisulti usab niya ang tanang kalisod nga ilang naagian sa ilang paglakaw, ug kon giunsa sila pagluwas sa Ginoo.

9Nalipay pag-ayo si Jetro sa tanang kaayo nga gihimo sa Ginoo sa mga Israelinhon sa iyang pagluwas kanila gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. 10Miingon si Jetro, “Dalaygon ang Ginoo nga nagluwas kaninyo gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon ug sa ilang hari. 11Karon nahibaloan ko na nga ang Ginoo mas labaw sa tanang mga dios, kay giluwas niya ang mga Israelinhon sa mga Ehiptohanon nga midaog-daog kanila.” 12Unya naghalad si Jetro ug mga halad nga sinunog ug uban pa nga mga halad ngadto sa Dios. Ug samtang ginahimo niya kini, miabot si Aaron ug ang tanang tigdumala sa Israel. Nakig-uban sila kang Jetro sa pagpangaon diha sa presensya sa Dios.

Nagpili si Moises ug mga Maghuhukom

(Deu. 1:9-18)

13Pagkasunod adlaw, milingkod si Moises ingon nga maghuhukom aron sa paghusay sa mga kaso sa mga tawo. Nagalinya ang mga tawo sa iyang atubangan gikan sa buntag hangtod sa gabii. 14Sa pagkakita niini ni Jetro, miingon siya kang Moises, “Nganong ginahimo mo kini alang sa mga tawo? Nganong ikaw lang ang nagahimo niini? Nagalinya ang mga tawo sa imong atubangan gikan pa sa buntag hangtod sa gabii.”

15Mitubag si Moises, “Ginahimo ko kini tungod kay nagaduol ang mga tawo kanako sa pagpakisayod sa kabubut-on sa Dios. 16Kon may ginalalisan ang mga tawo, ginadala nila kini kanako, ug ako ang nagahukom kon kinsay husto kanila. Ug ginatudloan ko sila sa mga tulumanon ug mga kasugoan sa Dios.” 17Miingon si Jetro, “Dili husto ang imong pamaagi sa paghimo niini. 18Gilisod-lisod mo lang pag-ayo ang imong kaugalingon ug kining mga tawo. Bug-at ra kaayo kini alang kanimo; dili mo kini mahimo nga mag-inusara lang. 19Paminaw kanako kay tambagan ko ikaw, ug hinaut pa nga ubanan ka sa Dios. Padayona ang imong ginahimo nga pagduol sa Dios alang sa mga tawo. Dad-a ang ilang mga kaso kaniya. 20Padayona usab ang imong pagtudlo kanila sa mga tulumanon ug mga kasugoan sa Dios. Tudloi sila kon unsaon pagkinabuhi ug kon unsay angay nilang himuon. 21Apan pagpili ug mga tawo nga motabang kanimo sa paghukom. Kinahanglan may katakos sila sa paghukom, may kahadlok sa Dios, kasaligan, ug dili modawat ug suborno. Himoa sila nga mga maghuhukom sa grupo sa mga tawo nga tagsa ka libo, tag-gatos, tag-singkwenta, ug tag-napulo. 22Mag-alagad sila ingon nga maghuhukom sa tanang panahon. Sila ang mohusay sa simple nga mga kaso, apan ang lisod nga mga kaso dad-on nila kanimo. Niining paagiha, magaan-gaanan ang imong trabaho ug makatabang sila kanimo. 23Nasayod ako nga mao kini ang gusto sa Ginoo nga imong himuon, ug kon tumanon mo kini dili ka malisdan. Ug kining mga tawhana makapauli nga malinawon.”

24Gituman ni Moises ang gitambag kaniya sa iyang ugangan. 25Nagpili siya gikan sa mga Israelinhon ug mga tawo nga may katakos sa paghukom, ug gihimo niya sila nga mga maghuhukom sa grupo sa mga tawo nga 1,000, 100, 50, ug 10. 26Nagaalagad sila sa mga tawo ingon nga mga maghuhukom sa tanang panahon. Sila ang nagahusay sa simple nga mga kaso, apan ang lisod nga mga kaso ginadala nila kang Moises.

27Unya, gipabalik ni Moises ang iyang ugangan ngadto sa iyang kaugalingong nasod.