Ang Pulong Sa Dios

Exodus 11:1-10

Gipahibalo ni Moises nga Pamatyon ang mga Kamagulangang Lalaki sa mga Ehiptohanon

1Miingon ang Ginoo kang Moises, “Padad-an ko ug usa pa ka katalagman ang hari ug ang Ehipto. Human niana, palakwon na niya kamo. Abugon pa gani niya kamo tungod kay gusto na gayod niya nga mopahawa kamo. 2Ingna ang mga Israelinhon, lalaki ug babaye, nga mangayo sila sa ilang mga silingan nga mga Ehiptohanon ug mga alahas nga plata ug bulawan.” 3(Gitugotan sa Ginoo nga mahimong maayo ang mga Ehiptohanon ngadto sa mga Israelinhon. Ug gitahod pag-ayo si Moises sa mga opisyal sa hari ug sa mga lumulupyo sa Ehipto.)

4Busa miingon si Moises sa hari, “Mao kini ang giingon sa Ginoo: ‘Molabay ako sa tibuok Ehipto sa tungang gabii 5ug mangamatay ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa Ehipto, gikan sa kamagulangan sa hari, nga mao ang mopuli sa iyang trono, hangtod ngadto sa kamagulangang sa pinakaubos nga ulipong babaye. Lakip ang tanang unang laki nga anak sa kahayopan mangamatay usab. 6Madunggan ang pagminatay ug hilak sa tibuok Ehipto nga wala pa gayod sukad mahitabo, ug dili na gayod mahitabo pa pag-usab. 7Apan sa nahimutangan sa mga Israelinhon may kalinaw; bisan usig sa iro walay madunggan.’ Niining paagiha mahibaloan ninyo nga lahi ang pagtagad sa Ginoo sa mga Israelinhon kay sa mga Ehiptohanon. 8Ug ang tanan mo nga opisyal moduol kanako nga nagayukbo ug nagaingon, ‘Lakaw na kamo uban sa mga tawo nga nagasunod kanimo!’ Ug pagkahuman niana, molakaw ako.” Unya masuk-anon kaayo nga mibiya si Moises sa hari.

9Miingon ang Ginoo kang Moises, “Dili maminaw ang hari kanimo aron mas daghan pa nga mga milagro ang mahimo ko diha sa Ehipto.” 10Kini nga mga milagro gihimo ni Moises ug ni Aaron atubangan sa hari, apan gipagahi sa Ginoo ang kasingkasing sa hari, ug wala tugoti sa hari nga mobiya ang mga Israelinhon sa iyang nasod.