Ang Pulong Sa Dios

Ester 4:1-17

Nangayo ug Tabang si Mordecai Kang Ester

1Sa pagkahibalo ni Mordecai mahitungod sa giplano batok kanila, gigisi niya ang iyang bisti. Unya nagsul-ob siya ug sako, nagbutang ug abo sa iyang ulo, ug misulod sa siyudad nga naghilak ug kusog kaayo. 2Apan kutob lang siya sa gawas sa pultahan sa palasyo tungod kay walay si bisan kinsa nga nagbistig sako nga gitugotan sa pagsulod sa palasyo. 3Ang mga Judio sa matag probinsya nga nakadungog sa mando sa hari nanghilak pag-ayo. Nagpuasa sila ug nagminatay ug hilak. Daghan kanila ang misul-ob ug sako ug mihigda sa abo.

4Sa dihang gisuginlan si Ester sa iyang mga sulugoon nga babaye ug sa mga alagad nga nagaatiman kaniya bahin kang Mordecai, wala gayod siya mahimutang. Gipadad-an niya ug bisti si Mordecai aron ilisan ang sako nga iyang gisul-ob. Apan wala kini dawata ni Mordecai. 5Tungod niadto, gipatawag ni Ester si Hatak, nga usa sa mga sinaligan nga alagad sa hari nga gitugyanan sa pag-atiman kaniya. Gisugo niya kini sa pag-adto kang Mordecai aron susihon kon nganong nagsubo si Mordecai.

6Busa giadtoan ni Hatak si Mordecai didto sa plasa sa siyudad, atbang sa pultahan sa palasyo. 7Gisugilon ni Mordecai kaniya ang tanan ug ang kantidad nga gisaad ni Haman nga ihatag sa panudlanan sa gingharian sa Susa, alang sa kalaglagan sa mga Judio. 8Gihatagan siya ni Mordecai ug kopya sa mando sa hari nga gimantala sa Susa, aron ipakita kang Ester. Gisultihan usab siya ni Mordecai nga isaysay ang tanan nga nahitabo kang Ester ug hangyoon si Ester nga moadto sa hari sa pagpakilooy alang sa iyang mga katawhan.

9Mibalik si Hatak kang Ester ug gisugilon niya ang tanang gisulti ni Mordecai. 10Unya gipabalik ni Ester si Hatak kang Mordecai aron sa pagsulti niini: 11“Nahibalo ang tanang mga tawo sa tibuok gingharian sa balaod nga si bisan kinsa nga moduol sa hari sa sulod nga hawanan nga wala ipatawag, patyon gawas lang kon itunol sa hari ang iyang bulawan nga septer nganha kaniya. Ug mga usa na ka bulan nga wala ako ipatawag sa hari.”

12Sa dihang gisuginlan si Mordecai sa gipasulti ni Ester, 13mao kini ang iyang gipadala nga tubag kang Ester: “Ayaw paghunahuna nga ikaw ray makalingkawas sa tanang mga Judio tungod kay anaa ka magpuyo sa palasyo. 14Kay bisan magpakahilom ka lang niining higayona, adunay laing motabang ug moluwas sa mga Judio, apan ikaw ug ang imong mga paryente malaglag. Kinsay nasayod nga nahimo kang rayna alang sa panahon nga sama niini?”

15Mao kini ang tubag nga gipadala ni Ester kang Mordecai, 16“Lakaw, ug tigoma ang tanang Judio dinhi sa Susa ug pagpuasa kamo alang kanako. Ayaw kamo pagkaon o pag-inom adlaw ug gabii sulod sa tulo ka adlaw. Magpuasa usab ako ug ang akong mga sulugoong babaye. Pagkahuman, moadto ako sa hari bisan pa ug nahisupak kini sa balaod. Bahala na kon patyon ako.”

17Busa milakaw si Mordecai ug gituman niya ang tanang giingon ni Ester.

New International Reader’s Version

Esther 4:1-17

Mordecai Talks Esther Into Helping the Jews

1Mordecai found out about everything that had been done. So he tore his clothes. He put on the rough clothing people wear when they’re sad. He sat down in ashes. Then he went out into the city. He wept out loud. He cried bitter tears. 2But he only went as far as the palace gate. That’s because no one dressed in that rough clothing was allowed to go through it. 3All the Jews were very sad. They didn’t eat anything. They wept and cried. Many of them put on the rough clothing people wear when they’re sad. They were lying down in ashes. They did all these things in every territory where the king’s order and law had been sent.

4Esther’s male and female attendants came to her. They told her about Mordecai. So she became very troubled. She wanted him to take off his rough clothing. So she sent him other clothes to wear. But he wouldn’t accept them. 5Then Esther sent for Hathak. He was one of the king’s officials. He had been appointed to take care of her. She ordered him to find out what was troubling Mordecai. She wanted to know why he was so upset.

6So Hathak went out to see Mordecai. He was in the open area in front of the palace gate. 7Mordecai told him everything that had happened to him. He told him about the exact amount of money Haman had promised to add to the royal treasures. He said Haman wanted it to be used to pay some men to destroy the Jews. 8Mordecai also gave Hathak a copy of the order. It commanded people to wipe out the Jews. The order had been sent from Susa. Mordecai told Hathak to show the order to Esther. He wanted Hathak to explain it to her. Mordecai told him to tell her to go and beg the king for mercy. Mordecai wanted her to make an appeal to the king for her people.

9Hathak went back and reported to Esther what Mordecai had said. 10Then Esther directed him to give an answer to Mordecai. She told him to say, 11“There is a certain law that everyone knows about. All the king’s officials know about it. The people in the royal territories know about it. It applies to any man or woman who approaches the king in the inner courtyard without being sent for. It says they must be put to death. But there is a way out. Suppose the king reaches out his gold scepter toward them. Then their lives will be spared. But 30 days have gone by since the king sent for me.”

12Esther’s words were reported to Mordecai. 13Then he sent back an answer. He said, “You live in the king’s palace. But don’t think that just because you are there you will be the only Jew who will escape. 14What if you don’t say anything at this time? Then help for the Jews will come from another place. But you and your family will die. Who knows? It’s possible that you became queen for a time just like this.”

15Then Esther sent a reply to Mordecai. She said, 16“Go. Gather together all the Jews who are in Susa. And fast for my benefit. Don’t eat or drink anything for three days. Don’t do it night or day. I and my attendants will fast just as you do. Then I’ll go to the king. I’ll do it even though it’s against the law. And if I have to die, I’ll die.”

17So Mordecai went away. He carried out all Esther’s directions.