Ang Pulong Sa Dios

Ester 3:1-15

Nagplano si Haman sa Paglaglag sa mga Judio

1Human niadtong hitaboa, gipatas-an ni Haring Ahasuerus ang ranggo ni Haman nga anak ni Hamedata nga Agagnon.3:1 Agagnon: Kaliwat ni Agag. Si Agag usa ka hari nga nahimong kaaway sa mga Judio. (Tan-awa ang 1 Sam. 15:1-33.) Gihatagan sa hari si Haman sa labing taas nga katungdanan sa iyang gingharian. 2Ang tanang opisyal sa hari nga nagaalagad sa pultahan sa palasyo miyukbo kang Haman agig pagtahod kaniya, sumala sa sugo sa hari. Apan si Mordecai wala moyukbo. 3Gipangutana siya sa ubang mga opisyal kon nganong wala siya motuman sa sugo sa hari. 4Miingon siya nga usa siya ka Judio.3:4 Tingali wala moyukbo si Mordecai kang Haman tungod kay naghunahuna siya nga usa siya ka Judio ug ang paghimo niini maoy pagsupak sa ikaduhang sugo sa Dios. Adlaw-adlaw gipakigsultihan siya sa iyang kaubang mga opisyal bahin niini. Busa gisumbong nila siya kang Haman aron mahibaloan kon pasagdan lang ba siya ni Haman, labina kay miingon siya nga usa siya ka Judio.

5Sa dihang nakita ni Haman nga dili moyukbo si Mordecai agig pagtahod kaniya, nasuko siya pag-ayo. 6Ug pagkahibalo niya nga usa ka Judio si Mordecai, nagplano siya nga dili lang si Mordecai ang iyang ipapatay kondili apil usab ang tanang mga Judio sa tibuok gingharian ni Haring Ahasuerus.

7Sa unang bulan (nga mao ang bulan sa Nisan), sa ika-12 nga tuig sa paghari ni Ahasuerus, nagsugo si Haman nga ripahon pinaagi sa pur (usa ka klase sa pagripa) kon unsa nga adlaw ug bulan buhaton ang iyang plano. Ug ang napilian mao ang ika-13 nga adlaw3:7 ika-13 nga adlaw: Tan-awa sa bersikulo 13. sa ika-12 nga bulan, nga mao ang bulan sa Adar.

8Unya, miingon si Haman kang Haring Ahasuerus, “May grupo sa katawhan nga nagapuyo sa nagkalain-laing probinsya sa imong gingharian nga may kaugalingong kasugoan nga lahi kay sa ubang mga katawhan. Wala sila magtuman sa imong mga kasugoan ug dili maayo alang kanimo, Mahal nga Hari, nga pasagdan lang sila. 9Kon gusto mo, Mahal nga Hari, pagmando nga pamatyon sila. Mohatag ako ug 350 ka toneladang pilak sa mga administrador sa imong gingharian, aron ibutang nila sa panudlanan sa gingharian.”

10Unya gihubo sa hari ang iyang singsing nga pangselyo3:10 singsing nga pangselyo: Gihatag kini sa hari kang Haman aron maselyohan ni Haman ang mando nga ipasulat niya ug ipadala sa mga tawo (tan-awa sa bersikulo 12). ug gihatag kang Haman nga anak ni Hamedata nga Agagnon, nga kaaway sa mga Judio. 11Miingon ang hari kaniya, “Imo na kanang kuwarta, ug buhata ang buot mong buhaton sa mga Judio.”

12Busa sa ika-13 nga adlaw sa unang bulan, gipatawag ni Haman ang mga sekretaryo sa hari. Gipahimo niya sila ug sulat alang sa mga gobernador, mga pangulo, ug mga opisyal sa kada probinsya sa gingharian sumala sa ilang mga pinulongan. Gisulat kini sa ngalan ni Haring Ahasuerus, giselyohan sa iyang singsing, 13ug gipadala pinaagi sa mga mensahero ngadto sa tanang probinsya sa gingharian. Nakasulat didto nga hutdon gayod ug patay sa usa lang ka adlaw ang tanang mga Judio, bata man o tigulang, mga babaye ug mga kabataan, ug kuhaon ang tanan nilang kabtangan. Himuon kini sa ika-13 nga adlaw sa ika-12 nga bulan, nga mao ang bulan sa Adar.

14-15Gihatagan ug kopya sa maong mando ang matag probinsya aron ipatuman kini ingon nga balaod. Gipahibalo kini sa mga tawo aron makapangandam sila alang nianang adlawa. Gipahibalo usab kini nga mando didto sa pinarilan nga lungsod sa Susa. Nanglingkod ang hari ug si Haman sa pag-inom samtang nagkagubot ang mga tawo sa Susa tungod sa hitabo.