Efeso 6 – APSD-CEB & NUB

Ang Pulong Sa Dios

Efeso 6:1-24

Ang mga Kabataan ug mga Ginikanan

1Kamong mga kabataan, tumana ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang angay nga buhaton sa tinuod nga Kristohanon. 2“Tahora ang imong amahan ug inahan.” Mao kini ang una nga sugo nga may saad; 3ug mao kini ang saad, “Aron mahimong maayo ang imong umaabot ug lugwayan ang imong kinabuhi dinhi sa kalibotan.”6:3 Tan-awa usab ang Exo. 20:12; Deu. 5:16.

4Kamong mga ginikanan, ayaw ninyo hagita nga masuko ang inyong mga kabataan, kondili amumaha hinuon ninyo sila sa pagdisiplina ug pagtudlo nga gikan sa Ginoo.

Ang mga Ulipon ug mga Agalon

5Kamong mga ulipon, tumana ninyo ang inyong mga agalon dinhi sa yuta nga may pagtahod ug kahadlok. Pagtrabaho kamo nga kinasingkasing, ug pag-alagad kamo kanila sama nga si Cristo ang inyong gialagaran. 6Busa pagtrabaho kamo nga kinasingkasing ingon nga mga ulipon ni Cristo, nga nagabuhat sa kabubut-on sa Dios ug dili nagapakita-kita lang aron malipay sila. 7Tumana ninyo ang inyong buluhaton sa maayong kabubut-on ingon nga mga ulipon. Isipa ninyo nga ang Ginoo mao ang inyong gialagaran ug dili ang tawo lamang. 8Hinumdomi ninyo nga ang Ginoo mao ang mobalos sa matag usa sumala sa iyang gibuhat nga maayo, ulipon man siya o dili.

9Ug kamong mga agalon, sa sama nga pamaagi ayoha ninyo pagdala ang inyong mga ulipon. Ayaw ninyo sila hulgaa, kay nasayod kamo nga kamo ug ang inyong mga ulipon may usa lang ka agalon sa langit ug wala siyay pinalabi.

Ang mga Hinagiban Kontra kang Satanas

10Agig panapos, ipahimangno ko kaninyo nga magmalig-on kamo diha sa Ginoo pinaagi sa iyang gahom. 11Gamita ninyo ang Isul-ob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat aron makasukol kamo sa mga paglipat-lipat ni Satanas. 12Kay ang atong kaaway dili mga tawo, kondili ang mga daotan nga espiritu nga nangulo ug anaa sa gahom. Kini sila nagahari sa kadaotan nga anaa sa kalibotan, ug anaa usab sila sa kawanangan. 13Busa gamita ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios, aron makasukol kamo sa panahon nga moabot ang kadaotan; ug sa pagkahuman niini magpabilin gihapon kamong lig-on. 14Busa sukol kamo. Isul-ob ninyo ang kamatuoran ingon nga bakos. Gamita ninyo ang pagkamatarong ingon nga taming sa imong dughan. 15Ug isul-ob ninyo ingon nga sapatos ang pagka-kanunayng andam sa pagsugilon sa Maayong Balita mahitungod sa kalinaw nga gihatag sa Dios. 16Gawas niana, gamita usab ninyo sa tanan nga panahon ang inyong pagtuo ingon nga taming, aron dili kamo madutlan sa mga pagsulay ni Satanas nga sama sa nagadilaab nga mga pana. 17Ug gamita ninyo ingon nga “kalo” ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. 18Ug pag-ampo kamo kanunay nga tabangan kamo sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Ayaw gayod kamo pagpasagad, kondili pagpadayon hinuon kamo sa pag-ampo ug ayaw ninyo kalimti sa pag-ampo ang mga katawhan sa Dios. 19Ug iampo usab ninyo ako nga tabangan ako sa Dios kon unsa ang akong angay isulti. Ug iampo ninyo nga dili ako mahadlok sa pagsulti mahitungod sa Maayong Balita nga wala isugilon kaniadto. 20Kay gipadala ako sa Dios aron magsangyaw niining Maayong Balita. Ug tungod sa akong pagsangyaw ania ako dinhi karon sa bilanggoan. Busa kon mahimo, iampo ninyo ako nga may kaisog ako sa pagsulti sumala sa angay kong buhaton.

Ang Kataposan nga mga Tugon

21Si Tiquico mao ang mosugilon kaninyo mahitungod sa akong kahimtang ug buluhaton dinhi. Hinigugma siya nga igsoon ug kasaligan nga alagad sa Ginoo. 22Gipadala ko siya diha aron masuginlan niya kamo mahitungod sa among kahimtang dinhi ug aron madasig kamo.

23Mga igsoon, hinaut nga madawat ninyo gikan sa Dios nga Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo ang pakigdait ug ang dugang nga pagtuo ug paghinigugmaay sa usag usa. 24Hinaut nga panalanginan sa Dios ang tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa walay kataposan nga gugma.

Swedish Contemporary Bible

Efesierbrevet 6:1-24

Råd angående föräldrar och barn

1Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, för det är vad som är rätt. 2”Visa respekt för dina föräldrar” är det första bud som följs av ett löfte: 3”så ska du få ett långt och lyckligt liv på jorden.”6:3 Se 2 Mos 20:12 och 5 Mos 5:16.

4Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och undervisa dem så som Herren vill.

Råd angående slavar

5Ni slavar, lyd era jordiska herrar med respekt och vördnad, gör det med uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus. 6Var inte ögontjänare som ställer upp för syns skull. Var tjänare åt Kristus, så att ni gör Guds vilja av hela ert hjärta. 7Utför er tjänst villigt, som för Herren och inte för människor. 8Ni vet att Herren en dag ska ge var och en lön för allt gott han har gjort, vare sig han är slav eller fri.

9Och ni som är slavägare, behandla dem på samma sätt väl och utan hot. Ni vet att både ni och de har samma Herre i himlen, och han gör ingen skillnad på människor.

Ta på er Guds rustning

10Till sist: Var starka i Herren och hans väldiga kraft. 11Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker. 12Det är ju inte människor vi strider mot, utan mot härskare och makter, mot mörkrets världshärskare och mot onda andemakter i himlarymden.

13Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan, och behålla era ställningar när ni fullföljt allt.

14Stå alltså fasta! Spänn på er sanningen som ett bälte och rättfärdigheten som en bröstsköld. 15Sätt som skor på era fötter den beredskap som evangeliet om fred ger. 16Håll alltid trons sköld framför er, för med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18Gör det under ständig bön och vädjan. Be alltid i Anden. Vaka därför, och be uthålligt för alla de heliga, utan att tröttna.

19Be också för mig, att jag ska få de rätta orden, så att jag utan rädsla kan berätta om evangeliets hemlighet. 20För dess skull är jag ett sändebud i kedjor.6:20 Paulus satt antagligen i husarrest i Rom, där han hade full frihet att berätta budskapet om Jesus. Jfr Apg 28:16,30-31. Be att jag kan sprida budskapet utan rädsla, så som jag bör göra.

Slutönskan

21Min käre bror och trogne tjänare i Herren, Tychikos, kommer att berätta allt för er om hur jag har det och hur situationen här ser ut. 22Jag skickar honom till er just för att ni ska få veta hur det står till med oss, och för att han ska uppmuntra era hjärtan.

23Frid åt er, syskon, och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus.

24Nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus med en oförgänglig kärlek.