Efeso 6 – APSD-CEB & MTDS

Ang Pulong Sa Dios

Efeso 6:1-24

Ang mga Kabataan ug mga Ginikanan

1Kamong mga kabataan, tumana ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang angay nga buhaton sa tinuod nga Kristohanon. 2“Tahora ang imong amahan ug inahan.” Mao kini ang una nga sugo nga may saad; 3ug mao kini ang saad, “Aron mahimong maayo ang imong umaabot ug lugwayan ang imong kinabuhi dinhi sa kalibotan.”6:3 Tan-awa usab ang Exo. 20:12; Deu. 5:16.

4Kamong mga ginikanan, ayaw ninyo hagita nga masuko ang inyong mga kabataan, kondili amumaha hinuon ninyo sila sa pagdisiplina ug pagtudlo nga gikan sa Ginoo.

Ang mga Ulipon ug mga Agalon

5Kamong mga ulipon, tumana ninyo ang inyong mga agalon dinhi sa yuta nga may pagtahod ug kahadlok. Pagtrabaho kamo nga kinasingkasing, ug pag-alagad kamo kanila sama nga si Cristo ang inyong gialagaran. 6Busa pagtrabaho kamo nga kinasingkasing ingon nga mga ulipon ni Cristo, nga nagabuhat sa kabubut-on sa Dios ug dili nagapakita-kita lang aron malipay sila. 7Tumana ninyo ang inyong buluhaton sa maayong kabubut-on ingon nga mga ulipon. Isipa ninyo nga ang Ginoo mao ang inyong gialagaran ug dili ang tawo lamang. 8Hinumdomi ninyo nga ang Ginoo mao ang mobalos sa matag usa sumala sa iyang gibuhat nga maayo, ulipon man siya o dili.

9Ug kamong mga agalon, sa sama nga pamaagi ayoha ninyo pagdala ang inyong mga ulipon. Ayaw ninyo sila hulgaa, kay nasayod kamo nga kamo ug ang inyong mga ulipon may usa lang ka agalon sa langit ug wala siyay pinalabi.

Ang mga Hinagiban Kontra kang Satanas

10Agig panapos, ipahimangno ko kaninyo nga magmalig-on kamo diha sa Ginoo pinaagi sa iyang gahom. 11Gamita ninyo ang Isul-ob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat aron makasukol kamo sa mga paglipat-lipat ni Satanas. 12Kay ang atong kaaway dili mga tawo, kondili ang mga daotan nga espiritu nga nangulo ug anaa sa gahom. Kini sila nagahari sa kadaotan nga anaa sa kalibotan, ug anaa usab sila sa kawanangan. 13Busa gamita ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios, aron makasukol kamo sa panahon nga moabot ang kadaotan; ug sa pagkahuman niini magpabilin gihapon kamong lig-on. 14Busa sukol kamo. Isul-ob ninyo ang kamatuoran ingon nga bakos. Gamita ninyo ang pagkamatarong ingon nga taming sa imong dughan. 15Ug isul-ob ninyo ingon nga sapatos ang pagka-kanunayng andam sa pagsugilon sa Maayong Balita mahitungod sa kalinaw nga gihatag sa Dios. 16Gawas niana, gamita usab ninyo sa tanan nga panahon ang inyong pagtuo ingon nga taming, aron dili kamo madutlan sa mga pagsulay ni Satanas nga sama sa nagadilaab nga mga pana. 17Ug gamita ninyo ingon nga “kalo” ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. 18Ug pag-ampo kamo kanunay nga tabangan kamo sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Ayaw gayod kamo pagpasagad, kondili pagpadayon hinuon kamo sa pag-ampo ug ayaw ninyo kalimti sa pag-ampo ang mga katawhan sa Dios. 19Ug iampo usab ninyo ako nga tabangan ako sa Dios kon unsa ang akong angay isulti. Ug iampo ninyo nga dili ako mahadlok sa pagsulti mahitungod sa Maayong Balita nga wala isugilon kaniadto. 20Kay gipadala ako sa Dios aron magsangyaw niining Maayong Balita. Ug tungod sa akong pagsangyaw ania ako dinhi karon sa bilanggoan. Busa kon mahimo, iampo ninyo ako nga may kaisog ako sa pagsulti sumala sa angay kong buhaton.

Ang Kataposan nga mga Tugon

21Si Tiquico mao ang mosugilon kaninyo mahitungod sa akong kahimtang ug buluhaton dinhi. Hinigugma siya nga igsoon ug kasaligan nga alagad sa Ginoo. 22Gipadala ko siya diha aron masuginlan niya kamo mahitungod sa among kahimtang dinhi ug aron madasig kamo.

23Mga igsoon, hinaut nga madawat ninyo gikan sa Dios nga Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo ang pakigdait ug ang dugang nga pagtuo ug paghinigugmaay sa usag usa. 24Hinaut nga panalanginan sa Dios ang tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa walay kataposan nga gugma.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 6:1-24

Huahuacuna, yaya mamata caźuchij

1Huahuacuna, Apunchij Jesusta crij cashcamanta cancunapaj yaya mamata alli caźuichij, chaimari alli. 2«Chai Mandashcata caźujmanca, Diosca allita cuna tucushpamari, punta cutin cashna nishca: “Yaya mamata caźungui”. 3Chashna rurashpami canpish tucuipi alli llujshingui, cai pachapipish unitami causangui» nishcami.

4Cutin cancunapish yaya mamacuna, cancunapaj huahuacunata ama pʼiñachichijchu. Ashtahuanpish yachachinapipish, imata jarcanapipish Apunchij Jesús yachachishca shina huiñachichij.

Servijcuna, amocunata caźuichij

5Cai pacha cancunapaj amocunataca, Cristota servij shinallataj manchashpa, ama cʼariyashpa tucui shunguhuan alli caźuichij. 6Ama paicuna ricucujllapi, alli ricuringaraiculla, alli ruraj tucuichijchu. Ashtahuanpish cancunaca, Cristota servij cashcamanta, Taita Dios munashca shina tucui shunguhuan servichij. 7Runacunata servicushcataca, ama yuyaichijchu, ashtahuanpish Apunchij Jesustataj servicushcata yuyashpa, cushi shunguhuan imatapish ruraichij. 8Apunchij Jesusca, tucuicunamanmi imata rurashcamantaca cuna cashcata cunga. Amota servij cashpa, mana amota servij cashpapish, quiquin ima rurashcamantami, chasquinga, chaitaca yachanguichijmi.

9Amocuna, cancunapish cancunata servijcunahuanca, alli caichij. Ama macashpa manchachichijchu. Cancunatapish, paicunatapish jahua pachapi caj Mandaj Dios mandacushcata yuyarichij. Paica, pita mana ñahuita ricushpalla imatapish ninchu.

Diablohuan macanacungapajca Dios cushca macanacunata churarichij

10Cunanca, ñuca huauqui, panicuna, caillata nisha: Apunchij Jesus-huan tucushpa, Pai tucuita rurai tucunata cujpi, sinchi tucuichij. 11Urmachingapaj imatapish rurasha nishpa chaparacuj diablohuan macanacungapaj, Taita Dios cushca tucui macanacunata churarichij. 12Ñucanchijca mana yahuaryuj, aichayuj runacunahuanchu macanacucunchij. Ashtahuanpish jahua huairamanta mandacuj, millai supaicunahuanpish, imatapish rurai tucujcunahuanpishmi macanacucunchij. Chaicunami, cai amsa pachapi mandashpa, mana allillata rurachicun. Jahua huairapi purij, chai millai espiritucunahuanmi macanacucunchij. 13Chashna cajpica, macanacuchun Taita Dios cushca tucui macanacunata churarichij. Chaicunata churashca cashpami, chai mana alli punlla chayamujpi macanacuita tucui mishashpaca, cʼari cʼarita shayacunguichij. 14Cashcata yachachij shimihuan, alli chumbillirishca shina sinchita shayaichij. Cashcata rurana yuyaihuanca, shunguta pacaj fierrota churarishca shina caichij. 15Sumaj causaipi churaj alli huillaita huillanamanca, jahuacama botasta churarishca shina, ama qʼuillashpa llujshirichij. 16Tucuita yallica, tucui shunguhuan crichij. Chashna crishpami, millai diablo ninata shitaj shina, cushca millai yuyaicunataca, escudohuan jarcarij shina huañuchinguichij. 17Cascota churarishca shinaca, quishpirishca cashcata yuyaipi apaichij. Diospaj Espirituca Diospaj Shimitami espadata shina curca. Chaitaca, maquipi chariraichij.

18Diospaj Espíritu yuyaita cushca shina, punllanta tucui shunguhuan Diosta mañashpa, tucui chaicunataca ama shaicurishpa, chai yuyai ruracuichijlla. Diospajlla cajcunamantapish, tucuicunamanta Diosta mañaichij.

19Ñucaca Dios pacalla charicushca alli huillaitami huillashpa purini. Chaitaca mana manchashpa huillashpa catingapaj Diosllataj yuyaita cuchun, ñucamantapish Paita mañaichij. 20Ñucataca, Diosmari alli huillaita huillachun cacharca. Chaita huillacushcamantami, caipi cadenacunahuan huatashca, preźu tiyacuni. Chaitaca, huillana cashca shinataj, mana manchashpami huillasha nini. Chaimanta Diosta mañapaichij.

Tucuchinapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

21Apunchij Jesuspajta alli ruraj, ñucanchij cʼuyashca huauqui Tiquicomi ñuca caipi tucui imalla ruracushcatapish, ñuca imanalla cashcatapish cancunamanca alli huillanga. 22Ñucanchij caipi imanalla cashcata cancunaman huillashpa, cancunapaj shunguta ashtahuan cushichichunmi paitaca cachani.

23Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish sumaj causaita, cʼuyaj canata, alli crina yuyaitapish can huauquicunaman cushca alli canman. 24Mana tucurij cʼuyaihuan Apunchij Jesucristota cʼuyajcunamanca, Diosca, Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.