Ang Pulong Sa Dios

Efeso 5

Magkinabuhi Isip Anaa sa Kahayag

1Tungod kay kamo mga hinigugma nga anak sa Dios, sundoga ninyo siya. Kinahanglan makita kanunay sa inyong kinabuhi nga gihigugma ninyo ang uban sama sa paghigugma ni Cristo kanato. Kay gihatag pa gani niya ang iyang kinabuhi alang kanato isip mahumot nga halad ngadto sa Dios.

Tungod kay mga katawhan na kamo sa Dios, dili maayong paminawon nga hisgotan kamo nga nagbuhat sa mga malaw-ay sama sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon o pagkahakog. Ug dili na maayong paminawon nga magsulti kamo sa mga binastos, o magsulti sa walay pulos nga mga istorya ug malaw-ay nga komedya. Hinuon, magsulti kita ug mga pagpasalamat sa Dios. Timan-i gayod ninyo nga dili makasulod sa gingharian ni Cristo ug sa Dios ang mga tawo nga nagapakighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga tawo nga mahugaw ug binuhatan, ug ang mga hakog. (Kay ang kahakog usa man ka pamaagi sa pagsimba sa mga dios-dios.)[a] Tungod niini nga mga binuhatan sa mga tawo, silotan sila sa Dios kay wala sila nagatuman kaniya. Busa ayaw kamo patunto sa uban nga nagaingon nga kanang mga butanga dili daotan. Ayaw usab kamo pakig-uban niining mga tawhana. Kaniadto ang inyong hunahuna anaa pa sa kangitngit, apan karon tungod kay anaa na kamo sa Ginoo, anaa na kamo sa kahayag. Busa ipakita ninyo sa inyong pagkinabuhi nga kamo anaa na sa kahayag. (Kay kon ang tawo anaa na sa kahayag, masayran mo tungod kay ang iyang binuhatan maayo, matarong, ug gisunod niya ang kamatuoran.) 10 Tinguhaa nga masayran ninyo kon unsa ang makapalipay sa Ginoo. 11 Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga binuhatan nga walay pulos nga ginabuhat niadtong anaa sa kangitngit. Hinuon, ipakita ninyo kanila nga daotan ang ilang ginabuhat. 12 (Makauulaw bisan gani ang paghisgot sa ilang mga ginabuhat sa tago.) 13 Kon pasabton ninyo sila sa ilang mga ginabuhat, masayran nila nga sayop sila. 14 Kay mahayagan ang tanan kon madan-agan na sa kamatuoran. Busa may ginaingon,

“Pagmata, ikaw nga natulog,
bangon gikan sa mga patay,
ug hayagan ka ni Cristo.”

15 Busa pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga wala makasabot, kondili pagkinabuhi kamo isip mga tawo nga nakasabot sa kabubut-on sa Dios. 16 Ayaw ninyo usiki ang inyong panahon, kondili gamita ninyo kini sa pagbuhat ug maayo, tungod kay daotan kining mga adlawa. 17 Ayaw kamo pagpakabuang, kondili sabta ninyo kon unsa ang kabubut-on sa Ginoo alang kaninyo.

18 Ayaw kamo paghubog-hubog, kay kini pagpatuyang lang sa inyong kinabuhi. Hinuon, pagpapuno kamo sa Espiritu Santo. 19 Sa inyong panagtigom, gamita ninyo ang mga salmo ug uban pa nga mga awit mahitungod sa pagdayeg sa Ginoo. Ug pag-awit kamo nga kinasingkasing gayod. 20 Pagpasalamat kamo kanunay sa Dios nga Amahan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo alang sa tanan nga mga butang.

Ang Bana ug ang Asawa

21 Pagpasakop kamo sa usag usa agig pagtahod kang Cristo.

22 Kamo nga mga asawa, pagpasakop kamo sa inyong bana, sama sa inyong pagpasakop sa Ginoo. 23 Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa sama usab nga si Cristo mao ang ulo sa mga tumutuo nga mao ang iyang lawas, ug siya usab ang Manluluwas. 24 Busa, ingon nga ang mga tumutuo nagapasakop kang Cristo, ang mga asawa kinahanglan usab nga magpasakop sa ilang mga bana.

25 Kamo nga mga bana, higugmaa ninyo ang inyong asawa sama usab sa paghigugma ni Cristo sa mga tumutuo. Tungod sa iyang paghigugma kanato gihalad niya ang iyang kinabuhi 26 aron dawaton kita sa Dios, human kita mahinloi pinaagi sa pagbautismo nga inubanan sa pulong. 27 Gibuhat niya kini aron kita nga mga tumutuo madawat niya isip iyang pangasaw-onon nga matahom kaayo, balaan, ug walay ikasaway; sama sa pangasaw-onon nga walay depekto o kunot o unsa pa nga mga apan. 28 Busa ang mga bana kinahanglan gayod maghigugma sa ilang asawa sama sa ilang paghigugma sa ilang kaugalingon nga lawas, tungod kay ang magtiayon usa ra. Ang nagahigugma sa iyang asawa nagahigugma sa iyang kaugalingon. 29 Walay tawo nga wala mahigugma sa iyang kaugalingon nga lawas, hinuon pakan-on ug atimanon gayod niya kini. Mao usab kini ang gibuhat ni Cristo kanato nga nagatuo kaniya, 30 tungod kay kita mga bahin sa iyang lawas. 31 Nagaingon ang Kasulatan nga ang magtiayon usa ra. “Ang lalaki mobulag sa iyang amahan ug inahan, ug makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha mahimong usa.”[b] 32 Kahibulongan kining kamatuoran nga gipadayag, ug makaingon ako nga mao kini ang panig-ingnan sa relasyon ni Cristo sa tanan nga nagatuo kaniya. 33 Busa kamo nga mga bana, higugmaa ninyo ang inyong asawa sama sa inyong kaugalingon. Ug kamo nga mga asawa, tahora ninyo ang inyong bana.

Footnotes

  1. Efeso 5:5 ang kahakog usa man ka pamaagi sa pagsimba sa mga dios-dios, tungod kay kon hakog ang tawo palabihon niya ang mga butang dinhi sa kalibotan kaysa Dios.
  2. Efeso 5:31 Tan-awa usab ang Gen. 2:24.