Efeso 4 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Efeso 4:1-32

Usa ka Lawas kang Cristo

1Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. 2Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. 3Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa Espiritu Santo pinaagi sa inyong maayo nga panag-uban. 4Kay kita nga mga tumutuo usa lang ka lawas, ug may usa lang ka Espiritu Santo nga nagapuyo kanato. Usa ang atong paglaom, kay managsama man kitang tanan nga nagahulat sa iyang gisaad sa dihang gitawag niya kita. 5May usa kita ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bautismo. 6May usa lang kita ka Dios ug siya mao ang Amahan sa tanan. Siya ang nagahari, nagalihok, ug nagapuyo kanatong tanan.

7Apan bisan usa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga gihatag ni Cristo sa tagsa-tagsa kanato sumala sa iyang pagbuot. 8Sama sa gi-ingon sa Kasulatan:

“Sa dihang mikayab siya ngadto sa langit daghang mga binihag ang iyang gidala.

Ug gihatagan niya ug nagkalain-lain nga mga gasa ang mga tawo.”4:8 Tan-awa usab ang Salmo 68:18.

9(Karon, unsa man ang kahulogan sa giingon nga, “Mikayab siya ngadto sa langit?” Kini nagkahulogan nga mikunsad una siya dinhi sa yuta. 10Ug siya nga mikunsad mao usab ang mikayab sa ibabaw pa sa kalangitan4:10 kalangitan: o, mga langit. aron mapuno niya ang tanan.) 11Ang uban gihimo niya nga mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga magsasangyaw sa Maayong Balita, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. 12Gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawhan sa Dios sa pag-alagad, ug aron motubo sila ug mahimong malig-on isip lawas ni Cristo. 13Pinaagi niini magkahiusa kita sa pagtuo ug pag-ila sa Anak sa Dios, aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi ug mahisama kita kang Cristo. 14Ug kon mahitabo kini kanato, dili na unya kita mahisama sa bata nga madani sa nagkalain-laing mga pagpanudlo sa mga tawo nga nagalimbong ug nagatuis sa kamatuoran. 15Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo nga atong pangulo. 16Pinaagi sa iyang pagdumala, ang tibuok nga lawas nga mao ang mga tumutuo nagakahiusa, ug ang kada bahin niini nga nagkadugtong nagatinabangay. Ug kon husto ang gibuhat sa kada bahin tungod sa gugma sa usag usa, ang tibuok nga lawas mag-tubo ug malig-on.

Ang Kinabuhi nga Gibag-o ni Cristo

17Busa sa ngalan sa Ginoo,4:17 sa ngalan sa Ginoo: sa literal, sa Ginoo. Ang buot ipasabot, sa gahom nga gihatag sa Ginoo kang Pablo. gipahimangnoan ko kamo nga dili gayod kamo magkinabuhi nga sama sa mga wala makaila sa Dios. Ang ilang mga hunahuna walay pulos 18tungod kay nangitngitan ang ilang pangisip sa pagsabot sa espirituhanon nga mga butang. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios tungod kay ignorante man sila, kay labihan man sila kagahig ulo. 19Wala na silay ulaw. Busa malaw-ay ang ilang binuhatan, ug nagpatuyang sila sa pagbuhat sa kahugaw.

20Apan dili sama niana ang inyong natun-an bahin kang Cristo. 21Dili ba nga nasayran man ninyo ang bahin kang Jesus, ug tungod kay kamo anaa kaniya, gitudloan kamo sa kamatuoran nga anaa kaniya? 22Busa biyai na ninyo ang inyong daan nga kinaiya kay kini iya sa daan ninyo nga kinabuhi. Kining daan nga kinaiya mao ang nagalaglag kaninyo pinaagi sa daotan nga mga tinguha nga nagalimbong kaninyo. 23Bag-oha ninyo ang inyong kasingkasing ug hunahuna. 24Ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios ug gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya, ang tinuod nga kinabuhi nga matarong ug balaan.

25Busa ayaw na kamo pamakak. Ang tagsa-tagsa mosulti sa matuod ngadto sa iyang igsoon4:25 Tan-awa usab ang Zac. 8:16. kang Cristo, kay kitang tanan mga sakop na sa usa ka lawas. 26Kon masuko kamo, pagbantay nga dili kamo makasala.4:26 Tan-awa usab ang Salmo 4:4. Ug ayaw ninyo palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. 27Ayaw ninyo hatagi ug higayon si Satanas nga motintal kaninyo sa pagpakasala. 28Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kondili manginabuhi siya sa maayo nga pamaagi, aron makahatag usab siya sa mga kabos. 29Ayaw kamo pagsulti ug daotan, kondili ang makatabang lang sa inyong isigka-tawo ug ang motukma usab sa higayon, aron makahatag kamo ug kaayohan sa mga nakadungog. 30Ayaw ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Kay siya mao ang ilhanan nga kamo iya sa Dios, ug ang kasigurohan sa pagtubos kaninyo sa umaabot nga adlaw sa paghukom. 31Isalikway ninyo ang tanan nga kaligutgot, kapungot, ug kasuko. Ayaw na kamo pamalikas, o pagsultig daotan batok sa usag usa, o pagdinumtanay. 32Hinuon, magminaayo ug magmalumo kamo sa usag usa, ug magpinasayloay kamo sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Cristo.