Ang Pulong Sa Dios

Efeso 4

Usa ka Lawas kang Cristo

1Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa Espiritu Santo pinaagi sa inyong maayo nga panag-uban. Kay kita nga mga tumutuo usa lang ka lawas, ug may usa lang ka Espiritu Santo nga nagapuyo kanato. Usa ang atong paglaom, kay managsama man kitang tanan nga nagahulat sa iyang gisaad sa dihang gitawag niya kita. May usa kita ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bautismo. May usa lang kita ka Dios ug siya mao ang Amahan sa tanan. Siya ang nagahari, nagalihok, ug nagapuyo kanatong tanan.

Apan bisan usa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga gihatag ni Cristo sa tagsa-tagsa kanato sumala sa iyang pagbuot. Sama sa ginaingon sa Kasulatan,

“Sa dihang mikayab siya ngadto sa langit daghan nga mga binihag ang iyang gidala.
Ug gihatagan niya ug nagkalain-lain nga mga gasa ang mga tawo.”[a]

(Karon, unsa man ang kahulogan sa giingon nga, “Mikayab siya ngadto sa langit?” Kini nagakahulogan nga mikunsad una siya dinhi sa yuta. 10 Ug siya nga mikunsad mao usab ang mikayab sa ibabaw pa sa kalangitan[b] aron mapuno niya ang tanan.) 11 Ang uban gihimo niya nga mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga magsasangyaw sa Maayong Balita, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. 12 Gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawhan sa Dios sa pag-alagad, ug aron motubo sila ug mahimong malig-on isip lawas ni Cristo. 13 Pinaagi niini magkahiusa kita sa pagtuo ug pag-ila sa Anak sa Dios, aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi ug mahisama kita kang Cristo. 14 Ug kon mahitabo kini kanato, dili na unya kita mahisama sa bata nga madani sa nagkalain-laing mga pagpanudlo sa mga tawo nga nagalimbong ug nagatuis sa kamatuoran. 15 Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo nga atong pangulo. 16 Pinaagi sa iyang pagdumala, ang tibuok nga lawas nga mao ang mga tumutuo nagakahiusa, ug ang kada bahin niini nga nagkadugtong nagatinabangay. Ug kon husto ang ginabuhat sa kada bahin tungod sa gugma sa usag usa, ang tibuok nga lawas magatubo ug magalig-on.

Ang Kinabuhi nga Gibag-o ni Cristo

17 Busa sa ngalan sa Ginoo,[c] ginapahimangnoan ko kamo nga dili gayod kamo magkinabuhi nga sama sa mga wala makaila sa Dios. Ang ilang mga hunahuna walay pulos 18 tungod kay nangitngitan ang ilang pangisip sa pagsabot sa espirituhanon nga mga butang. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios tungod kay ignorante man sila, kay labihan man sila kagahig ulo. 19 Wala na silay ulaw. Busa malaw-ay ang ilang binuhatan, ug nagpatuyang sila sa pagbuhat sa kahugaw.

20 Apan dili sama niana ang inyong natun-an bahin kang Cristo. 21 Dili ba nga nasayran man ninyo ang bahin kang Jesus, ug tungod kay kamo anaa kaniya, gitudloan kamo sa kamatuoran nga anaa kaniya? 22 Busa biyai na ninyo ang inyong daan nga kinaiya kay kini iya sa daan ninyo nga kinabuhi. Kining daan nga kinaiya mao ang nagalaglag kaninyo pinaagi sa daotan nga mga tinguha nga nagalimbong kaninyo. 23 Bag-oha ninyo ang inyong kasingkasing ug hunahuna. 24 Ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios ug gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya, ang tinuod nga kinabuhi nga matarong ug balaan.

25 Busa ayaw na kamo pamakak. Ang tagsa-tagsa mosulti sa matuod ngadto sa iyang igsoon[d] kang Cristo, kay kitang tanan mga sakop na sa usa ka lawas. 26 Kon masuko kamo, pagbantay nga dili kamo makasala.[e] Ug ayaw ninyo palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. 27 Ayaw ninyo hatagi ug higayon si Satanas nga motintal kaninyo sa pagpakasala. 28 Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kondili manginabuhi siya sa maayo nga pamaagi, aron makahatag usab siya sa mga kabos. 29 Ayaw kamo pagsulti ug daotan, kondili ang makatabang lang sa inyong isigka-tawo ug ang motukma usab sa higayon, aron makahatag kamo ug kaayohan sa mga nakadungog. 30 Ayaw ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Kay siya mao ang ilhanan nga kamo iya sa Dios, ug ang kasigurohan sa pagtubos kaninyo sa umaabot nga adlaw sa paghukom. 31 Isalikway ninyo ang tanan nga kaligutgot, kapungot, ug kasuko. Ayaw na kamo pamalikas, o pagsultig daotan batok sa usag usa, o pagdinumtanay. 32 Hinuon, magminaayo ug magmalumo kamo sa usag usa, ug magpinasayloay kamo sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Cristo.

Footnotes

  1. Efeso 4:8 Tan-awa usab ang Salmo 68:18.
  2. Efeso 4:10 kalangitan: o, mga langit.
  3. Efeso 4:17 sa ngalan sa Ginoo: Sa literal, sa Ginoo. ang buot ipasabot, sa gahom nga gihatag sa Ginoo kang Pablo.
  4. Efeso 4:25 Tan-awa usab ang Zec. 8:16.
  5. Efeso 4:26 Tan-awa usab ang Salmo 4:4.