Efeso 2 – APSD-CEB & MTDS

Ang Pulong Sa Dios

Efeso 2:1-22

Patay Kamo Kaniadto, Apan Karon Buhi na

1Patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan ug kasal-anan. 2Gisunod ninyo ang daotan nga kinaiya sa mga tawo niining kalibotana. Kaniadto, sakop kamo ni Satanas nga mao ang hari sa mga espiritu nga nagagahom dinhi sa kalibotan. Ug siya usab ang espiritu nga nagagahom sa mga tawo nga masinupakon sa Dios. 3Kaniadto, sama usab kita kanila; nagkinabuhi kita sumala sa atong tawhanon nga kinaiya. Ang tinguha sa atong hunahuna ug sa atong lawas mao lang ang atong gisunod. Ug niadto nga kahimtang nato, malakip unta kita kanilang tanan nga angay silotan.

4Apan maluloy-on gayod ang Dios, ug dako ang iyang paghigugma kanato. 5Bisan patay kita sa iyang atubangan tungod sa atong mga sala, gibuhi niya kita uban kang Cristo. (Busa pinaagi sa grasya sa Dios naluwas kita.) 6Ug tungod sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus gibanhaw kita uban kaniya ug maghari uban kaniya sa langitnon nga gingharian. 7Gibuhat niya kini aron ikapakita sa tanan, sa umaabot nga mga adlaw, ang dili matupngan nga grasya ug kaayo nga iyang gihatag kanato pinaagi kang Cristo Jesus. 8-9Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesu-Cristo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan, busa wala gayoy makapasigarbo. 10Gibuhat kita sa Dios; ug sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus gihatagan niya kita ug bag-o nga kinabuhi, aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton.

Tungod kang Cristo Nahiusa ang mga Judio ug ang mga Dili Judio

11Hinumdomi ninyo ang inyong kahimtang kaniadto. Natawo kamo nga dili mga Judio; ug matod pa sa mga Judio wala kamoy relasyon sa Dios tungod kay dili kamo sama kanila nga mga tinuli. (Apan kadto nga pagtuli sa lawas lang.) 12Hinumdomi usab ninyo nga kaniadto wala pa kamo makaila kang Cristo. Wala kamo maapil sa nasod sa Israel, ug wala kamo maapil sa mga kasabotan sa Dios nga pinasikad sa iyang mga saad ngadto sa iyang mga katawhan. Nagkinabuhi kamo niini nga kalibotan nga walay paglaom ug walay Dios. 13Apan tungod kay anaa na kamo kang Cristo Jesus, kamo nga kaniadto halayo sa Dios, karon haduol na pinaagi sa dugo ni Cristo. 14Ug pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril nga nagaulang ug nahimong hinungdan sa panag-away sa mga Judio ug sa mga dili Judio. Busa siya mao ang naghiusa kanato. Gihiusa niya ang mga Judio ug mga dili Judio. 15Ang paril nga iyang giguba mao ang Kasugoan sa mga Judio nga nagalakip sa mga sugo ug mga tulumanon. Gibuhat niya kini aron mahiusa diha kaniya ang mga Judio ug ang mga dili Judio, ug aron maundang ang ilang panag-away. 16Busa karon, ingon nga usa na ka lawas ang mga Judio ug mga dili Judio pinaagi sa kamatayon ni Cristo sa krus, giwala na niya ang atong pagdinumtanay ug gipasig-uli na niya kita sa Dios. 17Miabot dinhi si Cristo ug gisangyaw niya ang Maayong Balita nga naghatag ug kalinaw kaninyo nga mga dili Judio nga kaniadto halayo sa Dios, ug kanamo usab nga mga Judio nga haduol sa Dios. 18Pinaagi kang Cristo, kitang tanang mga Judio ug mga dili Judio makaduol na sa Amahan pinaagi sa usa ka Espiritu Santo.

19Busa karon, kamong mga dili Judio dili na mga langyaw o mga dumuduong, kondili mga katagilungsod na sa mga katawhan sa Dios ug mga sakop na sa iyang pamilya. 20Kitang mga tumutuo sama sa balay nga bato ang patukoranan. Ug si Cristo mao ang bato nga patukoranan. Ang mga apostoles ug mga propeta sa Dios mao ang mga haligi. Kamo mao ang uban nga mga bahin sa balay. 21Pinaagi kang Cristo ang tanan nga bahin sa balay gipasibo aron mahimong balaan nga templo alang sa Ginoo. 22Ug tungod kay kamo anaa kang Cristo, naapil usab kamo niining gibuhat nga balay nga ginapuy-an sa Dios pinaagi sa iyang Espiritu.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 2:1-22

Diosca Cristomantami causaita cushca

1Diosca cancunamanca, mana caźuj juchayujcuna cashcamanta, huañushca shina cajpirajmi, causaita curca. 2Ñaupaca, huairapi mandajpaj munaillatami caźuj carcanguichij. Chaimantami cai pachapaj cajcuna shinallataj, mana allita rurashpa causarcanguichij. Cunanpish chai millai supaica, Diosta mana caźujcunatami mandashpa, millaillata rurachicun. 3Ñucanchijpish ñaupaca, paicunapurallatajmi carcanchij. Chaimantami paicuna shinallataj, quiquin aicha munashcata pajtachircanchij. Quiquin aicha munashcataca, yuyaiman shamushcatami, chaitataj rurashpa causarcanchij. Chaimantami paicuna shinallataj, Dios pʼiñarishpa jatunta llaquichinapajlla puricurcanchij. 4Shina cajpipish, Taita Diosca yallitaj llaquij cashpallami, ñucanchijtaca tucuita yalli jatun cʼuyaihuan cʼuyarca. 5Chaimantami, Diosca juchapi ñucanchij huañushca cajpiraj, Cristota cacharca. Paimi causaita curca. ¡Cancunaca mana cʼuyaipajcuna cajpipish Dios chashna cʼuyashcamantamari, quishpichishca canguichij! 6Cristohuan shujllata rurashpami, ñucanchijtaca causachirca. Chai huashaca, Cristo Jesusllahuantajmi jahua pachapi tiyachirca. 7Taita Diosca, chashna imahuan mana chʼimbapuraipaj, yallitaj cʼuyajmari. Chashna mana cʼuyaipajta cajpipish Jesusmanta jatun cʼuyaita ñucanchijpi tucui tallishcataca, shamuj punllacunapimari ricuchingapaj tiyacun. 8Mana cancunallatajchu quishpirishca canguichij. Mana cʼuyaipajta Taita Dios cʼuyajpi, crishcallamantami quishpichishca canguichij. Chaimanta, chaica Dios cushcallami. 9Pi ama jatun tucuchunmi, ima allita rurashcallamantaca, mana quishpichishca. 10Taita Diosmari ñucanchijtaca, Cristo Jesusmanta mushujta rurashca. Paica ñucanchijtaca, ñaupamantatajmi allicunata rurajcuna cachun munashca. Chaimantami cunanca chaita pajtachichun mushujyachishca.

Cristollamantami alli tucunacuna tiyashca

11Chaimanta can mana israelcunaca, ñaupa ima shina cashcata yuyarichij. «Judiocunaca, runacunapaj maquillahuan, aichallapimi, paicuna charishca aicha punta carata pʼitincuna.» Shina cashpapish cancunataca: «Aicha punta carata mana pʼitichishcacuna» nijcunami carca. 12Ñaupaca Cristopish illaj, israelcunamantapish chʼicanmi carcanguichij. Dios imallata cusha nishpa ari nishcacunapish mana cancunapaj cajpi, ima chasquinata mana charircanguichijchu. Cai pachapica, imata shuyana illajpish, Taita Dios illajpishmi carcanguichij. 13Ñaupaca chashna, Diosmanta carupi cashca cashpapish, cunanca Cristopaj yahuarmantami, Diosman cʼuchuyachishca canguichij.

14Paimantamari alli tucunacushcanchij. Paica israelcunapaj, mana israelcunapaj chaupipi, pata shina jarcashpa tiyacujta urmachishpami, ishquindijta tandachishpa shujllata rurarca. 15Cristoca quillcashpa cushca, chʼicanchicuj Mandashcatami Paipaj quiquin aichahuan tucuchirca. Chaita tucuchishpami, israelcunatapish, mana israelcunatapish mushujyachishpa, shujllata rurashpa sumaj causaipi churarca. 16Cristoca chacatashca huañushpami, ishquindijta pʼiñanacuchicujta tucuchishpa, shuj cuerpollata rurashpaca, Taita Dios-huanpish alli tucunacuchirca. 17Cristo shamushpami, Diosmanta carupi caj cancunamanpish, cʼuchullapi cajcunamanpish, sumaj causaipi churaj alli huillaita huillarca. 18Paillamantamari, Israelcuna cashpa, mana israelcuna cashpapish, Yayapajmanca chayagri tucunchij. Diospaj Espirituhuan cashpami, tucuicunallataj Paipajman chayai tucunchij.

19Cunanca, ña mana mai caru llajtamanta shamushpa, catishpa causajllacuna canguichijchu. Ashtahuanpish Diospajlla cajcunapurallataj, Taita Diospaj huasi ucu huahuacunallatajmi canguichij. 20Cancunaca, huillagrichun mingashcacunapish, Dios ima nishcata huillajcunapish ña huasita shayachi callarishca jahuapi huasichishcami canguichij. Callari esquina Rumica, Jesucristollatajmi. 21Paipaj jahuapimi, Diospajlla huasi tucungacama, sumajta pircashpa catij shina, huiñarishpa caticun. 22Cancunapish Cristomantatajmi, tucui shujtajcunandij shujlla tucushpa, Diospaj Espiritumanta, Taita Dios causana huasi tucushcanguichij.