Deuteronomio 8 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 8:1-20

Dili Ninyo Kalimtan ang Ginoo

1“Tumana gayod ninyo pag-ayo ang tanang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa, aron magkinabuhi kamo ug dugay ug modaghan, ug makapanag-iya sa yuta nga gisaad sa Ginoo sa inyong mga katigulangan. 2Hinumdomi ninyo kon giunsa kamo paggiya sa Ginoo nga inyong Dios sa inyong paglakaw sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Gihimo niya kini sa pagtudlo kaninyo sa pagpaubos ug sa pagsulay kaninyo aron mahibaloan kon unsa gayod ang sulod sa inyong kasingkasing, kon tumanon ba ninyo ang iyang mga sugo o dili. 3Gipaubos niya kamo ug gipagutman, ug unya gihatagan niya kamo ug manna—usa ka matang sa pagkaon nga wala pa gayod ninyo sukad matilawi ug sa inyong mga katigulangan. Gihimo kini sa Ginoo sa pagtudlo kaninyo nga dili lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kondili sa matag pulong sa Ginoo. 4Sulod sa 40 ka tuig wala modaan ang inyong mga bisti ug wala manghubag ang inyong mga tiil sa paglinakaw. 5Sabta ninyo nga sama nga ang usa ka tawo nagadisiplina sa iyang anak, ang Ginoo nga inyong Dios nagadisiplina usab kaninyo.

6“Busa tumana ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios. Pagkinabuhi kamo subay sa iyang mga pamaagi ug tahora ninyo siya. 7Kay dad-on kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa maayong yuta, nga may mga lugut ug mga tuboran nga nagadagayday sa mga kapatagan ug kabukiran. 8Kining yutaa may mga trigo, barley, ubas, igos, pomegranata, olibo, ug dugos. 9Dili kamo mawad-an ug pagkaon niining yutaa ug dili kamo kulangon sa bisan unsa. Makakuha kamog mga puthaw niining yutaa nga daw sa nanguha lang kamog mga bato, ug abunda ang mga bronsi sa mga bukid. 10Kon makakaon na kamo ug mangabusog, dayega ninyo ang Ginoo nga inyong Dios tungod sa maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo.

11“Pagbantay gayod kamo nga dili ninyo malimtan ang Ginoo nga inyong Dios ug dili ninyo masupak ang iyang mga tulumanon ug mga lagda nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa. 12Kon makakaon na kamo ug mangabusog, ug kon makapatindog na kamo ug maayong mga balay nga mapuy-an 13ug modaghan na ang inyong mga mananap, plata, bulawan, ug mga kabtangan, 14pagbantay kamo nga dili kamo makapasigarbo ug makalimot sa Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo giulipon. 15Gigiyahan niya kamo sa lapad ug makalilisang nga kamingawan nga may lala nga mga bitin ug mga tanga. Kini nga dapit walay tubig, apan gihatagan niya kamog tubig gikan sa batong bantilis. 16Didto sa kamingawan, gihatagan niya kamo ug manna—usa ka pagkaon nga wala matilawi sa inyong mga katigulangan. Gihimo kini sa Ginoo sa pagpaubos ug sa pagsulay kaninyo aron maka-angkon kamo ug kaayuhan sa kaulahian. 17Basin baya ug moingon kamo sa inyong kaugalingon, ‘Pinaagi sa akong gahom ug kusog naangkon ko kining tanan nga bahandi.’ 18Apan hinumdomi gayod ninyo nga ang Ginoo nga inyong Dios mao ang naghatag kaninyo sa katakos nga mahimong adunahan, ug gihimo niya kini aron matuman niya ang iyang kasabotan nga iyang gisaad sa inyong mga katigulangan, nga nagapadayon hangtod karon.

19“Apan pasidan-an ko kamo karon nga kon kalimtan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, ug mosunod kamo sa ubang mga dios ug mosimba kamo ug moalagad kanila, sigurado gayod nga malaglag kamo. 20Sama nga gipanglaglag sa Ginoo ang mga nasod sa inyong atubangan, panglaglagon usab niya kamo kon dili kamo motuman sa Ginoo nga inyong Dios.”