Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 6:1-25

Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios

1“Mao kini ang mga sugo, mga tulumanon, ug mga lagda nga gihatag sa Ginoo nga inyong Dios kanako nga itudlo kaninyo. Tumana ninyo kini didto sa yuta nga inyong panag-iyahon didto sa tabok sa Jordan, 2aron kamo ug ang inyong mga kabataan ug mga kaapohan motahod sa Ginoo nga inyong Dios samtang nagakinabuhi kamo. Kon tumanon ninyo ang tanan niyang mga pamalaod ug mga sugo nga gihatag ko kaninyo, magakinabuhi kamog dugay. 3Pamati kamo, O katawhan sa Israel, ug tumana ninyo pag-ayo ang iyang mga sugo aron mahimong maayo ang inyong kahimtang, ug aron modaghan gayod kamo didto sa maayo ug mabungahon nga yuta,6:3 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. sumala sa gisaad kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan.

4“Pamati kamo, O katawhan sa Israel: Ang Ginoo nga atong Dios mao lang ang Ginoo.6:4 Ang Ginoo nga atong Dios mao lang ang Ginoo: o, Ang Ginoo nga atong Dios, usa lang nga Ginoo; o, Ang Ginoo mao ang atong Dios, ang Ginoo usa lang. 5Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasingkasing, sa tibuok ninyong kalag, ug sa tibuok ninyong kusog. 6Ayaw gayod ninyo kalimti kining mga sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlawa. 7Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Hisgoti ninyo kini kon anaa kamo sa inyong mga balay ug kon nagalakaw kamo o kon nagahigda kamo o kon mobangon kamo. 8Ihigot kini sa inyong mga bukton ug ibutang sa inyong mga agtang aron sa pagpahinumdom kaninyo. 9Isulat ninyo kini sa kilid sa mga pultahan sa inyong mga balay ug sa mga ganghaan sa inyong lungsod.

10“Dad-on na kamo sa Ginoo nga inyong Dios didto sa yuta nga iyang gisaad nga ihatag sa inyong mga katigulangan nga si Abraham, Isaac, ug Jacob. Kining yutaa may dagko ug mauswagong mga lungsod nga dili kamo ang nagtukod. 11May mga balay usab kini nga puno sa maayong mga butang nga dili kamo ang naghago, may mga atabay nga dili kamo ang nagkalot, ug may mga tamnanan sa ubas ug sa mga kahoyng olibo nga dili kamo ang nagtanom. Ug kon makakaon na gani kamo ug mangabusog, 12pagbantay gayod kamo nga dili ninyo malimtan ang Ginoo nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo giulipon.

13“Tahora ninyo ang Ginoo nga inyong Dios; siya lang ang inyong alagaran ug manumpa kamo sa iya lang nga ngalan. 14Dili kamo magsunod sa laing mga dios, ang mga dios sa mga katawhan sa inyong palibot; 15kay ang Ginoo nga inyong Dios nga nagapuyo uban kaninyo dili buot nga may lain kamong ginasimba. Kon magsimba kamo sa laing dios mahiagom kamo sa kasuko sa Ginoo ug wagtangon niya kamo sa kalibotan. 16Dili ninyo sulayan ang Ginoo nga inyong Dios sama sa inyong gihimo didto sa Masa. 17Tumana gayod ninyo ang mga sugo, mga pagtulon-an, ug mga tulumanon nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. 18Himoa ninyo ang husto ug ang maayo atubangan sa Ginoo aron mahimong maayo ang inyong kahimtang ug mapanag-iyahan ninyo ang maayong yuta nga iyang gisaad sa inyong mga katigulangan. 19Abugon niya sa inyong atubangan ang tanan ninyong mga kaaway sumala sa iyang giingon.

20“Sa umaabot nga panahon, kon mangutana ang inyong mga kabataan, ‘Unsa ang buot ipasabot sa mga pagtulon-an, mga tulumanon, ug mga lagda nga gimando kaninyo sa Ginoo nga atong Dios?’ 21Ingna sila, ‘Mga ulipon kami kaniadto sa hari6:21 hari: sa Hebreo, Faraon. Mao usab sa bersikulo 22. sa Ehipto, apan gipagawas kami sa Ginoo gikan sa Ehipto pinaagi sa iyang gahom. 22Nakita namo mismo ang daghang mga milagro ug katingalahang mga butang nga iyang gihimo sa pagsilot sa mga katawhan sa Ehipto, apil na sa ilang hari ug sa tibuok niini nga panimalay. 23Ug gipagawas niya kami gikan sa Ehipto aron dad-on niining yutaa nga iyang gisaad sa atong mga katigulangan. 24Gimandoan kami sa Ginoo nga tumanon namo kining tanang mga tulumanon ug motahod kaniya nga atong Dios, aron magmauswagon kami kanunay ug magkinabuhi ug dugay sama sa nagakahitabo karon. 25Ug kon tumanon lang nato pag-ayo kining tanang sugo sa Ginoo nga atong Dios, sumala sa iyang gimando kanato, mahimo kitang matarong sa iyang panan-aw.’ ”

New International Reader’s Version

Deuteronomy 6:1-25

Love the Lord Your God

1The Lord your God has directed me to teach you his commands, rules and laws. Obey them in the land you will take over when you go across the Jordan River. 2Then you, your children and their children after them will honor the Lord your God as long as you live. Obey all his rules and commands I’m giving you. If you do, you will enjoy long life. 3Israel, listen to me. Make sure you obey me. Then things will go well with you. The number of your people will increase greatly in a land that has plenty of milk and honey. That’s what the Lord, the God of your parents, promised you.

4Israel, listen to me. The Lord is our God. The Lord is the one and only God. 5Love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Love him with all your strength. 6The commandments I give you today must be in your hearts. 7Make sure your children learn them. Talk about them when you are at home. Talk about them when you walk along the road. Speak about them when you go to bed. And speak about them when you get up. 8Write them down and tie them on your hands as a reminder. Also tie them on your foreheads. 9Write them on the doorframes of your houses. Also write them on your gates.

10The Lord your God will bring you into the land of Canaan. He gave his word. He promised he would give the land to your fathers, to Abraham, Isaac and Jacob. The land has large, wealthy cities you didn’t build. 11It has houses filled with all kinds of good things you didn’t provide. The land has wells you didn’t dig. And it has vineyards and groves of olive trees you didn’t plant. You will have plenty to eat. 12But be careful that you don’t forget the Lord. Remember that he brought you out of Egypt. That’s the land where you were slaves.

13Worship the Lord your God. He is the only one you should serve. When you make promises, do so in his name. 14Don’t serve the gods of the nations around you. 15The Lord your God is among you. He wants you to worship only him. If you worship other gods, God will be very angry with you. And he will destroy you from the face of the land. 16Don’t test the Lord your God as you did at Massah. 17Be sure to obey the Lord’s commands. Obey the terms and rules he has given you. 18Do what is right and good in the Lord’s eyes. Then things will go well with you. You will go in and take over the land. It’s the good land the Lord promised to your people of long ago. 19You will drive out all your enemies to make room for you. That’s what the Lord said would happen.

20Later on, your child might ask you, “What is the meaning of the terms, rules and laws the Lord our God has commanded you to obey?” 21If they do ask you, tell them, “We were Pharaoh’s slaves in Egypt. But the Lord used his mighty hand to bring us out of Egypt. 22With our own eyes we saw the Lord send amazing signs. They were great and terrible. He sent them on Egypt and Pharaoh and everyone in his house. 23But the Lord brought us out of Egypt. He planned to bring us into the land of Canaan and give it to us. It’s the land he promised to our people of long ago. 24The Lord our God commanded us to obey all his rules. He commanded us to honor him. If we do, we will always succeed and be kept alive. That’s what is happening today. 25We must make sure we obey the whole law in the sight of the Lord our God. That’s what he has commanded us to do. If we obey his law, we’ll be doing what he requires of us.”