Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 34:1-12

Ang Kamatayon ni Moises

1Gikan sa kapatagan sa Moab, mitungas si Moises sa Bukid sa Nebo, sa kinatumyan sa Pisga nga nagaatubang sa Jerico. Didto gipakita kaniya sa Ginoo ang tibuok nga yuta—gikan sa Gilead paingon sa Dan, 2ang tibuok nga yuta sa Naftali, ang yuta sa Efraim ug sa Manase, ang tibuok nga yuta sa Juda hangtod sa Dagat sa Mediteraneo,34:2 Dagat sa Mediteraneo: sa Hebreo, dagat sa kasadpan. 3ang Negev, ug ang tibuok nga yuta gikan sa Zoar hangtod sa Kapatagan sa Jerico, ang lungsod sa mga palma.

4Unya miingon ang Ginoo kang Moises, “Mao kana ang yuta nga akong gisaad kang Abraham, Isaac, ug Jacob. Miingon ako kanila nga ihatag ko kini sa ilang mga kaliwat. Gipakita ko kini kanimo, apan dili ka makaadto didto.”

5Busa namatay si Moises nga alagad sa Ginoo didto sa Moab, sumala gayod sa giingon sa Ginoo. 6Gilubong siya sa Moab, sa kapatagan atbang sa Bet Peor, apan karon wala nay nakahibalo kon asa gayod siya gilubong. 7Nagpanuigon si Moises ug 120 ka tuig sa dihang namatay siya, apan kusgan pa gihapon siya, ug maayo pa ang iyang panan-aw. 8Nagsubo ang mga Israelinhon alang kang Moises didto sa kapatagan sa Moab sulod sa 30 ka adlaw.

9Karon, si Josue nga anak ni Nun gihatagan sa Espiritu ug kaalam, kay gipili siya ni Moises nga mopuli kaniya pinaagi sa pagpatong sa iyang kamot kaniya. Busa mituman kaniya ang mga Israelinhon, ug gihimo nila ang tanang gisugo sa Ginoo pinaagi kang Moises.

10Gikan kaniadto wala gayoy propeta sa Israel nga sama kang Moises, nga suod gayod kaayo sa Ginoo. 11Gipadala sa Ginoo si Moises sa paghimo ug mga milagro ug katingalahang mga butang sa Ehipto batok sa ilang hari34:11 ilang hari: sa Hebreo, Faraon. ug sa iyang mga opisyal ug sa iyang tibuok nasod. 12Walay nakahimo ug mga gamhanan ug katingalahang mga buhat nga sama sa gihimo ni Moises sa atubangan sa tanang Israelinhon.

New International Version – UK

Deuteronomy 34:1-12

The death of Moses

1Then Moses climbed Mount Nebo from the plains of Moab to the top of Pisgah, opposite Jericho. There the Lord showed him the whole land – from Gilead to Dan, 2all of Naphtali, the territory of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as the Mediterranean Sea, 3the Negev and the whole region from the Valley of Jericho, the City of Palms, as far as Zoar. 4Then the Lord said to him, ‘This is the land I promised on oath to Abraham, Isaac and Jacob when I said, “I will give it to your descendants.” I have let you see it with your eyes, but you will not cross over into it.’

5And Moses the servant of the Lord died there in Moab, as the Lord had said. 6He buried him34:6 Or He was buried in Moab, in the valley opposite Beth Peor, but to this day no-one knows where his grave is. 7Moses was a hundred and twenty years old when he died, yet his eyes were not weak nor his strength gone. 8The Israelites grieved for Moses in the plains of Moab thirty days, until the time of weeping and mourning was over.

9Now Joshua son of Nun was filled with the spirit34:9 Or Spirit of wisdom because Moses had laid his hands on him. So the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded Moses.

10Since then, no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face, 11who did all those signs and wonders the Lord sent him to do in Egypt – to Pharaoh and to all his officials and to his whole land. 12For no-one has ever shown the mighty power or performed the awesome deeds that Moses did in the sight of all Israel.