Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 32:1-52

1O langit, pamati kay mosulti ako!

O yuta, pamatia ang akong mga pulong.

2Ang akong mga pagtulon-an sama sa ulan o tun-og nga nagatulo.

Ang akong mga pulong sama sa yamog diha sa mga sagbot o sama sa talithi diha sa mga tanom.

3Imantala ko ang ngalan sa Ginoo.

Dayegon ko ang pagkagamhanan sa atong Dios!

4Siya ang bato nga salipdanan ko.

Hingpit ang iyang mga buhat,

ug matarong ang tanan niyang mga pamaagi.

Matinumanon siya nga Dios ug dili masayop;

matarong siya ug makiangayon.

5Apan kamo nagpakasala kaniya ug wala na niya kamo ilha nga iyang mga anak, tungod sa inyong kadaotan.

Mga masinupakon ug limbongan nga henerasyon!

6Mao ba kini ang inyong ibalos sa Ginoo?

Mga buang-buang gayod kamo ug kulang sa panabot.

Dili ba siya ang inyong Amahan nga nagbuhat kaninyo?

7Hinumdomi ninyo ang nanglabay nga mga katuigan;

hunahunaa ninyo ang nangagi nga mga henerasyon.

Pangutan-a ninyo ang inyong mga katigulangan kay suginlan nila kamo.

Pangutan-a ninyo ang inyong mga tigdumala kay isaysay nila kini kaninyo.

8Sa dihang gihatagan sa Labing Halangdong Dios ang mga nasod sa ilang yuta ug sa dihang gibahin-bahin niya ang katawhan,

gibutangan niya kini ug mga utlanan basi sa gidaghanon sa mga anghel sa Dios.32:8 mga anghel sa Dios: Mao kini sa Septuagint. Sa Dead Sea Scrolls, mga anak sa Dios. Sa Masoretic Text, mga kaliwat ni Israel.

9Karon gipili sa Ginoo ang mga kaliwat ni Jacob ingon nga iyang katawhan.

10Nakita niya sila sa disyerto, sa dapit nga awaaw.

Giatiman niya sila ug giampingan, nga daw nagaamping sa iyang kaugalingong mata.

11Gibantayan niya sila, sama sa agila nga nagabantay sa iyang mga piso samtang iya kining ginatudloan sa paglupad.

Ginabukhad niya ang iyang mga pako sa pagsalo ug pagsapnay kanila.

12Ang Ginoo lang gayod ang migiya sa iyang katawhan,

ug walay mitabang nga laing dios.

13Gipagahom niya sila sa mga bukid,

ug gipakaon sa mga abot sa yuta.

Gibuhi niya sila sa dugos gikan sa bato

ug sa lana gikan sa olibo sa batoon nga dapit.

14Gihatagan niya sila ug mga keso ug gatas gikan sa mga baka ug karnero,

ug gihatagan ug tambok nga mga karnero, mga baka, ug mga kanding gikan sa Basan.

Gihatagan usab niya sila sa labing maayong mga trigo

ug gipainom sa labing maayong bino gikan sa ubas.

15Nagmauswagon ang mga Israelinhon32:15 mga Israelinhon: sa Hebreo, Jeshurun, nga ang buot ipasabot, mga matarong. apan nagrebelde sila.

Nanambok sila ug milig-on, apan gitalikdan nila ang Dios nga nagbuhat kanila,

ug gisalikway nila ang ilang bato nga salipdanan nga mao ang ilang Manluluwas.

16Gipapangabugho nila ug gipasuko ang Ginoo sa ilang mangil-ad nga mga dios.

17Naghalad sila ngadto sa mga demonyo nga dili tinuod nga dios—mga dios nga wala nila mailhi ug bag-o lang, nga wala tahora sa ilang mga katigulangan.

18Gikalimtan nila ang Dios nga ilang bato nga salipdanan nga nagbuhat kanila.

19Nakita kini sa Ginoo, ug tungod sa iyang kasuko gisalikway niya sila nga iyang mga anak.

20Miingon siya, “Talikdan ko sila,

ug tan-awon ko kon unsa ang ilang dangatan,

kay mga daotan sila nga henerasyon, mga anak nga dili matinumanon.

21Gipapangabugho nila ako sa dili tinuod nga dios,

ug gipasuko nila ako sa ilang mga walay pulos nga mga dios-dios.

Busa papangabughoon ko usab sila pinaagi sa pagpanalangin sa ubang mga nasod.

Pasuk-on ko sila pinaagi sa pagpanalangin sa buang-buang nga mga nasod.

22Kay ang akong kasuko nagdilaab nga morag kalayo.

Mosunog kini sa yuta ug sa tanang anaa niini,

apil sa kinahiladman sa yuta,32:22 kinahiladman sa yuta: o, dapit sa mga patay. ug sa pundasyon sa mga bukid.”

23“Padad-an ko sila ug mga kalamidad,

ug ig-on ko sila sa akong mga pana.

24Pagutman ko sila;

mangamatay sila sa kagutom ug sa sakit.

Padad-an ko sila sa mabangis nga mga mananap sa paghasol kanila,

ug mga lala nga bitin sa pagpaak kanila.

25Sa gawas sa ilang balay daghan ang mangamatay sa gira, ug sa sulod magahari ang kahadlok.

Mangamatay ang mga tigulang, mga batan-on, ug mga kabataan.

26Nagaingon ako nga katagon ko sila hangtod nga dili na sila mahinumdoman sa kalibotan.

27Apan dili ko tugotan nga magpasigarbo ang ilang mga kaaway ug moingon,

‘Napildi nato sila. Dili ang Ginoo ang naghimo niini.’ ”

28Ang Israel usa ka nasod nga walay kaalam ug panabot.

29Kon maalamon lang sila, masabtan unta nila ang ilang dangatan.

30Unsaon gud paggukod sa usa ka tawo sa 1,000?

Unsaon gud pag-abog sa duha ka tawo sa 10,000?

Gawas lang kon gitugyan sila sa Ginoo nga ilang bato nga salipdanan.

31Kay ang salipdanan nga bato sa atong mga kaaway dili sama sa atong salipdanan nga bato, ug bisan sila nakahibalo niini.

32Ang atong mga kaaway, nga pareho kadaotan sa mga lumulupyo sa Sodoma ug Gomora, sama sa bunga sa ubas nga pait ug makahilo,

33ug ang ilang bino makamatay sama sa lala sa bitin.

34Nakahibalo ang Ginoo sa ilang kadaotan,

gipugngan lang una niya kini ug nagahulat sa husto nga panahon sa pagsilot kanila.

35Manimalos ang Ginoo ug magasilot kanila,

kay moabot ang panahon nga madakin-as gayod sila.

Hapit na moabot ang ilang kalaglagan.

36Hukman sa Ginoo ang iyang katawhan;

kaloy-an niya sila nga iyang mga alagad kon makita niya nga wala na silay kusog ug diotay na lang ang nabilin kanila, ulipon man o dili ulipon.

37Unya mangutana ang Ginoo sa iyang katawhan,

“Asa na ang ilang mga dios, ang bato nga ilang salipdanan?

38Asa na ang ilang mga dios nga mikaon sa tambok ug miinom sa bino sa ilang mga halad?

Patabanga sila kaninyo, ug himoa ninyo silang inyong panalipod!

39Tan-awa ninyo karon; ako mao lang gayod ang Dios!

Wala nay lain nga dios gawas kanako.

Ako ang nagahatag ug nagakuha ug kinabuhi; ako ang nagasamad ug nagaayo,

ug walay makalingkawas sa akong mga kamot.

40Karon, ibayaw ko ang akong mga kamot ug manumpa,

‘Maingon nga buhi ako sa walay kataposan,

41bairon ko ang nagasidlak kong espada ug gamiton ko kini sa pagsilot.

Panimaslan ko ang akong mga kaaway ug pabayron ang mga nagadumot kanako.

42Ang akong pana mabulit sa ilang mga dugo,

ug ang akong espada motadtad sa ilang mga lawas.

Mangamatay apil ang mga dinakpan ug apil usab ang ilang mga pangulo.’ ”

43Dayega ninyo ang katawhan sa Ginoo, O mga nasod,32:43 Dayega… nasod: o, Magkalipay kamong mga nasod uban sa katawhan sa Ginoo. kay panimaslan sa Ginoo ang nagpatay niining iyang mga alagad.

Panimaslan niya ang iyang mga kaaway,

ug hinloan niya ang iyang yuta ug ang iyang katawhan.

44Gisulti ni Moises uban ni Josue32:44 Josue: sa Hebreo, Hosea. nga anak ni Nun ang mensahe niini nga awit ngadto sa mga tawo. 45Pagkahuman ug sulti ni Moises niini, 46miingon siya sa mga tawo, “Itanom gayod ninyo sa inyong mga kasingkasing ang tanan nakong gisulti kaninyo karong adlawa. Itudlo usab ninyo kini sa inyong mga anak aron matuman nila pag-ayo ang tanang gisulti niini nga mga sugo. 47Kini nga mga sugo dili ordinaryo lang nga mga pulong; kini maghatag kaninyo ug kinabuhi. Kon tumanon ninyo kini magkinabuhi kamo ug dugay sa yuta nga inyong panag-iyahan sa tabok sa Suba sa Jordan.”

Ang Kamatayon ni Moises

48Niana mismong adlawa miingon ang Ginoo kang Moises, 49“Lakaw sa Moab, sa kabukiran sa Abarim ug tungas sa Bukid sa Nebo nga nagaatubang sa Jerico. Lantawa didto ang Canaan, ang yuta nga ihatag ko sa mga Israelinhon nga ilang panag-iyahan. 50Ug nianang bukira mamatay ka ug makig-uban sa imong mga katigulangan, maingon nga si Aaron nga imong igsoon namatay sa Bukid sa Hor ug giuban usab sa iyang katigulangan. 51Kay duha kamong nawad-an ug pagsalig kanako atubangan sa mga Israelinhon sa dihang didto pa kamo sa tubig sa Meriba Kadesh,32:51 Meriba Kadesh: o, Meriba sa Kadesh. sa kamingawan sa Zin. Wala ninyo pasidunggi ang akong pagkabalaan sa ilang atubangan. 52Busa makita mo lang sa halayo ang yuta nga ihatag ko sa mga Israelinhon, apan dili ka makasulod didto.”

La Bible du Semeur

Deutéronome 32:1-52

Le cantique de l’alliance

Introduction

1O ciel, prête l’oreille, ╵je parlerai.

Et toi, ô terre, ╵écoute ce que je vais dire.

2Mes instructions ruissellent ╵comme la pluie,

et ma parole coule ╵ainsi que la rosée

– comme une fine pluie ╵tombe sur la verdure

ou comme des ondées sur l’herbe.

3Car je vais proclamer ╵comment est l’Eternel.

Célébrez la grandeur ╵de notre Dieu !

Dieu est juste, Israël est corrompu

4Il est comme un rocher, ╵ses œuvres sont parfaites,

tout ce qu’il fait est juste.

Il est un Dieu fidèle ╵qui ne commet pas d’injustice,

c’est un Dieu juste et droit.

5Mais vous, à son égard, ╵vous êtes corrompus,

vous n’êtes plus ses fils, ╵à cause de vos tares,

gens pervers, dépravés !

6Comment peut-on ainsi ╵se conduire envers lui,

peuple fou, insensé !

N’est-il pas votre père ╵et votre créateur,

celui qui vous a faits, ╵qui vous a établis ?

Les œuvres de Dieu en faveur d’Israël

7Pensez aux jours d’alors

et songez aux années ╵du temps de vos aïeux !

Interrogez vos pères ╵et ils vous le diront,

demandez aux vieillards ╵et ils vous l’apprendront.

8Quand le Très-Haut donna ╵un territoire aux peuples,

quand il dissémina ╵les hommes sur la terre,

en fixant les frontières ╵des diverses nations,

il tint compte du nombre ╵des enfants d’Israël32.8 Texte hébreu traditionnel. Un manuscrit hébreu de Qumrân et plusieurs versions anciennes portent : des anges. Allusion en Ac 17.26..

9L’Eternel a pour bien son peuple ;

les enfants de Jacob, ╵voilà sa possession.

10L’Eternel l’a trouvé ╵dans une steppe aride,

dans un désert inhabité, ╵rempli de hurlements.

Il a pris soin de lui ╵et il l’a éduqué.

Il a veillé sur lui ╵comme sur la prunelle de ses yeux !

11Il fut comme un grand aigle ╵qui pousse sa couvée ╵à prendre son envol,

planant sur ses aiglons,

puis, étendant ses ailes, ╵il les a pris

et portés sur ses ailes.

12Lui seul les a conduits,

aucun dieu étranger ╵n’est venu à son aide.

13Il les fit chevaucher ╵les hauteurs du pays,

et il les a nourris ╵des productions des champs.

Il leur a fait goûter ╵le miel qui s’écoulait ╵dans le creux des rochers

et l’huile qui jaillit ╵dans un sol rocailleux32.13 Les abeilles construisent parfois leurs ruches dans des creux de rochers (voir Es 7.18-19 ; Ps 81.17).,

14le lait des vaches ╵et des brebis,

les viandes grasses des agneaux,

des béliers du Basan ╵aussi bien que des boucs.

Ils se sont régalés ╵du meilleur des froments,

ils ont bu le vin rouge ╵extrait de bons raisins.

La trahison d’Israël

15Mais bientôt Yeshouroun32.15 Nom poétique d’Israël (voir 33.5 ; Es 44.2), signifiant : celui qui est droit., ╵après s’être engraissé, ╵s’est mis à regimber.

Devenu gros et gras, ╵bien chargé d’embonpoint,

il a abandonné ╵le Dieu qui l’a créé,

et il a méprisé ╵le Roc qui l’a sauvé.

16Ils l’ont rendu jaloux ╵parce qu’ils l’ont trahi ╵en suivant d’autres dieux,

et ils l’ont irrité ╵par leurs pratiques ╵abominables.

17Ils ont sacrifié ╵à des démons ╵qui ne sont pas des dieux,

à des divinités ╵qu’ils n’avaient pas connues,

des dieux nouveaux venus,

des dieux que vos ancêtres ╵n’avaient pas redoutés32.17 Voir 1 Co 10.20..

18Israël, tu oublies ╵le rocher protecteur ╵par lequel tu es né,

tu négliges le Dieu ╵qui t’a donné la vie.

La colère de l’Eternel

19Quand l’Eternel l’a vu, ╵il s’est mis en colère :

il était offensé ╵par ses fils et ses filles,

20et il a déclaré : ╵« Je me détourne d’eux,

je verrai bien alors ╵le sort qui les attend.

Car ce sont des gens fourbes,

des enfants infidèles32.20 Autre traduction : pas dignes de confiance..

21Ils m’ont rendu jaloux ╵par ce qui n’est pas Dieu

et ils m’ont irrité ╵par des divinités ╵qui ne sont pas des dieux.

Eh bien, de mon côté, ╵je les rendrai jaloux ╵de ceux qui ne sont pas un peuple32.21 Texte cité dans Rm 10.19..

Je les irriterai ╵par une nation folle.

22Comme un feu, ma colère ╵s’enflamme,

et elle brûle ╵jusqu’au fond de l’abîme,

elle incendie la terre ╵avec tous ses produits,

elle va embraser ╵les fondements des monts.

23Je lancerai contre eux ╵un malheur après l’autre,

j’épuiserai mes flèches ╵à les persécuter.

24Ils seront consumés ╵par la famine, ╵dévorés par la fièvre

et la peste mortelle,

et j’enverrai encore ╵contre eux les crocs des fauves

et les poisons brûlants ╵des serpents venimeux.

25A l’extérieur des murs, ╵c’est l’épée qui les prive ╵de leurs enfants ;

au-dedans, c’est l’effroi :

jeune homme et jeune fille,

nourrisson et vieillard ╵auront le même sort.

Contre les ennemis du peuple de l’Eternel

26Je voulais tout d’abord ╵les réduire à néant

et faire disparaître ╵jusqu’à leur souvenir ╵du milieu des humains.

27Mais ce que je craignais ╵c’est que les ennemis ╵y trouvent l’occasion ╵de venir m’insulter,

et que leurs adversaires ╵se méprennent et disent :

“C’est par notre puissance ╵que nous avons vaincu”,

et non : “C’est l’Eternel ╵qui a fait tout cela !” »

28Car voilà bien un peuple ╵dont les projets avortent ;

ils n’ont pas de bon sens.

29S’ils en avaient un peu, ╵ils auraient bien compris,

ils auraient réfléchi ╵à ce qui les attend.

30Comment est-il possible ╵qu’un guerrier à lui seul ╵en poursuive un millier,

ou que deux seulement ╵en fassent fuir dix mille,

si Dieu, qui fut toujours ╵leur rocher protecteur, ╵ne les avait vendus,

si l’Eternel n’avait ╵livré son peuple à d’autres ?

31Car leur rocher n’est pas ╵comme notre rocher.

Même nos ennemis ╵devront le reconnaître.

32Ils sont comme une vigne ╵transplantée de Sodome,

ce sont des plantations ╵qui viennent de Gomorrhe.

Ils ne font que produire ╵des raisins vénéneux,

leurs grappes sont amères.

33Leur vin est un venin ╵craché par des serpents,

c’est un poison mortel ╵craché par des vipères.

34Mais je tiens en réserve,

scellé dans mes trésors, ╵de quoi faire justice.

35C’est à moi qu’il revient ╵de leur payer leur dû

au moment où leur pied ╵viendra à trébucher,

car le jour de leur ruine ╵se rapproche à grands pas,

le sort prévu pour eux ╵se hâte de venir32.35 Cité en Rm 12.19 ; Hé 10.30..

36Car voici : l’Eternel ╵rend justice à son peuple,

et il a compassion ╵de nous ses serviteurs32.36 Cité en Ps 135.14.

quand il constatera ╵qu’ils sont à bout de forces,

qu’il n’y a plus chez eux ╵ni esclave, ni libre.

37Alors il s’écriera : ╵« Où donc sont leurs faux dieux ?

Où donc est le rocher ╵auquel ils se confiaient ?

38Et ces dieux qui mangeaient ╵la graisse des victimes,

et qui buvaient le vin ╵offert en libation ?

A présent qu’ils se lèvent ╵et viennent vous aider !

Qu’ils soient votre refuge !

39Reconnaissez-le donc : ╵C’est moi seul qui suis Dieu,

il n’y en a pas d’autre !

C’est moi qui fais mourir ╵et moi seul qui fais vivre,

c’est moi qui ai blessé, ╵c’est moi qui guérirai,

et de ma main, ╵nul ne peut délivrer.

40La main levée au ciel, j’atteste

et je déclare : ╵Aussi vrai que je vis ╵à perpétuité,

41voici : j’aiguiserai ╵la lame de l’épée,

et ma main brandira ╵l’arme du jugement,

je ferai rendre compte ╵à tous mes ennemis,

je paierai de retour ╵tous ceux qui me haïssent.

42J’enivrerai mes flèches ╵du sang des adversaires,

mon épée pourfendra ╵la chair de ses victimes

et la tête des chefs ╵des peuples ennemis.

Je verserai le sang ╵des blessés, des captifs. »

Conclusion

43Peuples, réjouissez-vous ╵avec son peuple32.43 D’après l’ancienne version grecque. Cité en Rm 15.10. !

Adorez-le ╵vous tous les anges32.43 Ces mots, absents du texte hébreu traditionnel, se trouvent dans les manuscrits de Qumrân et l’ancienne version grecque. Cité en Hé 1.6..

Car Dieu venge la mort ╵de ceux qui sont ses serviteurs,

et il paie de retour ╵ses ennemis.

Il fait l’expiation ╵pour son pays et pour son peuple.

44Moïse, accompagné d’Osée32.44 C’est-à-dire Josué. Voir Nb 13.16., fils de Noun, vint réciter tout le texte de ce cantique au peuple.

L’appel à l’obéissance

45Quand il eut achevé de communiquer toutes ces paroles à tout le peuple d’Israël, 46il leur dit : Prenez à cœur toutes ces paroles par lesquelles je témoigne contre vous aujourd’hui. Vous les inculquerez à vos enfants afin qu’ils obéissent à tous les commandements de cette Loi et qu’ils les appliquent. 47Car ce n’est pas une parole sans importance pour vous ; d’elle dépend votre vie même : en lui obéissant vous obtiendrez une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain.

L’ordre de gravir le mont Nébo

48Ce même jour, l’Eternel parla à Moïse et lui dit32.48 Pour les v. 48-52, voir Nb 27.12-14 ; Dt 3.23-27. : 49Monte sur les Abarim, sur le mont Nébo32.49 Un des sommets du Pisga, la partie nord des monts Abarim. situé dans le pays de Moab en face de Jéricho, et contemple le pays de Canaan que je donne en possession aux Israélites. 50Tu vas mourir sur cette montagne où tu vas monter et tu rejoindras tes ancêtres décédés, comme ton frère Aaron est mort sur la montagne de Hor et est allé rejoindre les siens32.50 Voir Nb 20.22-26.. 51Car vous m’avez tous deux désobéi devant les Israélites aux eaux de Meriba près de Qadesh dans le désert de Tsîn. Vous n’avez pas permis à ma sainteté de se manifester devant les Israélites32.51 Voir Nb 20.1-13.. 52C’est de loin seulement que tu verras le pays que je donne aux Israélites, tu n’y entreras pas.