Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 31:1-30

Si Josue mao ang Mipuli kang Moises

(Num. 27:12-23)

1Nagpadayon si Moises sa pagpakigsulti sa tanang mga Israelinhon. 2Miingon siya, “120 na ka tuig ang akong edad ug dili na ako makahimo sa pagpangulo kaninyo. Miingon ang Ginoo kanako nga dili ako makatabok sa Jordan. 3Ang Ginoo nga inyong Dios mismo ang mag-una kaninyo sa pagtabok. Laglagon niya ang mga nasod didto, ug panag-iyahan ninyo ang ilang yuta. Pangulohan kamo ni Josue sa pagtabok sumala sa giingon sa Ginoo. 4Himuon sa Ginoo ngadto niini nga mga nasod ang iyang gihimo kang Sihon ug kang Og nga mga hari sa mga Amorihanon, ug sa ilang yuta. 5Itugyan sila sa Ginoo kaninyo, ug kinahanglang himuon ninyo kanila ang gisugo ko kaninyo. 6Lig-ona ninyo ang inyong kaugalingon ug pagmaisogon. Ayaw kamo kahadlok kanila kay ang Ginoo nga inyong Dios nagauban kaninyo; dili niya kamo biyaan o pasagdan.”

7Unya gitawag ni Moises si Josue ug giingnan atubangan sa tanang mga Israelinhon, “Lig-ona ang imong kaugalingon ug pagmaisogon, kay ikaw ang mangulo niining mga katawhan sa pag-adto sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga ihatag sa ilang mga katigulangan. Tabangi sila nga maangkon ang yuta. 8Pangulohan ka sa Ginoo ug magauban siya kanimo; dili niya ikaw biyaan o pasagdan. Busa ayaw kahadlok o pagpakawala sa paglaom.”

Ang Pagbasa sa Kasugoan

9Gisulat ni Moises kini nga mga sugo ug gihatag ngadto sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi, nga mao ang nagadala sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, ug ngadto sa tanang tigdumala sa Israel. 10Unya gimandoan sila ni Moises, “Sa kataposan sa matag pito ka tuig nga mao ang Tuig sa Paghatag ug Kagawasan ug Pag-uli, sa panahon sa Pista sa Pagpatindog sa mga Payag, 11basaha ninyo kini nga mga sugo ngadto sa tanang mga Israelinhon inigtigom nila sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios sa dapit nga iyang pilion. 12Tigoma ang mga tawo—ang mga lalaki, mga babaye, mga kabataan, ug mga langyaw nga nagapuyo sa inyong mga lungsod—aron makapamati sila ug makakat-on sa pagtahod sa Ginoo nga inyong Dios ug sa pagtuman pag-ayo sa tanan nga gipatuman niini nga mga sugo. 13Himuon ninyo kini aron ang inyong mga kabataan nga wala pa mahibalo niini nga mga sugo makadungog usab ug makakat-on sa pagtahod sa Ginoo nga inyong Dios samtang nagakinabuhi kamo sa yuta nga inyong panag-iyahan sa tabok sa Suba sa Jordan.”

Nagpasidaan ang Ginoo sa Himuong Paglapas sa mga Israelinhon

14Miingon ang Ginoo kang Moises, “Hapit ka nang mamatay; busa ipatawag si Josue ug adto kamo sa Tolda nga Tagboanan, kay tudloan ko siya didto sa iyang pagahimuon.” Busa miadto si Moises ug si Josue sa Tolda nga Tagboanan.

15Nagpakita ang Ginoo pinaagi sa panganod nga morag haligi didto sa may pultahan sa Tolda. 16Miingon ang Ginoo kang Moises, “Hapit ka nang mamatay ug makig-uban sa imong mga katigulangan. Kon wala ka na, kining mga tawhana mosimba sa ubang dios-dios nga ginasimba sa mga tawo sa yuta nga ilang pagaadtoan. Isalikway nila ako ug lapason nila ang kasabotan nga gihimo ko uban kanila. 17Nianang adlawa masuko ako pag-ayo kanila ug isalikway ko sila. Talikdan ko sila ug malaglag sila. Daghang mga katalagman ug mga kalisdanan ang moabot kanila, ug nianang higayona mangutana sila, ‘Miabot ba kanato kini nga mga katalagman tungod kay ang Dios wala na mag-uban kanato?’ 18Talikdan ko gayod sila nianang higayona tungod sa tanang kadaotan nga ilang gihimo pinaagi sa pagsimba sa ubang dios-dios.

19“Busa isulat kini nga awit ug itudlo sa katawhan sa Israel. Ipaawit kini kanila aron mahimo kining saksi batok kanila. 20Dad-on ko sila sa maayo ug mabungahon nga yuta31:20 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. nga gisaad ko sa ilang mga katigulangan. Didto magakinabuhi sila sa kadagaya; magakaon sila sa tanang pagkaon nga gusto nila, ug mabusog sila pag-ayo. Apan mobiya sila kanako ug mosimba sa ubang dios-dios. Lapason nila ang akong kasabotan. 21Kon moabot na kanila ang daghang katalagman ug mga kalisdanan, kini nga awit mahimong saksi batok kanila, kay dili kini malimtan sa ilang mga kaliwat. Nahibaloan ko kon unsa ang ilang ginaplano nga himuon bisan wala ko pa sila madala sa yuta nga akong gisaad kanila.” 22Niadtong adlawa, gisulat ni Moises ang awit ug gitudlo sa mga Israelinhon.

23Gimandoan sa Ginoo si Josue nga anak ni Nun: “Lig-ona ang imong kaugalingon ug pagmaisogon, kay ikaw ang modala sa mga Israelinhon sa yuta nga akong gisaad kanila, ug magauban ako kanimo.”

24Human masulat ni Moises ang tanang mga sugo sa libro, 25gimandoan niya ang mga Levita nga mao ang nagadala sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo. Miingon siya, 26“Kuhaa ninyo kining Libro sa Kasugoan ug ibutang sa tapad sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo nga inyong Dios. Magpabilin kini didto ingon nga saksi batok sa katawhan sa Israel. 27Kay nahibaloan ko kon unsa kamo ka rebelde ug kagahig ulo. Bisan karon nga kauban ninyo ako, nagarebelde kamo sa Ginoo, unsa pa kaha kon patay na ako! 28Tigoma sa akong atubangan ang tanang mga tigdumala sa inyong tribo ug ang tanang mga opisyal aron sultihan ko sila niining mga butanga. Ug tawgon ko ang langit ug yuta sa pagsaksi batok kanila. 29Kay nahibaloan ko nga kon patay na ako, magahimo gayod kamo ug daotan ug isalikway ninyo ang tanan nga gisugo ko kaninyo. Sa umaabot nga mga adlaw, moabot kaninyo ang mga katalagman kay maghimo kamog daotan atubangan sa Ginoo ug pasuk-on ninyo siya pinaagi sa inyong buhat.”

Ang Awit ni Moises

30Unya gisulti ni Moises ang mensahe sa tibuok nga awit samtang namati ang tibuok katilingban sa Israel.

Священное Писание

Второзаконие 31:1-30

Иешуа – преемник Мусы

1Муса пошёл и сказал всему Исраилу такие слова:

2– Мне уже сто двадцать лет, и я не могу больше вести вас. Вечный сказал мне: «Ты не перейдёшь через Иордан». 3Вечный, ваш Бог, Сам перейдёт реку перед вами. Он истребит эти народы перед вами, и вы овладеете их землёй. Иешуа также перейдёт с вами, как сказал Вечный. 4И Вечный сделает с этими народами то же, что Он сделал с Сигоном и Огом, царями аморреев, которых Он погубил вместе с их землёй. 5Вечный отдаст их вам, и вы должны сделать с ними всё, что я повелел вам. 6Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь и не страшитесь их, потому что Вечный, ваш Бог, идёт с вами; Он никогда вас не оставит и не покинет.

7Затем Муса призвал Иешуа и сказал ему в присутствии всего Исраила:

– Будь твёрд и мужествен, потому что ты должен идти с этим народом в землю, которую Вечный клялся дать его предкам, и должен разделить её им в наследие. 8Вечный Сам пойдёт перед тобой и будет с тобой; Он никогда тебя не оставит и не покинет. Не бойся, не будь малодушным.

Чтение Закона

9Муса записал этот Закон и дал его священнослужителям, потомкам Леви, которые носили сундук соглашения с Вечным, и всем старейшинам Исраила. 10Затем Муса повелел им:

– Раз в семь лет, в год прощения долгов, на празднике Шалашей, 11когда Исраил приходит, чтобы предстать перед Вечным, вашим Богом, на место, которое Он выберет, читайте этот Закон вслух перед всем Исраилом. 12Соберите народ – мужчин, женщин, и детей, и чужеземцев, живущих в ваших городах, – чтобы они слушали и учились бояться Вечного, вашего Бога, и прилежно следовать всем словам этого Закона. 13Их дети, которые не знают этого Закона, должны слушать его и учиться бояться Вечного, вашего Бога, всё время, пока вы будете жить на земле, куда вы переходите за Иордан, чтобы завладеть ею.

Предсказание о мятеже Исраила

14Вечный сказал Мусе:

– День твоей смерти близок. Позови Иешуа, встаньте у шатра встречи, и там Я дам ему наставления.

Муса и Иешуа пришли и встали у шатра встречи. 15Тогда Вечный явился у шатра встречи в облачном столбе, и облако встало над входом в шатёр.

16Вечный сказал Мусе:

– Скоро ты отойдёшь к своим предкам, а этот народ станет распутничать с чужими богами, богами той земли, куда он входит. Он оставит Меня и нарушит священное соглашение, которое Я с ним заключил. 17В тот день Я разгневаюсь и оставлю его; Я скрою от него Своё лицо, и он будет уничтожен. Множество бедствий и тягот постигнет его, и в тот день он спросит: «Не потому ли постигли меня эти бедствия, что мой Бог не со мной?» 18Я же непременно скрою Своё лицо в тот день из-за всего нечестия, которое он совершит, обратившись к другим богам.

19Итак, запишите себе эту песню. Научи ей исраильтян и прикажи им петь её, чтобы она была свидетельством за Меня против них. 20Когда Я приведу их в землю, где течёт молоко и мёд, землю, которую Я с клятвой обещал их предкам, и когда они будут есть досыта и разжиреют, они обратятся к другим богам и станут служить им, отвергая Меня и нарушая Моё священное соглашение. 21И когда множество бедствий и тягот постигнут их, эта песня будет свидетельствовать против них, потому что их потомки её не забудут. Я знаю, к чему они расположены уже сейчас, ещё до того, как Я ввёл их в землю, о которой клялся им.

22В тот день Муса записал эту песню и научил ей исраильтян.

23Вечный дал Иешуа, сыну Нуна, такое повеление:

– Будь твёрд и мужествен, потому что ты введёшь исраильтян в землю, которую Я с клятвой обещал им, и Сам Я буду с тобой.

24Записав в свиток слова этого Закона от начала до конца, 25Муса дал левитам, которые носили сундук соглашения с Вечным, такое повеление:

26– Возьмите этот свиток Закона и положите его рядом с сундуком соглашения с Вечным, вашим Богом. Свиток будет находиться там как свидетельство против вас. 27Я ведь знаю, как вы мятежны и упрямы. Если вы мятежны перед Вечным, пока я ещё жив и с вами, то что же будет после моей смерти! 28Соберите ко мне всех старейшин ваших родов и всех ваших начальников, чтобы я мог сказать им вслух эти слова и призвать небо и землю свидетельствовать против них. 29Я ведь знаю, что после моей смерти вы непременно развратитесь и свернёте с пути, держаться которого я вам повелел. В будущем вас постигнет бедствие, потому что вы будете делать зло в глазах Вечного и разгневаете Его делами своих рук.

Песня Мусы

30Муса произнёс слова этой песни от начала до конца вслух всего народа Исраила: