Deuteronomio 30 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 30:1-20

Ang Angay Himuon aron Panalanginan sa Dios

1“Pananglit mahitabo kining mga butanga kaninyo—ang mga panalangin ug ang mga tunglo nga akong giingon kaninyo—ug unya mahinumdoman ninyo kini kon atua na kamo sa mga nasod diin gipabihag kamo sa Ginoo nga inyong Dios. 2Kon nianang higayona mobalik kamo ug ang inyong mga anak sa Ginoo nga inyong Dios, ug tumanon ninyo sa tibuok ninyong kasingkasing ug kalag ang tanan nga gisugo ko kaninyo karon, 3kaloy-an kamo sa Ginoo nga inyong Dios ug tigomon niya kamo gikan sa tanang nasod diin gipabihag niya kamo, ug unya ibalik niya kaninyo ang inyong maayong kahimtang. 4Bisan kon sa inyong pagkabihag napadpad kamo sa labing layo nga bahin sa kalibotan, tigomon gihapon kamo sa Ginoo nga inyong Dios 5ug pabalikon sa yuta nga gipanag-iyahan sa inyong mga katigulangan, ug panag-iyahon ninyo kini pag-usab. Pauswagon ug padaghanon pa gayod kamo kay sa inyong mga katigulangan. 6Bag-ohon sa Ginoo nga inyong Dios ang inyong mga kasingkasing ug ang mga kasingkasing sa inyong mga kaliwat aron higugmaon ninyo siya sa tibuok ninyong kasingkasing ug kalag, ug magkinabuhi kamo ug dugay. 7Ipahiagom sa Ginoo nga inyong Dios kining tanang mga tunglo ngadto sa inyong mga kaaway nga nagadumot ug nagadaog-daog kaninyo. 8Tumanon ninyo pag-usab ang Ginoo ug sundon ang tanan niyang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa. 9Pauswagon gayod kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan ninyong pagabuhaton. Padaghanon niya ang inyong mga anak, mga kahayopan, ug ang inyong mga abot, kay malipay ang Ginoo sa pagpanalangin kaninyo sama nga nalipay siya sa pagpanalangin sa inyong mga katigulangan. 10Mahitabo kini kon tumanon ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug sundon ang tanan niyang mga pamalaod ug mga sugo nga nahisulat niini nga Libro sa Kasugoan, ug kon mobalik kamo kaniya sa tibuok ninyong kasingkasing ug kalag.

11“Dili lisod sabton ug himuon kini nga mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa. 12Wala kini sa langit nga mangutana pa kamo, ‘Kinsa ang mosaka sa langit sa pagkuha niini ug ipadayag kanato aron atong matuman?’ 13Wala usab kini sa tabok sa dagat nga mangutana pa kamo, ‘Kinsa ang motabok sa dagat sa pagkuha niini ug ipadayag kanato aron atong matuman?’ 14Anaa kini kaninyo, sa inyong baba ug kasingkasing, busa matuman ninyo kini.

15“Pamati! Karong adlawa papilion ko kamo niini: kinabuhi o kamatayon, kauswagan o kalaglagan. 16Gimandoan ko kamo karon sa paghigugma sa Ginoo nga inyong Dios, sa pagkinabuhi subay sa iyang mga pamaagi, sa pagtuman sa iyang mga sugo ug mga tulumanon, aron magkinabuhi kamo ug dugay ug modaghan, ug panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios didto sa yuta nga inyong sudlon ug panag-iyahan.

17“Apan kon dili kamo motuman ug mosunod kaniya, ug mosimba ug moalagad hinuon sa ubang mga dios, 18karon pa lang pasidan-an ko na kamo nga sigurado gayod nga malaglag kamo. Dili kamo magkinabuhi ug dugay sa yuta nga inyong sudlon ug panag-iyahan didto sa tabok sa Jordan.

19“Karong adlawa gitawag ko sa pagsaksi ang langit ug ang yuta kon asa niini ang inyong pilion: kinabuhi o kamatayon, panalangin o tunglo. Pilia ninyo ang kinabuhi aron magkinabuhi kamog dugay apil ang inyong mga kabataan.30:19 kabataan: o, kaliwat. 20Higugmaa ninyo ang Ginoo nga inyong Dios. Tumana ninyo siya ug pabilin kamo kaniya, kay siya ang inyong kinabuhi. Kon himuon ninyo kini, magakinabuhi kamo ug dugay didto sa yuta nga iyang gisaad nga ihatag sa inyong mga katigulangan nga sila si Abraham, Isaac, ug Jacob.”