Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 27:1-26

Ang Halaran sa Bukid sa Ebal

1Unya gimandoan ni Moises ug sa mga tigdumala sa Israel ang katawhan: “Tumana ninyo kining tanang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa. 2Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan, didto sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, pagtapok kamog dagkong mga bato, ug buliti ninyo kinig apog. 3Isulat ninyo niining mga bato ang tanang kasugoan kon makasulod na kamo sa maayo ug mabungahon nga yuta27:3 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ang Dios sa inyong mga katigulangan, sumala sa iyang gisaad kaninyo. 4Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan, ipahimutang ninyo kini nga mga bato didto sa Bukid sa Ebal, sumala sa gimando ko kaninyo karong adlawa, ug buliti ninyo kinig apog. 5Unya maghimo kamo didto ug halaran nga bato alang sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo paggamit ug bisan unsa nga kagamitan nga puthaw sa pagsapsap niini. 6Ang bato nga inyong himuong halaran kinahanglan wala masapsapi. Unya paghalad kamo niining halaran ug mga halad nga sinunog alang sa Ginoo nga inyong Dios. 7Paghalad usab kamo ug halad alang sa maayong relasyon, ug kaona ninyo kini didto ug paglipay kamo diha sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios. 8Ug isulat ninyo nga klaro kining mga kasugoan sa Dios diha sa mga bato nga inyong gibulit ug apog.”

9Miingon pa gayod si Moises ug ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi sa tanang mga Israelinhon, “Pamati kamo, O katawhan sa Israel! Karong adlawa nahimo na kamong katawhan sa Ginoo nga inyong Dios. 10Busa tumana ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug sunda ang iyang mga sugo ug mga tulumanon nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa.”

Ang mga Tunglo

11Sa mao usab nga adlaw gimandoan ni Moises ang mga tawo, 12“Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan, mao kini ang mga tribo nga mobarog sa Bukid sa Gerizim sa pagbendisyon sa katawhan: ang tribo ni Simeon, Levi, Juda, Isacar, Jose, ug ni Benjamin. 13Ug mao usab kini ang mga tribo nga mobarog sa Bukid sa Ebal sa pagtunglo sa katawhan: ang tribo ni Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, ug ni Naftali.

14“Unya ang mga Levita mosinggit ug kusog ngadto sa tanang mga Israelinhon:

15“Tinunglo ang tawo nga maghimo sa bisan unsa nga mga dios-dios nga hinimo sa bato o bronsi ug mosimba niini sa tago. Kay kining mga dios-dios nga hinimo lang sa tawo gikangil-aran sa Ginoo.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”27:15 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.

16“Tinunglo ang tawo nga dili motahod sa iyang ginikanan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!” 17“Tinunglo ang tawo nga mangawat sa yuta sa iyang isigka-tawo pinaagi sa pagbalhin sa muhon.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

18“Tinunglo ang tawo nga magpahisalaag sa usa ka buta sa dalan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

19“Tinunglo ang tawo nga dili mohatag ug hustisya sa mga langyaw, sa mga ilo, ug sa mga biyuda.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

20“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa asawa sa iyang amahan, kay gipakaulawan niya ang iyang amahan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

21“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa bisan unsa nga mananap.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

22“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa iyang igsoong babaye, igsoon man kini niya sa amahan o sa inahan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

23“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa iyang ugangang babaye.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

24“Tinunglo ang tawo nga mopatay sa iyang isigka-tawo sa tago.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

25“Tinunglo ang tawo nga magpasuhol sa pagpatay sa usa ka inosenteng tawo.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

26“Tinunglo ang tawo nga dili mosunod o motuman niining tanang mga sugo.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

New International Version

Deuteronomy 27:1-26

The Altar on Mount Ebal

1Moses and the elders of Israel commanded the people: “Keep all these commands that I give you today. 2When you have crossed the Jordan into the land the Lord your God is giving you, set up some large stones and coat them with plaster. 3Write on them all the words of this law when you have crossed over to enter the land the Lord your God is giving you, a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. 4And when you have crossed the Jordan, set up these stones on Mount Ebal, as I command you today, and coat them with plaster. 5Build there an altar to the Lord your God, an altar of stones. Do not use any iron tool on them. 6Build the altar of the Lord your God with fieldstones and offer burnt offerings on it to the Lord your God. 7Sacrifice fellowship offerings there, eating them and rejoicing in the presence of the Lord your God. 8And you shall write very clearly all the words of this law on these stones you have set up.”

Curses From Mount Ebal

9Then Moses and the Levitical priests said to all Israel, “Be silent, Israel, and listen! You have now become the people of the Lord your God. 10Obey the Lord your God and follow his commands and decrees that I give you today.”

11On the same day Moses commanded the people:

12When you have crossed the Jordan, these tribes shall stand on Mount Gerizim to bless the people: Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph and Benjamin. 13And these tribes shall stand on Mount Ebal to pronounce curses: Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan and Naphtali.

14The Levites shall recite to all the people of Israel in a loud voice:

15“Cursed is anyone who makes an idol—a thing detestable to the Lord, the work of skilled hands—and sets it up in secret.”

Then all the people shall say, “Amen!”

16“Cursed is anyone who dishonors their father or mother.”

Then all the people shall say, “Amen!”

17“Cursed is anyone who moves their neighbor’s boundary stone.”

Then all the people shall say, “Amen!”

18“Cursed is anyone who leads the blind astray on the road.”

Then all the people shall say, “Amen!”

19“Cursed is anyone who withholds justice from the foreigner, the fatherless or the widow.”

Then all the people shall say, “Amen!”

20“Cursed is anyone who sleeps with his father’s wife, for he dishonors his father’s bed.”

Then all the people shall say, “Amen!”

21“Cursed is anyone who has sexual relations with any animal.”

Then all the people shall say, “Amen!”

22“Cursed is anyone who sleeps with his sister, the daughter of his father or the daughter of his mother.”

Then all the people shall say, “Amen!”

23“Cursed is anyone who sleeps with his mother-in-law.”

Then all the people shall say, “Amen!”

24“Cursed is anyone who kills their neighbor secretly.”

Then all the people shall say, “Amen!”

25“Cursed is anyone who accepts a bribe to kill an innocent person.”

Then all the people shall say, “Amen!”

26“Cursed is anyone who does not uphold the words of this law by carrying them out.”

Then all the people shall say, “Amen!”