Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 27:1-26

Ang Halaran sa Bukid sa Ebal

1Unya gimandoan ni Moises ug sa mga tigdumala sa Israel ang katawhan: “Tumana ninyo kining tanang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa. 2Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan, didto sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, pagtapok kamog dagkong mga bato, ug buliti ninyo kinig apog. 3Isulat ninyo niining mga bato ang tanang kasugoan kon makasulod na kamo sa maayo ug mabungahon nga yuta27:3 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ang Dios sa inyong mga katigulangan, sumala sa iyang gisaad kaninyo. 4Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan, ipahimutang ninyo kini nga mga bato didto sa Bukid sa Ebal, sumala sa gimando ko kaninyo karong adlawa, ug buliti ninyo kinig apog. 5Unya maghimo kamo didto ug halaran nga bato alang sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo paggamit ug bisan unsa nga kagamitan nga puthaw sa pagsapsap niini. 6Ang bato nga inyong himuong halaran kinahanglan wala masapsapi. Unya paghalad kamo niining halaran ug mga halad nga sinunog alang sa Ginoo nga inyong Dios. 7Paghalad usab kamo ug halad alang sa maayong relasyon, ug kaona ninyo kini didto ug paglipay kamo diha sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios. 8Ug isulat ninyo nga klaro kining mga kasugoan sa Dios diha sa mga bato nga inyong gibulit ug apog.”

9Miingon pa gayod si Moises ug ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi sa tanang mga Israelinhon, “Pamati kamo, O katawhan sa Israel! Karong adlawa nahimo na kamong katawhan sa Ginoo nga inyong Dios. 10Busa tumana ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug sunda ang iyang mga sugo ug mga tulumanon nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa.”

Ang mga Tunglo

11Sa mao usab nga adlaw gimandoan ni Moises ang mga tawo, 12“Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan, mao kini ang mga tribo nga mobarog sa Bukid sa Gerizim sa pagbendisyon sa katawhan: ang tribo ni Simeon, Levi, Juda, Isacar, Jose, ug ni Benjamin. 13Ug mao usab kini ang mga tribo nga mobarog sa Bukid sa Ebal sa pagtunglo sa katawhan: ang tribo ni Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, ug ni Naftali.

14“Unya ang mga Levita mosinggit ug kusog ngadto sa tanang mga Israelinhon:

15“Tinunglo ang tawo nga maghimo sa bisan unsa nga mga dios-dios nga hinimo sa bato o bronsi ug mosimba niini sa tago. Kay kining mga dios-dios nga hinimo lang sa tawo gikangil-aran sa Ginoo.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”27:15 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.

16“Tinunglo ang tawo nga dili motahod sa iyang ginikanan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!” 17“Tinunglo ang tawo nga mangawat sa yuta sa iyang isigka-tawo pinaagi sa pagbalhin sa muhon.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

18“Tinunglo ang tawo nga magpahisalaag sa usa ka buta sa dalan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

19“Tinunglo ang tawo nga dili mohatag ug hustisya sa mga langyaw, sa mga ilo, ug sa mga biyuda.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

20“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa asawa sa iyang amahan, kay gipakaulawan niya ang iyang amahan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

21“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa bisan unsa nga mananap.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

22“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa iyang igsoong babaye, igsoon man kini niya sa amahan o sa inahan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

23“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa iyang ugangang babaye.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

24“Tinunglo ang tawo nga mopatay sa iyang isigka-tawo sa tago.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

25“Tinunglo ang tawo nga magpasuhol sa pagpatay sa usa ka inosenteng tawo.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

26“Tinunglo ang tawo nga dili mosunod o motuman niining tanang mga sugo.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

Ang Pulong Sang Dios

Deuteronomio 27:1-26

Ang Halaran sa Bukid sang Ebal

1Karon ginmanduan ni Moises kag sang mga manugdumala sang Israel ang katawhan: “Tumana ninyo ining tanan nga sugo nga ginahatag ko sa inyo subong. 2Kon makatabok na kamo sa Jordan, didto sa duta nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios, magtumpok kamo sang dalagko nga mga bato, kag pahiran ninyo ini sang apog. 3Isulat ninyo sa sini nga mga bato ang tanan nga kasuguan kon makasulod na kamo sa maayo kag mapatubason nga duta27:3 maayo… duta: sa literal, duta nga nagailig ang gatas kag dugos. nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios, ang Dios sang inyo mga katigulangan, suno sa iya ginpromisa sa inyo. 4Kon makatabok na kamo sa Jordan, patinduga ninyo ini nga mga bato sa Bukid sang Ebal, suno sa ginmando ko sa inyo subong, kag pahiran ninyo ini sang apog. 5Dayon maghimo kamo didto sang halaran nga bato para sa Ginoo nga inyo Dios. Indi ninyo pagbasbasan ang mga bato nga inyo gamiton. 6Dapat wala mabasbasi ang mga bato nga himuon ninyo nga halaran. Dayon maghalad kamo sa sini nga halaran sang mga halad nga ginasunog para sa Ginoo nga inyo Dios. 7Maghalad man kamo sang halad nga para sa maayo nga relasyon, kag kauna ninyo ini didto kag magkinalipay kamo sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios. 8Kag isulat ninyo sing maathag ining mga kasuguan sang Dios sa mga bato nga ginpahiran ninyo sang apog.”

9Nagsiling pa gid si Moises kag ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi sa tanan nga Israelinhon, “Pamati kamo, O katawhan sang Israel! Subong nga adlaw nangin katawhan na kamo sang Ginoo nga inyo Dios. 10Sunda ninyo ang Ginoo nga inyo Dios kag tumana ang iya mga sugo kag mga pagsulundan nga ginahatag ko sa inyo subong.”

Ang mga Pagpakamalaot

11Sa amo man nga adlaw ginmanduan ni Moises ang katawhan: 12“Kon makatabok na gani kamo sa Jordan, amo ini ang mga tribo nga magtindog sa Bukid sang Gerizim sa pagbendisyon sa katawhan: ang tribo ni Simeon, Levi, Juda, Isacar, Jose, kag Benjamin. 13Kag amo man ini ang mga tribo nga magtindog sa Bukid sang Ebal sa pagpakamalaot sa katawhan: ang tribo ni Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, kag Naftali.

14“Ang mga Levita magsinggit sing mabaskog sa tanan nga Israelinhon:

15“Pakamalauton ang tawo nga maghimo sang bisan ano nga mga dios-dios nga hinimo halin sa bato ukon saway kag simbahon ini bisan sa sekreto. Kay ini nga mga dios-dios nga hinimo lang sang tawo ginakaugtan sang Ginoo.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”27:15 Amen: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.

16“Pakamalauton ang tawo nga wala nagatahod sa iya mga ginikanan.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

17“Pakamalauton ang tawo nga nagahalin sang muhon sang duta sang iya isigkatawo agod kawaton ang duta.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

18“Pakamalauton ang tawo nga nagapatalang sang bulag sa dalan.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

19“Pakamalauton ang tawo nga wala nagahatag sang hustisya sa mga indi Israelinhon, sa mga ilo kag sa mga balo nga babayi.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

20“Pakamalauton ang tawo nga magpakighilawas sa asawa sang iya amay, kay ginapakahuy-an niya ang iya amay.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

21“Pakamalauton ang tawo nga magpakighilawas sa bisan ano nga sapat.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

22“Pakamalauton ang tawo nga magpakighilawas sa iya utod nga babayi, utod man niya sa amay ukon sa iloy.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

23“Pakamalauton ang tawo nga magpakighilawas sa iya ugangan nga babayi.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

24“Pakamalauton ang tawo nga magpatay sang iya kapareho bisan sa sekreto.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

25“Pakamalauton ang tawo nga magbaton sang suhol sa pagpatay sang inosente nga tawo.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

26“Pakamalauton ang tawo nga indi magsunod ukon magtuman sining tanan nga sugo.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”