Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 27:1-26

Ang Halaran sa Bukid sa Ebal

1Unya gimandoan ni Moises ug sa mga tigdumala sa Israel ang katawhan: “Tumana ninyo kining tanang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa. 2Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan, didto sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, pagtapok kamog dagkong mga bato, ug buliti ninyo kinig apog. 3Isulat ninyo niining mga bato ang tanang kasugoan kon makasulod na kamo sa maayo ug mabungahon nga yuta27:3 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ang Dios sa inyong mga katigulangan, sumala sa iyang gisaad kaninyo. 4Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan, ipahimutang ninyo kini nga mga bato didto sa Bukid sa Ebal, sumala sa gimando ko kaninyo karong adlawa, ug buliti ninyo kinig apog. 5Unya maghimo kamo didto ug halaran nga bato alang sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo paggamit ug bisan unsa nga kagamitan nga puthaw sa pagsapsap niini. 6Ang bato nga inyong himuong halaran kinahanglan wala masapsapi. Unya paghalad kamo niining halaran ug mga halad nga sinunog alang sa Ginoo nga inyong Dios. 7Paghalad usab kamo ug halad alang sa maayong relasyon, ug kaona ninyo kini didto ug paglipay kamo diha sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios. 8Ug isulat ninyo nga klaro kining mga kasugoan sa Dios diha sa mga bato nga inyong gibulit ug apog.”

9Miingon pa gayod si Moises ug ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi sa tanang mga Israelinhon, “Pamati kamo, O katawhan sa Israel! Karong adlawa nahimo na kamong katawhan sa Ginoo nga inyong Dios. 10Busa tumana ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug sunda ang iyang mga sugo ug mga tulumanon nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa.”

Ang mga Tunglo

11Sa mao usab nga adlaw gimandoan ni Moises ang mga tawo, 12“Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan, mao kini ang mga tribo nga mobarog sa Bukid sa Gerizim sa pagbendisyon sa katawhan: ang tribo ni Simeon, Levi, Juda, Isacar, Jose, ug ni Benjamin. 13Ug mao usab kini ang mga tribo nga mobarog sa Bukid sa Ebal sa pagtunglo sa katawhan: ang tribo ni Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, ug ni Naftali.

14“Unya ang mga Levita mosinggit ug kusog ngadto sa tanang mga Israelinhon:

15“Tinunglo ang tawo nga maghimo sa bisan unsa nga mga dios-dios nga hinimo sa bato o bronsi ug mosimba niini sa tago. Kay kining mga dios-dios nga hinimo lang sa tawo gikangil-aran sa Ginoo.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”27:15 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.

16“Tinunglo ang tawo nga dili motahod sa iyang ginikanan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!” 17“Tinunglo ang tawo nga mangawat sa yuta sa iyang isigka-tawo pinaagi sa pagbalhin sa muhon.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

18“Tinunglo ang tawo nga magpahisalaag sa usa ka buta sa dalan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

19“Tinunglo ang tawo nga dili mohatag ug hustisya sa mga langyaw, sa mga ilo, ug sa mga biyuda.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

20“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa asawa sa iyang amahan, kay gipakaulawan niya ang iyang amahan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

21“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa bisan unsa nga mananap.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

22“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa iyang igsoong babaye, igsoon man kini niya sa amahan o sa inahan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

23“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa iyang ugangang babaye.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

24“Tinunglo ang tawo nga mopatay sa iyang isigka-tawo sa tago.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

25“Tinunglo ang tawo nga magpasuhol sa pagpatay sa usa ka inosenteng tawo.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

26“Tinunglo ang tawo nga dili mosunod o motuman niining tanang mga sugo.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Deuteronomo 27:1-26

Guwa Lansembe ku Phiri la Ebala

1Mose ndi akuluakulu a Israeli analamula anthu kuti, “Sungani malamulo onse amene ndikukupatsani lero lino. 2Mukawoloka mtsinje wa Yorodani kulowa mʼdziko limene Yehova Mulungu wanu akukupatsani, muyimiritse miyala ingapo ikuluikulu ndi kuyikulungiza. 3Mulembepo mawu onse a malamulo amenewa pamene muwoloka kulowa mʼdziko limene Yehova Mulungu wanu akukupatsani, dziko loyenda mkaka ndi uchi, monga momwe Yehova Mulungu wa makolo anu anakulonjezerani. 4Ndipo mukawoloka Yorodani muyimike miyala iyi pa Phiri la Ebala monga momwe ndikukulamulirani lero lino ndipo muyikulungize. 5Pamenepo mumange guwa lansembe la miyala la Yehova Mulungu wanu. Musagwiritse ntchito chida chilichonse chachitsulo pa miyalapo. 6Mumange guwa lansembe la Yehova Mulungu wanu ndi miyala yakutchire ndi kuperekerapo nsembe yopsereza kwa Yehova Mulungu wanu. 7Muperekerepo nsembe zopereka za chiyanjano, muzidye ndi kukondwera pamaso pa Yehova Mulungu wanu. 8Ndipo pa miyalapo mudzalembepo mawu onse a malamulo ndi malemba akuluakulu.”

Matemberero Kuchokera ku Phiri la Ebala

9Kenaka Mose ndi ansembe, amene ndi Alevi anati kwa Aisraeli onse, “Khalani chete Aisraeli inu ndipo mumvetsere! Tsopano inu ndinu anthu a Yehova Mulungu wanu. 10Muzimvera Yehova Mulungu wanu ndi kutsata malamulo ake ndi malangizo ake omwe ndikukupatsani lero lino.”

11Tsiku lomwelo Mose analamula anthu kuti:

12Mukawoloka Yorodani, mafuko awa akayimirire pa Phiri la Gerizimu ndi kudalitsa anthu: Simeoni, Levi, Yuda, Isakara, Yosefe ndi Benjamini. 13Ndipo mafuko awa akayimirire pa Phiri la Ebala ndi kutchula matemberero: Rubeni, Gadi, Aseri, Zebuloni, Dani ndi Nafutali.

14Alevi adzayankhula mokweza kwa Aisraeli onse kuti:

15“Ndi wotembereredwa munthu amene asema chifanizo kapena kupanga fano, ndi kuchiyika mobisa, pakuti chimenechi ndi chinthu chodetsedwa pamaso pa Yehova, ntchito za manja a anthu.”

Pamenepo anthu onse adzati, “Ameni!”

16“Ndi wotembereredwa munthu amene sachitira ulemu abambo ake kapena amayi ake.”

Pamenepo anthu onse adzati, “Ameni!”

17“Ndi wotembereredwa munthu amene amasuntha mwala wa malire wa mnzake.”

Pamenepo anthu onse adzati, “Ameni!”

18“Ndi wotembereredwa munthu amene amasocheretsa munthu wosaona pa msewu.”

Pamenepo anthu onse adzati, “Ameni!”

19“Ndi wotembereredwa munthu amene sachitira chilungamo mlendo, ana amasiye kapena mkazi wamasiye.”

Pamenepo anthu onse adzati, “Ameni!”

20“Ndi wotembereredwa munthu amene agonana ndi mkazi wa abambo ake pakuti iye sachitira ulemu pogona pa abambo ake.”

Pamenepo anthu onse adzati, “Ameni!”

21“Ndi wotembereredwa munthu amene achita chigololo ndi nyama ya mtundu uli wonse.”

Pamenepo anthu onse adzati, “Ameni!”

22“Ndi wotembereredwa munthu amene agonana ndi mlongo wake, mwana wamkazi wa abambo ake kapena mwana wamkazi wa amayi ake.”

Pamenepo anthu onse adzati, “Ameni!”

23“Ndi wotembereredwa munthu amene agonana ndi apongozi ake.”

Pamenepo anthu onse adzati, “Ameni!”

24“Ndi wotembereredwa munthu amene apha mnzake mwachinsinsi.”

Pamenepo anthu onse adzati, “Ameni!”

25“Ndi wotembereredwa munthu amene alandira chiphuphu kuti aphe munthu wosalakwa.”

Pamenepo anthu onse adzati, “Ameni!”

26“Ndi wotembereredwa aliyense amene sachita kapena sasunga mawu a malamulo awa.”

Pamenepo anthu onse adzati, “Ameni!”