Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 25:1-19

1“Pananglit, may panagbangi ang duha ka tawo ug gidala nila ang ilang kaso sa korte, ug gideklarar sa mga maghuhukom kon kinsa kanila ang sad-an. 2Kon gisentensyahan ang sad-an sa maghuhukom nga latoson, ipahapa siya atubangan sa maghuhukom ug latoson sa gidaghanon nga angay sa sala nga iyang nahimo. 3Apan kinahanglan nga dili mosobra sa 40 ka latos, kay kon mosobra sa 40, maulawan siya.

4“Ayaw ninyo busali ang baka samtang nagagiok kini.

5“Kon ang duha ka managsoong lalaki nagaipon sa pagpuyo sa usa lang ka yuta, ug namatay ang usa kanila nga walay anak, ang iyang asawa dili makapamana ug lain gawas lang sa miyembro sa pamilya sa iyang bana. Ang igsoon sa iyang bana mao ang mangasawa kaniya. Katungdanan sa iyang bayaw ang pagpangasawa kaniya. 6Ang kamagulangan nilang anak isipon nga anak sa namatay niyang igsoon aron dili mawala ang ngalan niini sa Israel.

7“Apan kon dili gusto pangasaw-on sa igsoon sa namatay ang balo, moadto ang balo sa mga tigdumala didto sa ganghaan sa lungsod ug moingon, ‘Dili mosugot ang akong bayaw nga hatagan niya ug kaliwat ang iyang igsoon sa Israel. Dili niya tumanon ang iyang katungdanan kanako ingon nga iyang bayaw.’ 8Unya ipatawag sa mga tigdumala sa lungsod ang lalaki ug makig-estorya kaniya. Kon dili niya gusto nga pangasaw-on ang balo, 9moduol ang balo atubangan sa mga tigdumala ug kuhaon niya ang sandalyas sa iyang bayaw ug luwaan niya kini sa nawong ug moingon, ‘Mao kini ang himuon sa tawo nga dili mosugot nga hatagan niya ug kaliwat ang iyang igsoon nga namatay.’ 10Ang panimalay niini nga tawo pagatawgon sa Israel nga panimalay sa tawo nga gikuhaan ug sandalyas.

11“Kon may duha ka lalaki nga nagaaway ug miduol ang asawa sa usa aron sa pagtabang sa iyang bana pinaagi sa pagkumot sa kinatawo sa kontra niini, 12kinahanglan putlon ang kamot sa babaye sa walay kalooy.

13-14“Ayaw kamo panglimbong sa inyong pagtimbang o pagsukod. 15Gamita ninyo ang hustong timbangan ug sukdanan, aron magkinabuhi kamo ug dugay sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. 16Kay mangil-ad alang sa Ginoo nga inyong Dios ang tawo nga nagapanglimbong.

17“Hinumdomi ninyo kon unsa ang gihimo sa mga Amalekanhon kaninyo sa dihang migawas kamo gikan sa Ehipto. 18Giataki nila kamo sa dihang gikapoy kamo pag-ayo, ug gipamatay nila ang inyong mga kauban nga anaa sa ulahi. Wala silay kahadlok sa Ginoo. 19Busa laglaga gayod ninyo ang tanang mga Amalekanhon kon hatagan na kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa kalinaw gikan sa tanan ninyong mga kaaway didto sa yuta nga ihatag niya kaninyo nga inyong panag-iyahan. Ayaw gayod ninyo kini kalimti.

New International Version – UK

Deuteronomy 25:1-19

1When people have a dispute, they are to take it to court and the judges will decide the case, acquitting the innocent and condemning the guilty. 2If the guilty person deserves to be beaten, the judge shall make them lie down and have them flogged in his presence with the number of lashes the crime deserves, 3but the judge must not impose more than forty lashes. If the guilty party is flogged more than that, your fellow Israelite will be degraded in your eyes.

4Do not muzzle an ox while it is treading out the grain.

5If brothers are living together and one of them dies without a son, his widow must not marry outside the family. Her husband’s brother shall take her and marry her and fulfil the duty of a brother-in-law to her. 6The first son she bears shall carry on the name of the dead brother so that his name will not be blotted out from Israel.

7However, if a man does not want to marry his brother’s wife, she shall go to the elders at the town gate and say, ‘My husband’s brother refuses to carry on his brother’s name in Israel. He will not fulfil the duty of a brother-in-law to me.’ 8Then the elders of his town shall summon him and talk to him. If he persists in saying, ‘I do not want to marry her,’ 9his brother’s widow shall go up to him in the presence of the elders, take off one of his sandals, spit in his face and say, ‘This is what is done to the man who will not build up his brother’s family line.’ 10That man’s line shall be known in Israel as The Family of the Unsandalled.

11If two men are fighting and the wife of one of them comes to rescue her husband from his assailant, and she reaches out and seizes him by his private parts, 12you shall cut off her hand. Show her no pity.

13Do not have two differing weights in your bag – one heavy, one light. 14Do not have two differing measures in your house – one large, one small. 15You must have accurate and honest weights and measures, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. 16For the Lord your God detests anyone who does these things, anyone who deals dishonestly.

17Remember what the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt. 18When you were weary and worn out, they met you on your journey and attacked all who were lagging behind; they had no fear of God. 19When the Lord your God gives you rest from all the enemies around you in the land he is giving you to possess as an inheritance, you shall blot out the name of Amalek from under heaven. Do not forget!