Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 23:1-25

Ang mga Tawong Did-an sa Pag-apil sa Panagtigom sa mga Israelinhon

1“Walay tawo nga gikapon o giputlan ug kinatawo nga makaapil sa katilingban sa Ginoo.

2“Ang tawo nga anak sa gawas dili makaapil sa katilingban sa Ginoo apil ang iyang mga kaliwat hangtod sa ikanapulo nga henerasyon. 3Walay Amonihanon o Moabihanon o bisan kinsa sa ilang mga kaliwat hangtod sa ikanapulo nga henerasyon nga makaapil sa katilingban sa Ginoo hangtod sa kahangtoran. 4Kay wala nila kamo hatagi ug pagkaon o tubig sa dihang nagalakaw kamo gikan sa Ehipto, ug gisuholan pa nila si Balaam nga anak ni Beor nga taga-Petor sa Mesopotamia sa pagtunglo kaninyo. 5Apan wala pamatia sa Ginoo nga inyong Dios si Balaam. Gihimo hinuon niya ang tunglo nga bendisyon alang kaninyo, kay ginahigugma kamo sa Ginoo nga inyong Dios. 6Samtang buhi pa kamo, ayaw gayod kamo pagtabang sa mga Amonihanon o Moabihanon sa bisan unsa nga paagi.

7“Ayaw ninyo kasilagi ang mga Edomihanon, kay mga kadugo ninyo sila. Ayaw usab ninyo kasilagi ang mga Ehiptohanon, kay nagpuyo kamo kaniadto sa ilang yuta isip mga dumuduong. 8Ang ilang mga kaliwat sa ikatulo nga henerasyon mahimong makaapil sa katilingban sa Ginoo.

Uban pang mga Pamalaod

9“Kon makiggira kamo, likayi gayod ninyo ang tanang butang nga makapahugaw kaninyo. 10Kon adunay usa kaninyo nga gigawasan ug semilya sa iyang pagkatulog sa gabii, kinahanglan mogawas siya sa kampo ug didto una siya magpabilin. 11Pagkahapon, maligo siya, ug pagsalop sa adlaw mahimo na siyang mobalik sa kampo.

12“Pagpili kamo ug dapit sa gawas sa kampo nga himuon ninyong kalibangan. 13Kinahanglan ang matag usa kaninyo may dala nga pangbangag, aron nga kon malibang kamo, magkalot kamo ug tabonan ninyo kini. 14Kay ang Ginoo nga inyong Dios nagalibot-libot sa inyong kampo sa pagluwas kaninyo ug sa pagtugyan sa inyong mga kaaway kaninyo. Busa kinahanglan hinlo ang inyong kampo aron wala siyay makita nga dili maayo, ug aron dili niya kamo biyaan.

15“Kon ang usa ka ulipon milayas sa iyang agalon ug modangop kanimo, ayaw siya pugsa sa pagbalik sa iyang agalon. 16Papuy-a siya sa inyong dapit sa bisan asa nga lungsod nga iyang gusto. Ayaw ninyo siya daog-daoga.

17“Kinahanglan nga walay Israelinhon, lalaki man o babaye, nga magbaligya sa iyang dungog ingon nga kabahin sa pagsimba. 18Ayaw gayod ninyo dad-a ngadto sa templo sa Ginoo nga inyong Dios ang kuwarta nga nakuha gikan niana nga paagi ingon nga bayad sa inyong saad sa Ginoo nga inyong Dios, kay mangil-ad gayod kini alang kaniya.

19“Kon magpahulam kamo sa inyong isigka-Israelinhon, ayaw ninyo kini patuboi, kuwarta man kini o pagkaon o bisan unsa nga butang nga mahimong patuboan. 20Mahimo kamong magpahulam nga may tubo sa mga langyaw, apan dili sa inyong isigka-Israelinhon. Himuon ninyo kini aron panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan ninyong buhaton didto sa yuta nga inyong panag-iyahan.

21“Kon mosaad kamo sa Ginoo nga inyong Dios, ayaw ninyo pakyasa ang pagtuman niini, kay sigurado gayod nga paninglan kamo niini sa Ginoo nga inyong Dios, ug makasala kamo. 22Dili sala kon likayan ninyo ang paghimog saad sa Ginoo. 23Apan ang bisan unsa nga inyong gisaad sa Ginoo nga inyong Dios, kinahanglan tumanon gayod ninyo.

24“Kon moadto kamo sa tamnanan sa ubas sa inyong isigka-tawo, mahimo kamong mokaon sa ubas kutob sa inyong gusto, apan ayaw kamo pagkuha ug isulod sa inyong sudlanan. 25Kon moadto usab kamo sa tamnanan sa trigo sa inyong isigka-tawo, mahimo kamong mangutlo sa lugas, apan dili ninyo kini galabon.