Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 21:1-23

Mahitungod sa Pagpatay nga Wala Masayri

1“Pananglit adunay patayng lawas sa tawo nga nakita nga nagbuy-od sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios nga inyong panag-iyahan, ug wala masayri kon kinsa ang nagpatay niini, 2kinahanglang sukdon sa inyong mga tigdumala ug mga maghuhukom kon unsa nga mga lungsod sa palibot ang labing duol sa nahimutangan sa maong patayng lawas. 3Unya ang mga tigdumala sa maong lungsod magkuha ug dumalagang baka nga wala pa gayod magamit sa pagtrabaho o pagdaro. 4Dad-on nila kini sa lugut nga wala pa madaro o matamni ug may nagadagayday nga tubig. Ug didto balion nila ang liog sa dumalagang baka. 5Kinahanglan nga moadto usab didto ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi, kay gipili sila sa Ginoo nga inyong Dios nga mag-alagad ug maghatag sa bendisyon sa ngalan sa Ginoo, ug maghusay sa tanang kaso. 6Unya ang tanang mga tigdumala sa lungsod nga labing duol sa dapit diin nakita ang patayng lawas manghugas sa ilang mga kamot ibabaw sa dumalagang baka nga gibalian ug liog. 7Unya moingon sila, ‘Dili kami ang nagpatay ug wala usab kami makakita kon kinsa ang nagpatay. 8O Ginoo, pasayloa ang imong katawhan nga mga Israelinhon nga imong giluwas sa Ehipto. Ayaw kami paningli sa kamatayon niining inosenteng tawo.’ Unya wala na silay tulubagon sa kamatayon sa maong tawo. 9Pinaagi sa pagtuman niini, dili kamo paninglan sa Ginoo sa pagpatay, kay nakita niya nga gihimo ninyo ang matarong.

Ang Pagpangasawa sa Bihag nga Babaye

10“Pananglit nakiggira kamo sa inyong mga kaaway ug gitugyan sila kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ug gibihag ninyo sila. 11Unya may usa kaninyo nga nakakita ug usa ka matahom nga babayeng bihag, ug naibog siya niini ug gusto niya kining pangasaw-on. 12Kon mahitabo kini, dad-on niya ang babaye sa iyang balay ug upawan sa babaye ang iyang ulo, ug putlan ang iyang kuko, 13ug ilisan ang iyang bisti nga gisul-ob sa dihang gibihag siya. Kinahanglang magpabilin ang babaye sa balay sa lalaki sulod sa usa ka bulan samtang nagasubo siya alang sa iyang mga ginikanan. Pagkahuman niana, mahimo na siyang pangasaw-on. 14Apan kon sa kaulahian wala nay gusto ang lalaki sa babaye, kinahanglan hatagan niya kini sa kagawasan. Dili niya kini mahimong ibaligya o himuong ulipon tungod kay gipakaulawan na niya kini.

Ang Katungod sa mga Kamagulangan

15“Pananglit may usa ka tawo nga duhay asawa, ug gihigugma niya ang usa apan ang usa wala, ug may mga anak siya kanilang duha. Pananglit ang iyang kamagulangang anak nga lalaki anak sa asawa nga wala niya higugmaa. 16Kon bahinon na niya ang iyang kabtangan ngadto sa iyang mga anak, kinahanglan nga ang mas dako nga bahin nga alang sa kamagulangan nga anak dili ihatag sa anak sa babaye nga iyang gihigugma. Kinahanglang ihatag gayod kini sa kamagulangan bisan pa kon ang inahan niini wala niya higugmaa. 17Kinahanglang ilhon niya nga iyang kamagulangan nga anak ang anak sa babaye nga wala niya higugmaa, ug ihatag kaniya ang doble nga bahin sa iyang kabtangan kay kini ang una niyang anak ug may katungod kini sa pagdawat sa iyang bahin ingon nga kamagulangang anak.

Ang Masinupakon nga Anak

18“Pananglit ang usa ka tawo may anak nga lalaki nga gahig ulo ug masinupakon, ug dili motuman sa iyang mga ginikanan bisan silotan nila kini, 19dad-on sa mga ginikanan kining ilang anak ngadto sa mga tigdumala didto sa ganghaan sa lungsod. 20Unya moingon sila sa mga tigdumala, ‘Kining among anak gahig ulo ug masinupakon; dili siya motuman kanamo. Gastador siya ug palahubog.’ 21Unya batohon siya sa tanang mga lumulupyo sa lungsod hangtod nga mamatay. Kinahanglang wad-on ninyo kining daotang buhat diha kaninyo. Kon madungog kini sa tanang mga Israelinhon mahadlok sila.

Ang Uban pang mga Kasugoan

22“Kon ang usa ka tawo gisilotan sa kamatayon tungod sa krimen nga iyang nahimo, ug ang iyang patayng lawas gituhog sa kahoy, 23kinahanglang dili mabuntagan ang iyang patayng lawas didto sa kahoy. Kinahanglang ilubong ninyo kini niana gayong adlawa, kay si bisan kinsa nga gibitay sa kahoy tinunglo sa Dios. Dili ninyo hugawan ang yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios ingon nga panulondon.

Persian Contemporary Bible

تثنيه 21:1-23

طلب آمرزش برای قتلی كه قاتلش معلوم نيست

1در سرزمين موعود، هرگاه جسد مقتولی كه قاتلش معلوم نيست در صحرا پيدا شود، 2‏-3آنگاه ريش‌سفيدان و قضات با اندازه‌گيری فاصلهٔ جسد تا شهرهای اطراف، نزديكترين شهر را تعيين كنند. ريش‌سفيدان آن شهر، بايد گوساله‌ای را كه تا به حال بر آن يوغ بسته نشده بگيرند 4و آن را به دره‌ای ببرند كه در آن آب جاری باشد، ولی زمينش هرگز شخم نخورده و كشت نشده باشد، و در آنجا گردن گوساله را بشكنند. 5آنگاه كاهنان نيز نزديک بيايند، زيرا خداوند، خدای شما ايشان را انتخاب كرده است تا در حضور او خدمت كنند و به نام خداوند بركت دهند و در مرافعه‌ها و مجازاتها تصميم بگيرند. 6سپس ريش‌سفيدان آن شهر، دستهای خود را روی آن گوساله بشويند 7و بگويند: «دستهای ما اين خون را نريخته و چشمان ما هم آن را نديده است. 8ای خداوند، قوم خود، اسرائيل را كه نجات داده‌ای ببخش و آنها را به قتل مردی بی‌گناه متهم نكن. گناه خون اين مرد را بر ما نگير.» 9به اين طريق با پيروی از دستورات خداوند، شما اين گناه را از بين خود دور خواهيد ساخت.

ازدواج با دختر اسير

10زمانی كه به جنگ می‌رويد و خداوند، خدايتان دشمنان شما را به دست شما تسليم می‌كند و شما آنها را به اسارت خود درمی‌آوريد، 11چنانچه در ميان اسيران، دختر زيبايی را ببينيد و عاشق او بشويد، می‌توانيد او را به زنی بگيريد. 12او را به خانهٔ خود بياوريد و بگذاريد موهای سرش را كوتاه كند، ناخنهايش را بگيرد 13و لباسهايش را كه هنگام اسير شدن پوشيده بود عوض كند. سپس يک ماه تمام در خانهٔ شما در عزای پدر و مادرش بنشيند. بعد از آن، می‌توانيد او را به زنی اختيار كنيد. 14بعد اگر از او راضی نبوديد، نبايد او را بفروشيد يا مثل برده با او رفتار كنيد، زيرا او را به زنی گرفته‌ايد؛ پس، بگذاريد هر جا می‌خواهد برود.

حق نخست‌زادگی

15اگر مردی دو همسر داشته باشد، و از هر دو صاحب پسر شود و پسر بزرگترش فرزند همسر مورد علاقه‌اش نباشد، 16حق ندارد ارث بيشتری به پسر كوچكترش يعنی پسر زنی كه وی او را دوست دارد بدهد. 17او بايد دو سهم به پسر بزرگترش كه نخستين نشانهٔ قدرتش بوده و حق نخست‌زادگی به او می‌رسد بدهد، ولو اينكه وی پسر همسر مورد علاقه‌اش نباشد.

پسر سركش

18اگر مردی پسر لجوج و سركشی داشته باشد كه با وجود تنبيهات مكرر والدين، از ايشان اطاعت نكند، 19در اين صورت بايد پدر و مادرش او را نزد ريش‌سفيدان شهر ببرند 20و بگويند: «اين پسر ما لجوج و سركش است، حرف ما را گوش نمی‌كند و به ولخرجی و ميگساری می‌پردازد.» 21آنگاه اهالی شهر او را سنگسار كنند تا بميرد. به اين طريق، شرارت را از ميان خود دور خواهيد كرد و همهٔ جوانان اسرائيل اين واقعه را شنيده، خواهند ترسيد.

قوانين گوناگون

22اگر مردی مرتكب جرمی شده باشد كه جزای آن مرگ است و پس از اعدام، جسد او را به درختی بياويزند، 23جسد او نبايد در طول شب روی درخت بماند. بايد همان روز او را دفن كنيد، زيرا كسی كه بر دار آويخته شده باشد ملعون خداست. پس بدن او را دفن كنيد تا سرزمينی كه خداوند، خدايتان به شما داده است آلوده نشود.