Deuteronomio 21 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 21:1-23

Mahitungod sa Pagpatay nga Wala Masayri

1“Pananglit adunay patayng lawas sa tawo nga nakita nga nagbuy-od sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios nga inyong panag-iyahan, ug wala masayri kon kinsa ang nagpatay niini, 2kinahanglang sukdon sa inyong mga tigdumala ug mga maghuhukom kon unsa nga mga lungsod sa palibot ang labing duol sa nahimutangan sa maong patayng lawas. 3Unya ang mga tigdumala sa maong lungsod magkuha ug dumalagang baka nga wala pa gayod magamit sa pagtrabaho o pagdaro. 4Dad-on nila kini sa lugut nga wala pa madaro o matamni ug may nagadagayday nga tubig. Ug didto balion nila ang liog sa dumalagang baka. 5Kinahanglan nga moadto usab didto ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi, kay gipili sila sa Ginoo nga inyong Dios nga mag-alagad ug maghatag sa bendisyon sa ngalan sa Ginoo, ug maghusay sa tanang kaso. 6Unya ang tanang mga tigdumala sa lungsod nga labing duol sa dapit diin nakita ang patayng lawas manghugas sa ilang mga kamot ibabaw sa dumalagang baka nga gibalian ug liog. 7Unya moingon sila, ‘Dili kami ang nagpatay ug wala usab kami makakita kon kinsa ang nagpatay. 8O Ginoo, pasayloa ang imong katawhan nga mga Israelinhon nga imong giluwas sa Ehipto. Ayaw kami paningli sa kamatayon niining inosenteng tawo.’ Unya wala na silay tulubagon sa kamatayon sa maong tawo. 9Pinaagi sa pagtuman niini, dili kamo paninglan sa Ginoo sa pagpatay, kay nakita niya nga gihimo ninyo ang matarong.

Ang Pagpangasawa sa Bihag nga Babaye

10“Pananglit nakiggira kamo sa inyong mga kaaway ug gitugyan sila kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ug gibihag ninyo sila. 11Unya may usa kaninyo nga nakakita ug usa ka matahom nga babayeng bihag, ug naibog siya niini ug gusto niya kining pangasaw-on. 12Kon mahitabo kini, dad-on niya ang babaye sa iyang balay ug upawan sa babaye ang iyang ulo, ug putlan ang iyang kuko, 13ug ilisan ang iyang bisti nga gisul-ob sa dihang gibihag siya. Kinahanglang magpabilin ang babaye sa balay sa lalaki sulod sa usa ka bulan samtang nagasubo siya alang sa iyang mga ginikanan. Pagkahuman niana, mahimo na siyang pangasaw-on. 14Apan kon sa kaulahian wala nay gusto ang lalaki sa babaye, kinahanglan hatagan niya kini sa kagawasan. Dili niya kini mahimong ibaligya o himuong ulipon tungod kay gipakaulawan na niya kini.

Ang Katungod sa mga Kamagulangan

15“Pananglit may usa ka tawo nga duhay asawa, ug gihigugma niya ang usa apan ang usa wala, ug may mga anak siya kanilang duha. Pananglit ang iyang kamagulangang anak nga lalaki anak sa asawa nga wala niya higugmaa. 16Kon bahinon na niya ang iyang kabtangan ngadto sa iyang mga anak, kinahanglan nga ang mas dako nga bahin nga alang sa kamagulangan nga anak dili ihatag sa anak sa babaye nga iyang gihigugma. Kinahanglang ihatag gayod kini sa kamagulangan bisan pa kon ang inahan niini wala niya higugmaa. 17Kinahanglang ilhon niya nga iyang kamagulangan nga anak ang anak sa babaye nga wala niya higugmaa, ug ihatag kaniya ang doble nga bahin sa iyang kabtangan kay kini ang una niyang anak ug may katungod kini sa pagdawat sa iyang bahin ingon nga kamagulangang anak.

Ang Masinupakon nga Anak

18“Pananglit ang usa ka tawo may anak nga lalaki nga gahig ulo ug masinupakon, ug dili motuman sa iyang mga ginikanan bisan silotan nila kini, 19dad-on sa mga ginikanan kining ilang anak ngadto sa mga tigdumala didto sa ganghaan sa lungsod. 20Unya moingon sila sa mga tigdumala, ‘Kining among anak gahig ulo ug masinupakon; dili siya motuman kanamo. Gastador siya ug palahubog.’ 21Unya batohon siya sa tanang mga lumulupyo sa lungsod hangtod nga mamatay. Kinahanglang wad-on ninyo kining daotang buhat diha kaninyo. Kon madungog kini sa tanang mga Israelinhon mahadlok sila.

Ang Uban pang mga Kasugoan

22“Kon ang usa ka tawo gisilotan sa kamatayon tungod sa krimen nga iyang nahimo, ug ang iyang patayng lawas gituhog sa kahoy, 23kinahanglang dili mabuntagan ang iyang patayng lawas didto sa kahoy. Kinahanglang ilubong ninyo kini niana gayong adlawa, kay si bisan kinsa nga gibitay sa kahoy tinunglo sa Dios. Dili ninyo hugawan ang yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios ingon nga panulondon.