Deuteronomio 18 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 18:1-22

Ang mga Halad alang sa mga Pari ug sa mga Levita

1“Ang mga pari nga kaliwat ni Levi, ug ang uban pang sakop sa tribo ni Levi, walay bahin sa yuta nga panulondon sa Israel. Makakaon sila pinaagi sa mga halad nga sinunog alang sa Ginoo, kay mao kini ang ilang panulondon. 2Wala silay panulondon sama sa ilang isigka-Israelinhon; ang Ginoo mao ang ilang panulondon sumala sa iyang gisaad kanila.

3“Mao kini ang mga bahin nga alang sa mga pari gikan sa mga baka o karnero o kanding nga halad sa mga tawo: ang abaga, ang apapangig, ug ang tiyan. 4Ihatag usab ninyo sa mga pari ang unang abot sa inyong trigo, duga sa ubas, lana, ug balhibo sa karnero. 5Kay sa tanang mga tribo sa Israel sila ug ang ilang mga kaliwat mao ang gipili sa Ginoo nga inyong Dios nga mag-alagad kaniya hangtod sa kahangtoran.

6“Si bisan kinsa nga Levita nga nagapuyo sa bisan asang lungsod sa Israel makaadto sa dapit nga pilion sa Ginoo, 7ug didto makaalagad siya sa Ginoo nga iyang Dios, sama sa iyang isigka-Levita nga nagaalagad sa Ginoo. 8Makadawat usab siya sa iyang bahin sa mga halad bisan aduna siyay ginadawat gikan sa uban niyang panginabuhian.

Ang mga Mangil-ad nga Binuhatan

9“Kon makasulod na kamo sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ayaw ninyo sunda ang mangil-ad nga mga buhat sa mga lumulupyo didto. 10Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magsunog sa iyang anak ingon nga halad. Ayaw usab kamo panagna, pamarang, paghatag ug kahulogan sa mga tilimad-on, panglumay, 11pagdiwata, pagpakighigala sa daotang espiritu, ug makig-estorya sa espiritu sa mga patay. 12Si bisan kinsa nga maghimo niini kangil-aran sa Ginoo. Mao kini ang hinungdan kon nganong abugon sa Ginoo nga inyong Dios kanang mga nasora sa inyong atubangan. 13Kinahanglan nga walay ikasaway kaninyo atubangan sa Ginoo nga inyong Dios.

Ang mga Propeta

14“Kining mga nasod nga inyong abugon nagadangop sa mga manalagna o sa mga mamamarang. Apan kamo, gidid-an sa Ginoo nga inyong Dios sa paghimo niini. 15Hinuon magpadala kaninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug usa ka propeta nga sama kanako nga inyong kadugo. Ug kinahanglan nga motuo kamo kaniya. 16Kay mao kini ang inyong gipangayo sa Ginoo nga inyong Dios sa dihang nagtigom kamo didto sa Horeb. Miingon kamo, ‘Ayaw na kami padungga sa tingog sa Ginoo nga atong Dios o pakitaa sa iyang nagadilaab nga kalayo kay tingalig mangamatay kami.’

17“Busa miingon ang Ginoo kanako, ‘Maayo ang ilang gihangyo. 18Magpadala ako kanila ug usa ka propeta nga sama kanimo nga ilang kadugo. Ipasulti ko kaniya ang tanan nga gusto kong isulti kanila. 19Silotan ko si bisan kinsa nga dili mamati sa akong mga pulong nga ginasulti sa propeta ginamit ang akong ngalan. 20Ug kinahanglan nga patyon ang propeta nga magsulti ug mensahe ginamit ang akong ngalan nga wala ko sugoa o magsulti ginamit ang ngalan sa ubang mga dios.’

21“Tingalig mangutana kamo, ‘Unsaon man namo pagkahibalo nga ang maong mensahe iya sa Ginoo?’ 22Kon ang gisulti sa propeta nga naggamit sa ngalan sa Ginoo dili mahitabo o matuman, kana nga mensahe dili iya sa Ginoo. Tinumotumo lang kana sa maong propeta, busa ayaw kamo kahadlok kaniya.