Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 17:1-20

1“Dili kamo maghalad ngadto sa Ginoo nga inyong Dios ug baka o karnero o kanding nga may depekto, kay mangil-ad kini sa Ginoo.

2“Pananglitan ang usa ka lalaki o babaye nga nagapuyo sa usa sa mga lungsod nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nasakpan nga nagahimo ug daotan atubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Gilapas niya ang kasabotan sa Ginoo, 3ug gisupak niya ang iyang sugo pinaagi sa pagsimba sa mga dios o sa adlaw o sa bulan o sa mga bitoon. 4Kon madunggan ninyo kini, kinahanglang susihon ninyo kini pag-ayo. Kon tinuod nga kining mangil-ad nga butang nahitabo sa Israel, 5dad-a ninyo ang tawo nga naghimo niini ngadto sa ganghaan sa inyong lungsod ug batoha hangtod nga mamatay. 6Mahimong patyon ang usa ka tawo kon mapamatud-an nga nakasala siya pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka saksi, apan kon usa lang ka saksi dili siya mahimong patyon. 7Ang mga saksi maoy unang mobato kaniya, ug unya mosunod ang tanang mga tawo. Kinahanglan nga wagtangon ninyo kining kadaotan17:7 kadaotan: o/ug, daotang tawo. Mao usab sa bersikulo 12. diha kaninyo.

8“Pananglit may mga kaso sa inyong hukmanan mahitungod sa pagpatay, panag-away o pagpangdapat nga lisod desisyonan, dad-a ninyo ang maong kaso sa dapit nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios 9diin ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi ug ang maghuhukom nga nagapangalagad nianang higayona maoy modesisyon sa kaso. 10Kinahanglang dawaton ninyo ang ilang ihatag nga desisyon didto sa dapit nga pilion sa Ginoo. Tumanon gayod ninyo ang tanan nilang isulti kaninyo. 11Kon unsa man ang ilang nadesisyonan sumala sa kasugoan, kinahanglan nga sundon ninyo kini. Ayaw ninyo supaka ang ilang gisulti kaninyo. 12Ang tawo nga dili modawat sa desisyon sa maghuhukom o sa pari nga nagaalagad nianang higayona sa Ginoo nga inyong Dios, kinahanglan nga patyon. Kinahanglan nga wagtangon ninyo kining kadaotan diha kaninyo. 13Kon madunggan kini sa tanang mga tawo, mahadlok sila, ug dili na sila mosupak pa pag-usab.

Ang mga Hari

14“Kon makasulod na kamo sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios ug mapanag-iya na ninyo kini ug mamuyo na kamo didto, basin ug moingon kamo, ‘Magpili kita ug hari nga mangulo kanato sama sa mga nasod sa atong palibot.’ 15Siguroha ninyo nga ang inyong pilion nga hari mao ang tawo nga gipili sa Ginoo nga inyong Dios, ug kinahanglan nga inyo siyang isigka-Israelinhon. Ayaw kamo pagpili ug dili Israelinhon. 16Kinahanglan nga ang inyong hari dili magtigom ug daghang mga kabayo, ug dili niya angay nga pabalikon ang iyang mga tawo sa Ehipto aron sa pagpalit ug dugang pa nga mga kabayo, kay ang Ginoo nga inyong Dios nagaingon kaninyo nga dili na gayod kamo mobalik didto. 17Kinahanglan nga dili siya mangasawa ug daghan kay tingalig motalikod siya sa Ginoo. Ug kinahanglan nga dili siya magtigom ug daghang salapi ug bulawan.

18“Kon molingkod na siya sa trono ingon nga hari, kinahanglan nga kopyahon niya kini nga mga kasugoan alang sa iyang kaugalingon atubangan sa mga pari17:18 atubangan sa mga pari: o, nga gikan sa mga pari. nga mga kaliwat ni Levi. 19Kinahanglan nga tipigan niya kini ug basahon kanunay sa tibuok niyang kinabuhi aron makakat-on siya sa pagtahod sa Ginoo nga iyang Dios ug masunod niya pag-ayo ang tanan nga nahisulat niini nga mga kasugoan ug mga tulumanon. 20Pinaagi usab sa pagbasa niini kanunay, makalikay siya sa paghunahuna nga mas maayo pa siya kay sa iyang isigka-Israelinhon, ug makalikay siya sa paglapas sa mga sugo sa Ginoo. Kon tumanon niya kining tanan, siya ug ang iyang mga kaliwat magahari ug dugay sa Israel.

New International Version

Deuteronomy 17:1-20

1Do not sacrifice to the Lord your God an ox or a sheep that has any defect or flaw in it, for that would be detestable to him.

2If a man or woman living among you in one of the towns the Lord gives you is found doing evil in the eyes of the Lord your God in violation of his covenant, 3and contrary to my command has worshiped other gods, bowing down to them or to the sun or the moon or the stars in the sky, 4and this has been brought to your attention, then you must investigate it thoroughly. If it is true and it has been proved that this detestable thing has been done in Israel, 5take the man or woman who has done this evil deed to your city gate and stone that person to death. 6On the testimony of two or three witnesses a person is to be put to death, but no one is to be put to death on the testimony of only one witness. 7The hands of the witnesses must be the first in putting that person to death, and then the hands of all the people. You must purge the evil from among you.

Law Courts

8If cases come before your courts that are too difficult for you to judge—whether bloodshed, lawsuits or assaults—take them to the place the Lord your God will choose. 9Go to the Levitical priests and to the judge who is in office at that time. Inquire of them and they will give you the verdict. 10You must act according to the decisions they give you at the place the Lord will choose. Be careful to do everything they instruct you to do. 11Act according to whatever they teach you and the decisions they give you. Do not turn aside from what they tell you, to the right or to the left. 12Anyone who shows contempt for the judge or for the priest who stands ministering there to the Lord your God is to be put to death. You must purge the evil from Israel. 13All the people will hear and be afraid, and will not be contemptuous again.

The King

14When you enter the land the Lord your God is giving you and have taken possession of it and settled in it, and you say, “Let us set a king over us like all the nations around us,” 15be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. 16The king, moreover, must not acquire great numbers of horses for himself or make the people return to Egypt to get more of them, for the Lord has told you, “You are not to go back that way again.” 17He must not take many wives, or his heart will be led astray. He must not accumulate large amounts of silver and gold.

18When he takes the throne of his kingdom, he is to write for himself on a scroll a copy of this law, taken from that of the Levitical priests. 19It is to be with him, and he is to read it all the days of his life so that he may learn to revere the Lord his God and follow carefully all the words of this law and these decrees 20and not consider himself better than his fellow Israelites and turn from the law to the right or to the left. Then he and his descendants will reign a long time over his kingdom in Israel.