Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 17:1-20

1“Dili kamo maghalad ngadto sa Ginoo nga inyong Dios ug baka o karnero o kanding nga may depekto, kay mangil-ad kini sa Ginoo.

2“Pananglitan ang usa ka lalaki o babaye nga nagapuyo sa usa sa mga lungsod nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nasakpan nga nagahimo ug daotan atubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Gilapas niya ang kasabotan sa Ginoo, 3ug gisupak niya ang iyang sugo pinaagi sa pagsimba sa mga dios o sa adlaw o sa bulan o sa mga bitoon. 4Kon madunggan ninyo kini, kinahanglang susihon ninyo kini pag-ayo. Kon tinuod nga kining mangil-ad nga butang nahitabo sa Israel, 5dad-a ninyo ang tawo nga naghimo niini ngadto sa ganghaan sa inyong lungsod ug batoha hangtod nga mamatay. 6Mahimong patyon ang usa ka tawo kon mapamatud-an nga nakasala siya pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka saksi, apan kon usa lang ka saksi dili siya mahimong patyon. 7Ang mga saksi maoy unang mobato kaniya, ug unya mosunod ang tanang mga tawo. Kinahanglan nga wagtangon ninyo kining kadaotan17:7 kadaotan: o/ug, daotang tawo. Mao usab sa bersikulo 12. diha kaninyo.

8“Pananglit may mga kaso sa inyong hukmanan mahitungod sa pagpatay, panag-away o pagpangdapat nga lisod desisyonan, dad-a ninyo ang maong kaso sa dapit nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios 9diin ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi ug ang maghuhukom nga nagapangalagad nianang higayona maoy modesisyon sa kaso. 10Kinahanglang dawaton ninyo ang ilang ihatag nga desisyon didto sa dapit nga pilion sa Ginoo. Tumanon gayod ninyo ang tanan nilang isulti kaninyo. 11Kon unsa man ang ilang nadesisyonan sumala sa kasugoan, kinahanglan nga sundon ninyo kini. Ayaw ninyo supaka ang ilang gisulti kaninyo. 12Ang tawo nga dili modawat sa desisyon sa maghuhukom o sa pari nga nagaalagad nianang higayona sa Ginoo nga inyong Dios, kinahanglan nga patyon. Kinahanglan nga wagtangon ninyo kining kadaotan diha kaninyo. 13Kon madunggan kini sa tanang mga tawo, mahadlok sila, ug dili na sila mosupak pa pag-usab.

Ang mga Hari

14“Kon makasulod na kamo sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios ug mapanag-iya na ninyo kini ug mamuyo na kamo didto, basin ug moingon kamo, ‘Magpili kita ug hari nga mangulo kanato sama sa mga nasod sa atong palibot.’ 15Siguroha ninyo nga ang inyong pilion nga hari mao ang tawo nga gipili sa Ginoo nga inyong Dios, ug kinahanglan nga inyo siyang isigka-Israelinhon. Ayaw kamo pagpili ug dili Israelinhon. 16Kinahanglan nga ang inyong hari dili magtigom ug daghang mga kabayo, ug dili niya angay nga pabalikon ang iyang mga tawo sa Ehipto aron sa pagpalit ug dugang pa nga mga kabayo, kay ang Ginoo nga inyong Dios nagaingon kaninyo nga dili na gayod kamo mobalik didto. 17Kinahanglan nga dili siya mangasawa ug daghan kay tingalig motalikod siya sa Ginoo. Ug kinahanglan nga dili siya magtigom ug daghang salapi ug bulawan.

18“Kon molingkod na siya sa trono ingon nga hari, kinahanglan nga kopyahon niya kini nga mga kasugoan alang sa iyang kaugalingon atubangan sa mga pari17:18 atubangan sa mga pari: o, nga gikan sa mga pari. nga mga kaliwat ni Levi. 19Kinahanglan nga tipigan niya kini ug basahon kanunay sa tibuok niyang kinabuhi aron makakat-on siya sa pagtahod sa Ginoo nga iyang Dios ug masunod niya pag-ayo ang tanan nga nahisulat niini nga mga kasugoan ug mga tulumanon. 20Pinaagi usab sa pagbasa niini kanunay, makalikay siya sa paghunahuna nga mas maayo pa siya kay sa iyang isigka-Israelinhon, ug makalikay siya sa paglapas sa mga sugo sa Ginoo. Kon tumanon niya kining tanan, siya ug ang iyang mga kaliwat magahari ug dugay sa Israel.

Japanese Contemporary Bible

申命記 17:1-20

17

1病気や欠陥のある牛や羊は、主へのいけにえにできません。それらをささげるのは、主の忌み嫌われることです。

2-3どの町であろうと、だれであろうと、私が固く禁じたにもかかわらず、主との契約を破り、ほかの神々、太陽、月、星などを拝んでいる者がいると聞いたら、 4まず、うわさが事実かどうかよく調べなさい。事実であれば、 5男だろうが女だろうが、町の外に連れ出し、石打ちによって殺しなさい。 6ただし、一人の証言だけで死刑にしてはなりません。必ず二人か三人の証言を聞きなさい。 7死刑と決まったら、初めに証人が石を投げつけ、続いて全員が手を下します。こうして悪の根を断ち切るのです。

法廷での判決

8判断の難しい証拠が不十分な流血事件、人権侵害の問題などの場合は、聖なる場所に行き、 9レビ人の祭司か、その時、任に就いている裁判官に上告しなさい。彼らが判決を下します。 10その判決に不服を申し立てることはできません。 11彼らの判決に従って、完全に実行しなさい。 12主がお選びになった祭司や裁判官の判決に従わなければ死刑に処せられます。そのような罪人は、イスラエルから除き去らなければなりません。 13きびしい罰を加えるのは、法廷を侮辱してはならないことを教えるためです。

王について

14あなたの神、主が与えようとしている地を占領し、住みついて、ほかの国のように王が必要になったときは、 15必ず主がお選びになる者を王としなさい。イスラエル人でない者は絶対に王になれません。 16王は自分のために大きな馬屋を建てたり、馬を買いにエジプトへ部下をやったりしてはいけません。主が、『二度とエジプトへ帰ってはならない』と言われたからです。 17大ぜいの妻をもってはいけません。主よりも妻のほうに心を奪われる危険があるからです。莫大な財産を蓄えるのもよくありません。

18戴冠式を終え、王位についたら、レビ人の祭司が保管している原本から、これらの教えを書き写しなさい。 19それをいつも手もとに置き、一生の間、毎日読みなさい。主のすべての戒めを守ることによって、主を大切にすることを学ぶのです。 20毎日、規則的に読み続けていけば、民を見下したり、神のおきてからそれたりしません。長い間りっぱに国を治め、王位は何代のちまでも、子孫に受け継がれます。