Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 16:1-22

Ang Pista sa Paglabay sa Anghel

1“Sauloga ninyo ang Pista sa Paglabay sa Anghel sa bulan sa Abib16:1 Abib: Ang unang bulan sa Hebreo nga kalendaryo, gikan sa tunga-tunga sa Marso hangtod sa tunga-tunga sa Abril. sa pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios, kay nianang bulana gipagawas niya kamo gikan sa Ehipto sa panahon sa kagabhion. 2Paghalad kamo ug karnero o baka agig pagsaulog sa Pista sa Paglabay sa Anghel. Ihalad ninyo kini alang sa Ginoo nga inyong Dios didto sa dapit nga iyang pilion diin pasidunggan ang iyang ngalan. 3Kaonon ninyo kini uban sa pan nga walay patubo. Sulod sa pito ka adlaw mokaon kamo ug pan nga walay patubo sama sa inyong gihimo sa dihang nagdali-dali kamog biya gikan sa Ehipto. Kaona ninyo kini nga pan, ang simbolo sa inyong mga pag-antos, aron mahinumdoman ninyo sa tibuok ninyong kinabuhi ang panahon nga mibiya kamo gikan sa Ehipto. 4Kinahanglan nga walay makitang pampatubo sa pan sa inyong mga balay sa tibuok nasod sulod sa pito ka adlaw. Ug kinahanglan nga dili pabuntagan ang karne nga inyong gihalad sa gabii sa unang adlaw sa pista.

5“Ang hayop nga inyong ihalad alang sa pagsaulog sa Pista sa Paglabay sa Anghel dili ninyo ihalad sa bisan asa lang nga lungsod nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, 6kondili, didto lang sa dapit nga iyang pilion diin pasidunggan ang iyang ngalan. Kinahanglang ihalad ninyo kini sa pagsalop sa adlaw, nga mao ang panahon nga mibiya kamo gikan sa Ehipto. 7Lutuon ninyo kini ug kaonon sa dapit nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios. Unya pagkabuntag mobalik kamo sa inyong mga tolda. 8Sulod sa unom ka adlaw, magkaon kamo ug pan nga walay patubo, ug sa ikapito nga adlaw magtigom kamo aron sa pagsimba sa Ginoo nga inyong Dios ug dili kamo magtrabaho nianang adlawa.

Ang Pista sa Pag-ani

(Exo. 34:22; Lev. 23:15-21)

9“Pag-ihap kamog pito ka semana gikan sa pagsugod sa ting-ani. 10Unya sauloga ninyo ang Pista sa Pag-ani sa pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa paghalad sa inyong kabubut-ong mga halad sumala sa mga panalangin nga inyong nadawat gikan sa Ginoo nga inyong Dios. 11Ug paglipay kamo sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios sa dapit nga iyang pilion diin pasidunggan ang iyang ngalan. Magsaulog kamo kauban sa inyong mga kabataan, mga sulugoon, mga Levita nga nagapuyo sa inyong mga lungsod, mga langyaw, mga ilo, ug mga biyuda nga nagapuyo sa inyong mga lungsod. 12Hinumdomi ninyo nga mga ulipon kamo kaniadto sa Ehipto, busa sunda ninyo pag-ayo kini nga mga tulumanon.

Ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag

(Lev. 23:33-43; Num. 29:12-38)

13“Sauloga ninyo ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag sulod sa pito ka adlaw sa kataposan sa pag-ani, pagkahuman ninyo ug giok sa mga trigo ug puga sa mga ubas. 14Paglipay kamo sa inyong pagsaulog niini nga pista uban sa inyong mga kabataan, mga sulugoon, mga Levita, mga langyaw, mga ilo, ug mga biyuda nga nagapuyo sa inyong mga lungsod. 15Sulod sa pito ka adlaw sauloga ninyo kini nga pista sa pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios didto sa dapit nga iyang pilion. Kay panalanginan sa Ginoo nga inyong Dios ang tanan ninyong abot ug ang tanan ninyong buhaton, ug mahingpit gayod ang inyong kalipay.

16-17“Kada tuig, ang tanan ninyong kalalakin-an kinahanglang motambong niining tulo ka kapistahan: ang Pista sa Pan nga walay Patubo, ang Pista sa Pag-ani, ug ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag. Ang matag usa kanila moadto sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios didto sa dapit nga iyang pilion, ug kinahanglan magdala sila ug halad alang sa Ginoo sumala sa panalangin nga gihatag kanila sa Ginoo nga inyong Dios.

Ang mga Maghuhukom

18“Pagbutang kamo ug mga maghuhukom ug uban pang opisyales sa matag tribo ninyo sa tanang lungsod nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Kini sila magahukom sa katawhan nga walay pinalabi. 19Kinahanglan nga dili nila tuison ang hustisya ug kinahanglan nga wala silay paboran sa ilang paghukom. Kinahanglan dili sila modawat ug suborno kay ang suborno makapabuta sa maalamon ug sa matarong, ug makaimpluwensya sa ilang paghukom. 20Kinahanglang mopatigbabaw ang matuod nga hustisya aron mabuhi kamo ug dugay ug mapanag-iya ninyo ang yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios.

Ang Pagsimba sa mga Dios-dios

21“Ayaw kamo pagpatindog ug poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera sa tapad sa halaran nga inyong gihimo alang sa Ginoo nga inyong Dios, 22ug ayaw kamo pagpatindog ug handomanan nga bato aron simbahon, kay gikapungtan kini sa Ginoo nga inyong Dios.

Japanese Contemporary Bible

申命記 16:1-22

16

三大祭

1第一の月(太陽暦では三月)には必ず、過越の祭りを祝いなさい。あなたの神、主が、夜、エジプトから助け出してくださった月だからです。 2過越のいけにえには、子羊と雄牛を聖なる場所でほふりなさい。 3それを、パン種(イースト菌)を入れないパンといっしょに食べます。エジプトから逃げ出す時に食べたパンをしのんで、七日間パン種を入れないパンを食べるのです。エジプトを発つ時には、パンをふくらませる時間もありませんでした。生涯、あの日のことを忘れないようにしなさい。 4七日間は、ほんの少しのパン種も家に置いてはならず、過越の子羊の肉は翌朝まで残しておいてはなりません。 5過越のいけにえは家では食べられません。 6主が聖所としてお選びになった場所で食べなさい。毎年その日が来たら、夕方、日の沈むころに聖所でいけにえをささげ、 7子羊を調理して食べ、翌朝、家に帰りなさい。 8続く六日間は、種を入れたパンを食べてはいけません。七日目には、それぞれの町から集まり、主の前で共に静かに過ごしなさい。その日一日、どんな仕事もしてはいけません。

9刈り入れが始まって七週間目に、 10主の前に七週の祭りを祝います。その時には、主が収穫させてくださった量に応じて、それぞれ、進んで行うささげ物をしなさい。 11こうして、家族をはじめ家中の者が、主の前で共に喜び合うのです。この祝いには、同じ町に住むレビ人、外国人、未亡人、身寄りのない子も招待しなさい。 12エジプトで奴隷だったことを忘れないように、必ずこのとおりにしなければなりません。

13取り入れも終わり、穀物を脱穀し、ぶどうをしぼり終えたころ、七日の間、仮庵の祭り(荒野での天幕生活を記念して、祭りの間、小屋に住むことから名づけられた)を祝いなさい。 14家族も使用人も共に楽しく過ごします。同じ町に住むレビ人、外国人、身寄りのない子、未亡人も忘れずに招待しなさい。 15この祭りは聖所で祝います。収穫を感謝し、主の祝福を大いに喜び合いなさい。

16イスラエルの男子はみな、年に三度、種なしパンの祭り、七週の祭り、仮庵の祭りの時に聖所に集まり、主の前に出なければなりません。そのたびに主へのささげ物を持って来なさい。 17受けた祝福に応じてささげなさい。

正しい裁判

18主が与えてくださるすべての町々に、裁判官と行政官を任命しなさい。正義が行われるためです。 19金持ちの肩をもって裁きを曲げたり、わいろを取ったりしてはいけません。知恵ある人も欲に目がくらむと、正しい判断ができなくなります。 20至る所で正義が行われなければなりません。でなければ、主が与えてくださる地で成功を収めることはできません。

神が憎まれるもの

21あなたの神、主の祭壇のほかは、たとえどんな事情があろうとも、偶像を立ててはいけません。 22石柱も同じです。主はそのどちらも憎まれるのです。