Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 13:1-18

Pasidaan Batok sa Pagsimba sa mga dios-dios

1“Kon may motungha diha kaninyo nga usa ka propeta o tighubad sa damgo ug moingon kaninyo nga magpakita siya ug milagro ug katingalahang butang, 2ug mahitabo ang iyang giingon, ug moingon siya, ‘Mosunod kita ug mosimba sa ubang mga dios’ (ang mga dios nga wala ninyo mailhi), 3ayaw kamog tuo kaniya. Kay gisulayan lang kamo sa Ginoo nga inyong Dios kon ginahigugma ba gayod ninyo siya sa tibuok ninyong kasingkasing ug kalag. 4Ang Ginoo lang nga inyong Dios ang angay ninyong sundon ug tahoron. Tumana ang iyang mga sugo ug sunda ninyo siya; alagari ninyo siya ug pabilin kamo kaniya. 5Kinahanglan nga patyon kana nga propeta o tighubad sa damgo, tungod kay nagatudlo siya kaninyo sa pagrebelde sa Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto ug nagluwas kaninyo sa pagkaulipon. Kana nga tawo nagatinguha sa pagpahilayo kaninyo sa pagsunod sa mga pamaagi nga gimando sa Ginoo nga inyong Dios. Kinahanglan nga wagtangon ninyo kining kadaotan13:5 kadaotan: o/ug, daotang tawo. diha kaninyo.

6“Kon pananglit ang imong igsoon o anak o ang imong pinalanggang asawa o ang imong labing suod nga higala modani kanimo sa sekreto ug moingon, ‘Mosimba kita sa ubang mga dios’ (mga dios nga wala nimo mailhi ug sa imong mga katigulangan, 7mga ginasimba sa mga tawo sa inyong palibot o sa mga tawo sa layong dapit), 8ayaw gayod pagpadala o pamati kaniya. Ayaw siya kaloy-i o panalipdi. 9Kinahanglang patyon gayod siya. Ikaw ang unang mobato sa pagpatay kaniya, ug unya moapil ang tanang mga tawo. 10Batohon siya hangtod nga mamatay tungod kay nagtinguha siya sa pagpahilayo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto diin giulipon kamo. 11Unya madunggan kini sa tanang Israelinhon ug mahadlok sila, ug unya wala na gayod diha kaninyoy mohimo niining daotang buhat.

12“Pananglit may mabalitaan kamo nga didto sa usa sa mga lungsod nga ihatag sa Ginoo nga inyong Dios nga inyong pagapuy-an, 13may daotang mga tawo nga nagpahisalaag sa mga lumulupyo sa maong lungsod nga nagaingon, ‘Mosimba kita sa ubang mga dios nga wala ninyo mailhi,’ 14kinahanglang susihon ninyo pag-ayo kon unsa kini ka tinuod. Ug kon tinuod nga nahitabo kining mangil-ad nga butang, 15kinahanglan nga pamatyon gayod ninyo ang tanang mga lumulupyo sa maong lungsod apil ang ilang kahayopan. Laglagon ninyo sila sa hingpit. 16Tigoma ninyo ang tanan ninyong makuha sa maong lungsod didto sa taliwala sa plasa, ug unya sunoga kini ug ang tibuok nga lungsod ingon nga usa ka halad nga sinunog ngadto sa Ginoo nga inyong Dios. Kini nga lungsod magapabilin nga guba hangtod sa kahangtoran; dili na gayod kini tukoron pag-usab. 17Ayaw gayod ninyo tagoi ang bisan unsang butang sa maong lungsod nga nahukman nang laglagon sa hingpit. Kon tumanon ninyo kining tanan, mawala ang labihan nga kasuko sa Ginoo, ug kaloy-an niya kamo. Ug sa iyang kalooy, padaghanon niya kamo sumala sa iyang gisaad sa inyong mga katigulangan. 18Buhaton kini sa Ginoo nga inyong Dios kon tumanon ninyo ang tanan niyang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa, ug kon buhaton ninyo ang matarong sa iyang atubangan.”

New International Version

Deuteronomy 13:1-18

Worshiping Other Gods

In Hebrew texts 13:1-18 is numbered 13:2-19. 1If a prophet, or one who foretells by dreams, appears among you and announces to you a sign or wonder, 2and if the sign or wonder spoken of takes place, and the prophet says, “Let us follow other gods” (gods you have not known) “and let us worship them,” 3you must not listen to the words of that prophet or dreamer. The Lord your God is testing you to find out whether you love him with all your heart and with all your soul. 4It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him. 5That prophet or dreamer must be put to death for inciting rebellion against the Lord your God, who brought you out of Egypt and redeemed you from the land of slavery. That prophet or dreamer tried to turn you from the way the Lord your God commanded you to follow. You must purge the evil from among you.

6If your very own brother, or your son or daughter, or the wife you love, or your closest friend secretly entices you, saying, “Let us go and worship other gods” (gods that neither you nor your ancestors have known, 7gods of the peoples around you, whether near or far, from one end of the land to the other), 8do not yield to them or listen to them. Show them no pity. Do not spare them or shield them. 9You must certainly put them to death. Your hand must be the first in putting them to death, and then the hands of all the people. 10Stone them to death, because they tried to turn you away from the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. 11Then all Israel will hear and be afraid, and no one among you will do such an evil thing again.

12If you hear it said about one of the towns the Lord your God is giving you to live in 13that troublemakers have arisen among you and have led the people of their town astray, saying, “Let us go and worship other gods” (gods you have not known), 14then you must inquire, probe and investigate it thoroughly. And if it is true and it has been proved that this detestable thing has been done among you, 15you must certainly put to the sword all who live in that town. You must destroy it completely,13:15 The Hebrew term refers to the irrevocable giving over of things or persons to the Lord, often by totally destroying them. both its people and its livestock. 16You are to gather all the plunder of the town into the middle of the public square and completely burn the town and all its plunder as a whole burnt offering to the Lord your God. That town is to remain a ruin forever, never to be rebuilt, 17and none of the condemned things13:17 The Hebrew term refers to the irrevocable giving over of things or persons to the Lord, often by totally destroying them. are to be found in your hands. Then the Lord will turn from his fierce anger, will show you mercy, and will have compassion on you. He will increase your numbers, as he promised on oath to your ancestors— 18because you obey the Lord your God by keeping all his commands that I am giving you today and doing what is right in his eyes.