Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 13:1-18

Pasidaan Batok sa Pagsimba sa mga dios-dios

1“Kon may motungha diha kaninyo nga usa ka propeta o tighubad sa damgo ug moingon kaninyo nga magpakita siya ug milagro ug katingalahang butang, 2ug mahitabo ang iyang giingon, ug moingon siya, ‘Mosunod kita ug mosimba sa ubang mga dios’ (ang mga dios nga wala ninyo mailhi), 3ayaw kamog tuo kaniya. Kay gisulayan lang kamo sa Ginoo nga inyong Dios kon ginahigugma ba gayod ninyo siya sa tibuok ninyong kasingkasing ug kalag. 4Ang Ginoo lang nga inyong Dios ang angay ninyong sundon ug tahoron. Tumana ang iyang mga sugo ug sunda ninyo siya; alagari ninyo siya ug pabilin kamo kaniya. 5Kinahanglan nga patyon kana nga propeta o tighubad sa damgo, tungod kay nagatudlo siya kaninyo sa pagrebelde sa Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto ug nagluwas kaninyo sa pagkaulipon. Kana nga tawo nagatinguha sa pagpahilayo kaninyo sa pagsunod sa mga pamaagi nga gimando sa Ginoo nga inyong Dios. Kinahanglan nga wagtangon ninyo kining kadaotan13:5 kadaotan: o/ug, daotang tawo. diha kaninyo.

6“Kon pananglit ang imong igsoon o anak o ang imong pinalanggang asawa o ang imong labing suod nga higala modani kanimo sa sekreto ug moingon, ‘Mosimba kita sa ubang mga dios’ (mga dios nga wala nimo mailhi ug sa imong mga katigulangan, 7mga ginasimba sa mga tawo sa inyong palibot o sa mga tawo sa layong dapit), 8ayaw gayod pagpadala o pamati kaniya. Ayaw siya kaloy-i o panalipdi. 9Kinahanglang patyon gayod siya. Ikaw ang unang mobato sa pagpatay kaniya, ug unya moapil ang tanang mga tawo. 10Batohon siya hangtod nga mamatay tungod kay nagtinguha siya sa pagpahilayo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto diin giulipon kamo. 11Unya madunggan kini sa tanang Israelinhon ug mahadlok sila, ug unya wala na gayod diha kaninyoy mohimo niining daotang buhat.

12“Pananglit may mabalitaan kamo nga didto sa usa sa mga lungsod nga ihatag sa Ginoo nga inyong Dios nga inyong pagapuy-an, 13may daotang mga tawo nga nagpahisalaag sa mga lumulupyo sa maong lungsod nga nagaingon, ‘Mosimba kita sa ubang mga dios nga wala ninyo mailhi,’ 14kinahanglang susihon ninyo pag-ayo kon unsa kini ka tinuod. Ug kon tinuod nga nahitabo kining mangil-ad nga butang, 15kinahanglan nga pamatyon gayod ninyo ang tanang mga lumulupyo sa maong lungsod apil ang ilang kahayopan. Laglagon ninyo sila sa hingpit. 16Tigoma ninyo ang tanan ninyong makuha sa maong lungsod didto sa taliwala sa plasa, ug unya sunoga kini ug ang tibuok nga lungsod ingon nga usa ka halad nga sinunog ngadto sa Ginoo nga inyong Dios. Kini nga lungsod magapabilin nga guba hangtod sa kahangtoran; dili na gayod kini tukoron pag-usab. 17Ayaw gayod ninyo tagoi ang bisan unsang butang sa maong lungsod nga nahukman nang laglagon sa hingpit. Kon tumanon ninyo kining tanan, mawala ang labihan nga kasuko sa Ginoo, ug kaloy-an niya kamo. Ug sa iyang kalooy, padaghanon niya kamo sumala sa iyang gisaad sa inyong mga katigulangan. 18Buhaton kini sa Ginoo nga inyong Dios kon tumanon ninyo ang tanan niyang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa, ug kon buhaton ninyo ang matarong sa iyang atubangan.”

Ang Pulong Sang Dios

Deuteronomio 13:1-18

Paandam Batok sa Pagsimba sa mga Dios-dios

1“Kon may isa ka propeta ukon manugsaysay sang kahulugan sang damgo nga magpromisa sa inyo nga magpakita siya sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang, 2kag matabo ang iya ginsiling, kag magsiling siya, ‘Magsunod kita kag magsimba sa iban nga mga dios’ (ang mga dios nga wala ninyo makilal-i), 3indi kamo magpati sa iya. Ginatestingan lang kamo sang Ginoo nga inyo Dios kon bala ginahigugma ninyo siya sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag kalag. 4Ang Ginoo lang nga inyo Dios ang dapat ninyo sundon kag tahuron. Tumana ang iya mga sugo kag sunda ninyo siya; alagari ninyo siya kag magpabilin kamo sa iya. 5Kinahanglan nga patyon inang propeta ukon manugsaysay sang kahulugan sang damgo, tungod kay nagatudlo siya nga magrebelde kamo sa Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto kag nagluwas sa inyo sa pagkaulipon. Ina nga tawo nagatinguha lang sa pagpalayo sa inyo sa mga pamaagi nga ginmando sang Ginoo nga inyo Dios nga inyo sundon. Dapat dulaon ninyo ini nga kalautan13:5 kalautan: ukon/kag malaot nga tawo. sa inyo.

6“Halimbawa ang imo utod ukon anak, ukon ang imo pinalangga nga asawa ukon ang imo labing suod nga abyan, magganyat sa imo sa sekreto kag magsiling, ‘Masimba kita sa iban nga mga dios’ (ang mga dios nga wala mo makilal-i kag bisan sang imo mga katigulangan, 7mga dios nga ginasimba sang mga tawo sa inyo palibot ukon sang mga tawo sa malayo nga lugar), 8indi ka gid magpadala-dala ukon magpamati sa iya. Indi mo siya pagkaluoyan ukon pag-apinan. 9Kinahanglan nga patyon gid siya. Ikaw ang una nga magbato sa pagpatay sa iya, kag dayon ang tanan nga tawo. 10Batuhon siya hasta nga mapatay tungod kay nagtinguha siya sa pagpalayo sa imo sa Ginoo nga imo Dios, nga nagpaguwa sa imo sa Egipto nga sa diin gin-ulipon kamo. 11Dayon mabatian ini sang tanan nga Israelinhon kag mahadlok sila, kag wala na dayon sing may maghimo sang sining malaot nga buhat sa inyo.

12“Halimbawa makabalita kamo didto sa isa sa mga banwa nga ginahatag sang Ginoo nga inyo Dios nga inyo pagapuy-an, 13nga may malaot nga mga tawo nga nagapatalang kag nagatulod sa mga pumuluyo sang amo nga banwa nga magsimba sa iban nga mga dios nga wala ninyo makilal-i, 14kinahanglan nga usisaon ninyo sing maayo kon matuod ini. Kag kon matuod nga natabo ining makangilil-ad nga buhat, 15kinahanglan nga pamatyon gid ninyo ang tanan nga pumuluyo sang amo nga banwa pati ang ila kasapatan. Laglagon ninyo sila sing bug-os.13:15 Laglagon ninyo sila sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini. 16Tipuna ninyo ang tanan nga inyo makuha sa amo nga banwa kag tumpuka ini sa tunga sang plasa, kag dayon sunuga ini kag ang bug-os nga banwa bilang isa ka halad nga ginasunog para sa Ginoo nga inyo Dios. Ini nga banwa magapabilin nga guba hasta san-o; indi na gid ini pagpatindugon liwat. 17Indi gid ninyo pagtaguon ang bisan ano nga butang dira nga natalana na nga laglagon sing bug-os. Kon tumanon ninyo ini tanan, dulaon sang Ginoo ang iya puwerte nga kaakig, kag kaluoyan niya kamo. Kag sa iya kaluoy, padamuon niya kamo suno sa iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. 18Himuon ini sang Ginoo nga inyo Dios kon tumanon ninyo ang tanan niya nga sugo nga ginahatag ko sa inyo subong, kag kon maghimo kamo sing matarong sa iya panulok.