Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 12:1-32

Ang Usa ka Dapit nga Pagasimbahan

1“Mao kini ang mga tulumanon ug mga lagda nga kinahanglang tumanon ninyo pag-ayo samtang nagakinabuhi kamo didto sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan. 2Kon papahawaon na ninyo ang mga katawhan nga nagapuyo didto, panggub-a ninyo sa hingpit ang tanang mga dapit nga ginasimbahan nila sa ilang mga dios sa tag-as nga mga bukid, sa mga bungtod, ug sa ilalom sa matag labong nga kahoy. 3Panggub-a ninyo ang ilang mga halaran, pangdugmoka ang ilang handomanan nga mga bato, pangsunoga ang ilang mga poste nga simbolo sa ilang diosa nga Ashera, ug panggub-a ang mga imahen sa ilang mga dios aron dili na kini hinumdoman pa nianang mga lugara.

4“Ayaw ninyo simbaha ang Ginoo nga inyong Dios sama sa ilang paagi sa pagsimba sa ilang dios-dios, 5hinuon dangop kamo sa Ginoo nga inyong Dios didto sa dapit nga iyang pagapilion gikan sa tanang teritoryo sa mga tribo sa Israel. Didto kamo magsimba sa Ginoo, kay mao kana ang dapit nga iyang gipili diin pasidunggan ang iyang ngalan. 6Didto ninyo dad-a ang inyong mga halad nga sinunog ug uban pang mga halad, ang inyong ikapulo, ang inyong mga gasa, ang inyong gisaad nga mga ihalad, ang inyong kabubut-ong mga halad, ug ang kamagulangan sa inyong mga kahayopan. 7Ug didto, mangaon kamo ug ang inyong pamilya sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios, ug maglipay sa tanan nga inyong nahimo tungod kay gipanalanginan kamo sa Ginoo.

8“Karon nagapatuyang kamo sa pagbuhat sa inyong gusto, apan ayaw na ninyo kana buhata 9kon moabot na kamo sa dapit diin makapahulay na kamo—didto sa dapit nga ginahatag sa Ginoo nga inyong Dios ingon nga inyong panulondon. 10Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan ug magpuyo na sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios ingon nga panulondon, magakinabuhi kamong malinawon kay dili tugotan sa Ginoo nga samokon kamo sa inyong mga kaaway sa palibot. 11Unya dad-on ninyo ang inyong mga halad didto sa dapit nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios diin pasidunggan ang iyang ngalan. Mao kini ang mga halad nga gisugo ko kaninyo: mga halad nga sinunog ug ang uban pang mga halad, ang inyong ikapulo, ang inyong mga gasa, ug ang tanang pinakamaayong halad nga inyong gisaad sa Ginoo. 12Didto maglipay kamo sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios, apil ang inyong mga kabataan, mga sulugoon, ug ang mga Levita nga nagapuyo sa inyong mga lungsod, kay wala man silay yuta nga panulondon. 13Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga halad nga sinunog sa bisan asang dapit nga gusto ninyo, 14kondili ihalad kini didto lang sa dapit nga pilion sa Ginoo sa usa sa inyong mga tribo, ug didto himoa ninyo ang tanang gisugo ko kaninyo.

15“Apan mahimo kamong moihaw ug mokaon ug mananap bisan asa kamo nagapuyo.12:15 mahimo kamong moihaw ug mokaon ug mananap bisan asa kamo nagapuyo: Ang buot ipasabot, ang mga mananap nga wala ginahalad. Magpagusto kamog kaon sa karne niini, sama sa pagkaon ninyo sa usa ug sa gasela,12:15 gasela: sa English, gazelle. Mananap nga morag usa. sumala sa panalangin nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ang matag tawo mahimong mokaon niini, giisip man siyang hinlo o hugaw sumala sa kasugoan. 16Apan ayaw ninyo kan-a ang dugo; ibubo ninyo kini sa yuta sama sa tubig. 17Ayaw usab ninyo kan-a o imna kining mga mosunod: ang ikapulo sa inyong ani, duga sa ubas, lana, ang kamagulangan sa inyong mga kahayopan, ang bisan unsa nga inyong gisaad nga ihalad, ug ang inyong kabubut-on nga mga halad ug gasa. 18Kaonon lang ninyo kini sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios didto sa dapit nga iyang pilion, uban sa inyong mga kabataan, mga sulugoon, ug sa mga Levita nga nagapuyo sa inyong mga lungsod. Maglipay kamo diha sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan nga inyong buhaton. 19Ayaw gayod ninyo pasagdi ang mga Levita samtang nagapuyo kamo sa inyong yuta.

20“Kon palapdon sa Ginoo nga inyong Dios ang inyong teritoryo sumala sa iyang gisaad kaninyo, ug unya gusto ninyong mokaon ug karne, mahimo kamong mokaon taman sa inyong gusto. 21Kon ang dapit nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios diin siya pasidunggan layo sa inyo, mahimo kamong moihaw ug mokaon sa inyong mga baka o karnero sa inyong mga dapit. Ug sumala sa gisugo ko kaninyo, makapagusto kamog kaon sa mga mananap nga gihatag sa Ginoo kaninyo, 22sama sa gasela ug sa usa. Ang tanan mahimong makakaon niini, hinlo man siya o hugaw. 23Apan siguroha gayod ninyo nga dili ninyo kan-on ang dugo, kay ang kinabuhi anaa sa dugo. Ayaw ninyo kan-a ang kinabuhi uban sa karne. 24Ibubo ninyo ang dugo sa yuta sama sa tubig. 25Ayaw ninyo kini kan-a aron mamaayo ang inyong kahimtang ug sa inyong mga kaliwat, kay ang paglikay sa pagkaon sa dugo maayo atubangan sa Ginoo.

26“Dad-a ninyo sa dapit nga pilion sa Ginoo ang inyong balaang mga halad ug ang mga halad nga inyong gisaad kaniya. 27Ihalad ninyo ang dugo ug karne sa inyong mga halad nga sinunog ngadto sa halaran sa Ginoo nga inyong Dios. Kinahanglan nga ibubo ninyo ang dugo diha sa halaran sa Ginoo nga inyong Dios, apan mahimo ninyong kaonon ang karne. 28Tumana gayod ninyo kining tanang mga katudloan nga gihatag ko kaninyo, aron mamaayo gayod kanunay ang inyong kahimtang ug sa inyong mga kaliwat hangtod sa kahangtoran. Kay ang pagtuman niini maayo ug husto atubangan sa Ginoo nga inyong Dios.

29“Kon laglagon na sa Ginoo nga inyong Dios ang mga nasod nga inyong panag-iyahon, ug papahawaon na ninyo ang mga lumulupyo niini ug puy-an ang ilang dapit, 30pagbantay kamo nga dili kamo malit-agan pinaagi sa pagpangutana bahin sa ilang paagi sa pagsimba sa ilang mga dios. Ayaw kamo pag-ingon, ‘Giunsa nila pag-alagad ang ilang mga dios? Sundon usab namo ang ilang ginahimo.’ 31Ayaw gayod ninyo kini himoa sa inyong pagsimba sa Ginoo nga inyong Dios, kay sa ilang pagsimba gihimo nila ang tanang matang sa mangil-ad nga butang nga gikapungtan sa Ginoo. Bisan ang ilang mga kabataan ilang sunogon ingon nga halad sa ilang mga dios.

32“Tumana gayod ninyo ang tanang gisugo ko kaninyo. Ayaw ninyo kini dugangi o kulangi.”

New International Reader’s Version

Deuteronomy 12:1-32

Worship Only Where the Lord Wants You To

1Here are the rules and laws you must obey. Be careful to obey them in the land the Lord has given you to take as your own. He’s the God of your people who lived long ago. Obey these rules and laws as long as you live in the land. 2You will soon drive the nations out of it. Completely destroy all the places where they worship their gods. Destroy them on the high mountains, on the hills and under every green tree. 3Break down their altars. Smash their sacred stones. Burn up the poles they use to worship the female god named Asherah. Cut down the statues of their gods. Wipe out the names of their gods from those places.

4You must not worship the Lord your God the way those nations worship their gods. 5Instead, go to the special place he will choose from among all your tribes. He will put his Name there. That’s where you must go. 6Take your burnt offerings and sacrifices to that place. Bring your special gifts and a tenth of everything you produce. Take with you what you have promised to give. Bring any other offerings you choose to give. And bring the male animals among your livestock that were born first to their mothers. 7You and your families will eat at the place the Lord your God will choose. He will be with you there. You will find joy in everything you have done. That’s because he has blessed you.

8You must not do as we’re doing here today. All of us are doing only what we think is right. 9That’s because you haven’t yet reached the place the Lord is giving you. Your God will give you peace and rest there. 10But first you will go across the Jordan River. You will settle in the land he’s giving you. It will belong to you as your share. He will give you peace and rest from all your enemies around you. You will live in safety. 11The Lord your God will choose a special place. He will put his Name there. That’s where you must bring everything I command you to bring. That includes your burnt offerings and sacrifices. It includes your special gifts and a tenth of everything you produce. It also includes all the things of value that you promised to give to the Lord. 12Be filled with joy there in the sight of the Lord your God. Your children should also be joyful. So should your male and female servants. And so should the Levites from your towns. The Levites won’t receive any part of the land as their share. 13Be careful not to sacrifice your burnt offerings anywhere you want to. 14Offer them only at the place the Lord will choose in one of your tribes. There you must obey everything I command you.

15But you can kill your animals in any of your towns. You can eat as much of the meat as you want to. You can eat it as if it were antelope or deer meat. That is part of the blessing the Lord your God is giving you. Those who are “clean” and those who are not can eat it. 16But you must not eat meat that still has blood in it. Pour the blood out on the ground like water. 17Here are the things you must not eat in your own towns. You must not eat the tenth part of your grain, olive oil and fresh wine. It belongs to the Lord. You must not eat the male animals among your livestock that were born first to their mothers. Don’t eat anything you have promised to give. Don’t eat any offerings you have chosen to give. And you must not eat any of your special gifts. 18Instead, you must eat all those things in the sight of the Lord your God. Do it at the place he will choose. You, your children, your male and female servants and the Levites from your towns can eat them. Be filled with joy in the sight of the Lord your God. Be joyful in everything you do. 19Don’t forget to take care of the Levites as long as you live in your land.

20The Lord your God will increase your territory, just as he has promised you. When he does, you might get hungry for meat. You might say, “I’d really like some meat.” Then you can eat as much of it as you want to. 21The Lord your God will choose a special place. He will put his Name there. But suppose that place is too far away from you. Then you can kill animals from the herds and flocks the Lord has given you. Do it just as I have commanded you. In your own towns you can eat as much of the meat as you want to. 22Eat it as you would eat antelope or deer meat. Those who are “clean” and those who are not can eat it. 23But be sure you don’t eat meat that still has blood in it. The blood is the animal’s life. So you must not eat the life along with the meat. 24You must not eat the blood. Pour it out on the ground like water. 25Don’t eat it. Then things will go well with you and your children after you. You will be doing what is right in the eyes of the Lord.

26But go to the place the Lord will choose. Take with you the things you have set apart for him. Bring what you have promised to give him. 27Sacrifice your burnt offerings on the altar of the Lord your God. Offer the meat and the blood there. The blood of your sacrifices must be poured out beside his altar. But you can eat the meat. 28Make sure you obey all the rules I’m giving you. Then things will always go well with you and your children after you. That’s because you will be doing what is good and right in the eyes of the Lord your God.

29You are about to attack the land and take it over as your own. When you do, the Lord your God will destroy the nations who live there. He will do it to make room for you. You will drive them out. You will settle in their land. 30They will be destroyed to make room for you. But when they are destroyed, be careful. Don’t be trapped. Don’t ask questions about their gods. Don’t say, “How do these nations serve their gods? We’ll do it in the same way.” 31You must not worship the Lord your God the way they worship their gods. When they worship, they do all kinds of evil things the Lord hates. They even burn up their children in the fire as sacrifices to their gods.

32Be sure you do everything I am commanding you to do. Do not add anything to my commands. And do not take anything away from them.