Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 11:1-32

Higugmaa ug Tumana Ninyo ang Ginoo

1“Higugmaa ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumana ninyo kanunay ang iyang mga balaod, mga pagtulon-an, ug mga sugo. 2Hinumdomi ninyo karon ang pagdisiplina kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Kamo ang nakasinati niini ug dili ang inyong mga anak. Wala sila makakita sa pagkahalangdon ug pagkagamhanan sa Ginoo, 3ug sa mga milagro nga iyang gipanghimo sa Ehipto batok kang Faraon nga hari sa Ehipto ug sa tibuok niya nga nasod. 4Wala usab nila makita ang gihimo sa Ginoo ngadto sa mga Ehiptohanon nga mga sundalo uban sa ilang mga kabayo ug mga karwahe, kon sa unsang paagi sila gilumsan sa Ginoo didto sa Pulang Dagat sa dihang gigukod nila kamo. Nalaglag sila hangtod karon! 5Wala usab makita sa inyong mga anak ang gihimo sa Ginoo kaninyo didto sa kamingawan hangtod nga nakaabot kamo niining lugara, 6ug kon unsa ang iyang gihimo kang Datan ug kang Abiram, nga mga anak ni Eliab nga kaliwat ni Reuben. Gilamoy sila sa yuta nga napikas, apil ang ilang mga pamilya, tolda, ug ang tanang nagpuyo uban kanila. Nahitabo kini sa atubangan sa mga Israelinhon. 7Kamo mismo ang nakakita niining gamhanang gihimo sa Ginoo.

8“Busa tumana ninyo ang tanang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa, aron may kusog kamo sa paglakaw ug sa pagpanag-iya sa yuta didto sa tabok sa Jordan. 9Kon motuman kamo, magakinabuhi kamo ug dugay didto sa yuta nga maayo ug mabungahon,11:9 yuta… mabungahon: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. nga gisaad sa Ginoo nga ihatag ngadto sa inyong mga katigulangan ug sa ilang mga kaliwat. 10Kay ang yuta nga inyong sudlon ug panag-iyahon dili sama sa yuta sa Ehipto nga inyong gibiyaan. Didto sa Ehipto, kon magtanom kamo maghago pa kamo pag-ayo sa pagpatubig niini. 11Apan ang yuta nga inyong panag-iyahon may mga bukid ug kapatagan nga kanunayng maulanan. 12Kining yutaa ginaatiman sa Ginoo nga inyong Dios; ginabantayan niya kini adlaw-adlaw sa tibuok tuig!

13“Busa kon tumanon lang ninyo kanunay ang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa, nga higugmaon ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug alagaron sa tibuok ninyong kasingkasing ug sa tibuok nga kalag, 14padad-an niya kamo ug ulan sa hustong panahon aron makaani kamo ug trigo, ubas aron himuong bino, ug olibo aron himuong lana. 15Hatagan niya ug sabsabanan ang inyong mga kahayopan, ug kamo mismo makakaon ug matagbaw.

16“Pagbantay gayod kamo nga dili kamo madani sa pagbiya sa Dios ug sa pagsimba sa ubang mga dios ug sa pag-alagad niini. 17Kon himuon ninyo kini, masuko ang Ginoo kaninyo; dili na niya paulanon ug dili na mohatag ug abot ang yuta, ug sa dili madugay mangamatay kamo ug mangahanaw sa maayong yuta nga gihatag sa Ginoo kaninyo. 18Busa itisok gayod ninyo kining akong mga gipangsulti diha sa inyong kasingkasing ug hunahuna. Ihigot ninyo kini sa inyong mga bukton ug ibutang sa inyong mga agtang aron sa pagpahinumdom kaninyo. 19Itudlo kini sa inyong mga kabataan. Hisgoti ninyo kini kon anaa kamo sa inyong mga balay ug kon nagalakaw kamo, kon nagahigda kamo ug kon mobangon kamo. 20Isulat ninyo kini sa kilid sa mga pultahan sa inyong mga balay ug sa mga ganghaan paingon sa inyong mga lungsod, 21aron nga kamo ug ang inyong mga anak magkinabuhi ug dugay didto sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga ihatag ngadto sa inyong mga katigulangan. Panag-iyahon ninyo kini samtang may langit sa ibabaw sa kalibotan.

22“Kon tumanon ninyo pag-ayo kining tanang mga sugo nga gihatag ko kaninyo nga higugmaon ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug magkinabuhi subay sa iyang mga pamaagi ug magpabilin kaniya, 23papahawaon sa Ginoo ang mga katawhan sa nasod sa yuta nga inyong panag-iyahon bisan mas dagko ug gamhanan sila kay kaninyo. 24Ang tanang yuta nga inyong maadtoan gikan sa kamingawan paingon sa Lebanon, ug gikan sa Suba sa Eufrates paingon sa Dagat sa Mediteraneo,11:24 Dagat sa Mediteraneo: sa Hebreo, dagat sa kasadpan. mainyo. 25Walay makapugong kaninyo. Sumala sa gisaad sa Ginoo nga inyong Dios kaninyo, himuon niya nga kalisangan kamo sa mga tawo bisan asa kamo moadto nianang yutaa.

26“Pamati! Papilion ko kamo karon sa panalangin o sa tunglo. 27Panalanginan kamo kon tumanon ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga gihatag ko kaninyo karon. 28Tunglohon kamo kon dili ninyo tumanon kining mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga gihatag ko kaninyo karon, ug mosimba sa ubang mga dios nga wala gani ninyo mailhi. 29Ug kon dad-on na kamo sa Ginoo nga inyong Dios ngadto sa yuta nga inyong panag-iyahon, imantala ninyo ang panalangin sa Bukid sa Gerizim ug ang tunglo sa Bukid sa Ebal. 30Kini nga mga bukid anaa sa kasadpan sa Suba sa Jordan, sa yuta sa mga Canaanhon nga nagapuyo sa Kapatagan sa Jordan11:30 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. duol sa lungsod sa Gilgal. Duol kini sa dagkong mga kahoy sa More. 31Hapit na kamo motabok sa Jordan aron sa pagsulod ug sa pagpanag-iya sa yuta nga gihatag sa Ginoo nga inyong Dios kaninyo. Kon makuha na ninyo kini ug mamuyo na kamo didto, 32tumana gayod ninyo ang tanang mga tulumanon ug mga lagda nga gihatag ko kaninyo karon.”

Persian Contemporary Bible

تثنيه 11:1-32

خداوند را دوست بداريد و اطاعت كنيد

1خداوند، خدايتان را دوست بداريد و اوامرش را هميشه اطاعت كنيد. 2گوش كنيد! من با فرزندان شما سخن نمی‌گويم كه مزهٔ تنبيه خداوند را نچشيده و بزرگی و قدرت مهيبش را نديده‌اند. 3ايشان آنجا نبودند تا معجزاتی را كه او در مصر عليه فرعون و تمامی سرزمينش انجام داد ببينند. 4آنها نديده‌اند كه خداوند با لشكر مصر و با اسبان و عرابه‌های ايشان چه كرد و چگونه كسانی را كه در تعقيب شما بودند در دريای سرخ غرق نموده، هلاک كرد. 5آنها نديده‌اند در طول سالهايی كه شما در بيابان سرگردان بوديد، چگونه خداوند بارها از شما مراقبت كرده است تا شما را به اينجا برساند. 6آنها آنجا نبودند وقتی كه داتان و ابيرام، پسران الياب، از نسل رئوبين، مرتكب گناه شدند و زمين دهان باز كرده، جلو چشم تمامی قوم اسرائيل آنها را با خانواده و خيمه و اموالشان بلعيد.

7ولی شما با چشمانتان اين معجزات عظيم را ديده‌ايد. 8پس اين فرمانهايی را كه امروز به شما می‌دهم با دقت اطاعت كنيد تا توانايی آن را داشته باشيد كه سرزمينی را كه بزودی وارد آن می‌شويد تصرف كنيد.

9اگر از اين اوامر اطاعت كنيد در سرزمينی كه خداوند به پدرانتان و به شما كه فرزندان ايشان هستيد وعده داد، عمر طولانی و خوبی خواهيد داشت، در سرزمينی كه شير و عسل در آن جاری است. 10چون سرزمينی كه بزودی وارد آن می‌شويد و آن را تصاحب می‌كنيد مثل سرزمين مصر كه از آنجا آمده‌ايد نيست و احتياجی به آبياری ندارد. 11سرزمين کوهها و دره‌های پر آب است. 12سرزمينی است كه خداوند، خدايتان خود از آن مراقبت می‌كند و چشمان او دائم در تمامی سال بر آن دوخته شده است.

13اگر شما تمام فرامين او را كه من امروز به شما می‌دهم با دقت اطاعت كنيد و اگر خداوند، خدايتان را با تمامی دل و جان دوست داشته باشيد و او را پرستش كنيد 14آنگاه او باز هم باران را به موقع خواهد فرستاد تا غله، شراب تازه و روغن زيتون فراوان داشته باشيد. 15او به شما مراتع سرسبز برای چريدن گله‌هايتان خواهد داد و خود نيز غذای كافی خواهيد داشت كه بخوريد و سير شويد.

16ولی هوشيار باشيد كه دلهايتان از خداوند برنگردد تا خدايان ديگر را بپرستيد، 17چون اگر چنين كنيد خشم خداوند نسبت به شما افروخته شده، آسمانها را خواهد بست و ديگر باران نخواهد باريد و شما محصولی نخواهيد داشت، و بزودی در سرزمين حاصلخيزی كه خداوند به شما داده است نابود خواهيد شد. 18بنابراين، اين فرمانها را در دل و جان خود جای دهيد. آنها را به دستهای خود و همچنين به پيشانی‌تان ببنديد تا هميشه به خاطر داشته باشيد كه بايد آنها را اطاعت كنيد. 19آنها را به فرزندان خود بياموزيد و هميشه دربارهٔ آنها صحبت كنيد، خواه در خانه باشيد خواه در بيرون، خواه هنگام خواب باشد خواه اول صبح. 20آنها را بر سر در منازل خود و بر دروازه‌هايتان بنويسيد. 21آنگاه تا زمين و آسمان باقی است شما و فرزندانتان در سرزمينی كه خداوند به پدرانتان وعده داد زندگی خواهيد كرد.

22اگر با دقت همهٔ دستوراتی را كه به شما می‌دهم اطاعت كرده، خداوند، خدايتان را دوست بداريد و آنچه را كه او می‌خواهد انجام داده، از او جدا نشويد 23آنگاه خداوند همهٔ قومهایی را كه با شما مقاومت می‌كنند، هر قدر هم از شما بزرگتر و قويتر باشند، بيرون خواهد كرد و شما زمينهايشان را تسخير خواهيد نمود. 24هر جا كه قدم بگذاريد به شما تعلق خواهد داشت. مرزهايتان از بيابان نِگِب در جنوب تا لبنان در شمال، و از رود فرات در مشرق تا دريای مديترانه در مغرب خواهد بود. 25هيچكس يارای مقاومت با شما را نخواهد داشت، چون خداوند، خدايتان همانطور كه قول داده است هر جا كه برويد ترس شما را در دل مردمی كه با آنها روبرو می‌شويد، خواهد گذاشت.

26من امروز به شما حق انتخاب می‌دهم تا بين بركت و لعنت يكی را انتخاب كنيد. 27اگر فرامين خداوند، خدايتان را كه امروز به شما می‌دهم اطاعت كنيد بركت خواهيد يافت 28و اگر از آنها سرپيچی كرده، خدايان قومهای ديگر را پرستش كنيد، مورد لعنت قرار خواهيد گرفت. 29وقتی كه خداوند، خدايتان شما را وارد سرزمينی می‌كند كه بايد آن را تصرف كنيد، از كوه جَرِزيم بركت و از كوه عيبال، لعنت اعلام خواهد شد. 30(جَرِزيم و عيبال كوههايی هستند در غرب رود اردن، يعنی در سرزمين كنعانيهايی كه در آنجا در اراضی بيابانی نزديک جلجال زندگی می‌كنند، بلوطستان موره هم در آنجا قرار دارد.) 31شما بزودی از رود اردن عبور كرده، در سرزمينی كه خداوند به شما می‌دهد ساكن خواهيد شد. 32فراموش نكنيد كه در آنجا بايد همهٔ قوانينی را كه امروز به شما می‌دهم اطاعت كنيد.