Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 10:1-22

Ang Ikaduhang Lagpad nga mga Bato

(Exo. 34:1-10)

1“Niadtong higayona miingon ang Ginoo kanako, ‘Pagsapsap ug duha ka lagpad nga bato sama niadtong nahauna ug tungas kanako dinhi sa bukid. Paghimo usab ug kahon nga kahoy. 2Isulat ko niining lagpad nga mga bato ang mga pulong nga gisulat ko sa nahaunang lagpad nga mga bato nga imong gibuak. Unya isulod mo kini sa kahon.’

3“Busa naghimo ako ug kahon nga akasya ug nagsapsap ug duha ka lagpad nga bato sama niadtong nahauna, ug mitungas ako sa bukid dala ang duha ka bato. 4Gisulat sa Ginoo niining lagpad nga mga bato ang iyang gisulat kaniadto, ang Napulo ka Sugo nga gihatag niya kaninyo sa dihang misulti siya gikan sa taliwala sa kalayo didto sa bukid niadtong adlaw nga nagtigom kamo. Sa dihang nahatag na kini sa Ginoo kanako, 5nanaog ako sa bukid ug gisulod ko kini sa kahon nga akong gihimo, sumala sa gimando kanako sa Ginoo, ug hangtod karon atua pa kini didto.”

6Nanglakaw ang mga Israelinhon gikan sa mga atabay sa katawhan sa Jaakan paingon sa Mosera. Didto namatay si Aaron ug didto usab nila siya gilubong. Ug si Eleazar nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga pangulong pari. 7Gikan didto miadto sila sa Gudgoda ug unya sa Jotbata, usa ka dapit nga may mga lugut. 8Niadtong higayona gipili sa Ginoo ang tribo ni Levi sa pagdala sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, sa pag-alagad kaniya, ug sa pagbendisyon sa mga tawo sa iyang ngalan. Hangtod karon mao kini ang ilang buluhaton. 9Mao kana nga ang mga kaliwat ni Levi walay bahin sa yuta sa ilang isigka-Israelinhon. Ang Ginoo mismo mao ang ilang bahin sumala sa giingon sa Ginoo nga inyong Dios.

10“Sama sa gihimo ko kaniadto, nagpabilin ako sa bukid sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii, ug sa makausa pa, gipamatian ako sa Ginoo ug wala niya kamo laglaga. 11Miingon siya kanako, ‘Lakaw, ug pangulohi ang mga Israelinhon sa pagsulod ug sa pagpanag-iya sa yuta nga akong gisaad nga ihatag sa inyong mga katigulangan.’ ”

Kahadloki Ninyo ang Ginoo

12“Ug karon, katawhan sa Israel, ang gipangayo lang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios mao nga motahod kamo kaniya, magkinabuhi subay sa iyang pamaagi, mahigugma kaniya, mag-alagad kaniya sa tibuok ninyong kasingkasing ug kalag, 13ug magtuman sa iyang mga sugo ug mga tulumanon nga gihatag ko kaninyo karong adlawa alang sa inyong kaayohan.

14“Iya sa Ginoo nga inyong Dios ang kalangitan, bisan ang labing taas nga langit, apil ang kalibotan ug ang tanang anaa niini. 15Apan gipili sa Ginoo ang inyong mga katigulangan nga iyang higugmaon, ug gipili niya kamo nga ilang mga kaliwat labaw sa tanang nasod, ug hangtod karon kamo gihapon ang iyang gipili nga katawhan. 16Busa hinloi ninyo ang inyong kasingkasing ug ayaw na kamo pagpagahi sa inyong mga ulo. 17Kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa mga dios ug Ginoo sa mga ginoo. Gamhanan siya ug katingalahan nga Dios. Wala siyay pinalabi ug dili siya modawat ug suborno. 18Gipanalipdan niya ang katungod sa mga ilo ug mga biyuda. Gihigugma niya ang mga langyaw ug gihatagan niya sila sa mga pagkaon ug mga bisti. 19Busa higugmaa usab ninyo ang mga dumuduong, kay kamo mga dumuduong usab kaniadto sa Ehipto. 20Tahora ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug alagari ninyo siya. Pabilin kamo kaniya ug manumpa kamo sa iya lang nga ngalan. 21Dayega ninyo siya, kay siya ang inyong Dios nga naghimo sa katingalahang mga butang nga inyo mismong nakita. 22Sa pag-adto sa inyong mga katigulangan sa Ehipto, 70 lang silang tanan, apan karon gipadaghan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sama kadaghan sa mga bitoon sa langit.”

New International Reader’s Version

Deuteronomy 10:1-22

The New Stone Tablets

1At that time the Lord spoke to me. He said, “Carve out two stone tablets, just like the first ones. Then come up to me on the mountain. Also make a wooden ark. 2I will write on the tablets the words that were on the first tablets, which you broke. Then you must put the tablets in the ark.”

3So I made the ark out of acacia wood. I carved out two stone tablets that were just like the first ones. I went up the mountain. I carried the two tablets in my hands. 4The Lord wrote on the tablets what he had written before. It was the Ten Commandments. He had announced them to you out of the fire on the mountain. It was on the day you had gathered together there. So the Lord gave the tablets to me. 5Then I came back down the mountain. I put the tablets in the ark I had made, just as the Lord had commanded me. And that’s where they are now.

6Remember how the Israelites traveled from the wells of Bene Jaakan to Moserah. That’s where Aaron died. And his body was buried there. His son Eleazar became the next priest after him. 7From Moserah the people traveled to Gudgodah. Then they went on to Jotbathah. That land has streams of water. 8At that time the Lord set the tribe of Levi apart. He appointed them to carry the ark of the covenant of the Lord. He wanted them to serve him. He told them to bless the people in his name. And they still do it today. 9That’s why the Levites don’t have any part of the land the Lord gave the other tribes in Israel. They don’t have any share among them. The Lord himself is their share. That’s what the Lord your God told them.

10I had stayed on the mountain for 40 days and 40 nights, just as I did the first time. The Lord listened to me that time also. He didn’t want to destroy you. 11“Go,” the Lord said to me. “Lead the people on their way. Then they can enter the land and take it over. I have given my word. I promised I would give the land to their fathers, to Abraham, Isaac and Jacob.”

Honor the Lord

12And now, Israel, what is the Lord your God asking you to do? Honor him. Live exactly as he wants you to live. Love him. Serve him with all your heart and with all your soul. 13Obey the Lord’s commands and rules. I’m giving them to you today for your own good.

14The heavens belong to the Lord your God. Even the highest heavens belong to him. He owns the earth and everything in it. 15But the Lord loved your people of long ago very much. You are their children. And he chose you above all the other nations. His love and his promise remain with you to this very day. 16So don’t be stubborn anymore. Obey the Lord. 17The Lord your God is the greatest God of all. He is the greatest Lord of all. He is the great God. He is mighty and wonderful. He treats everyone the same. He doesn’t accept any money from those who want special favors. 18He stands up for widows and for children whose fathers have died. He loves outsiders living among you. He gives them food and clothes. 19So you also must love outsiders. Remember that you yourselves were outsiders in Egypt. 20Honor the Lord your God. Serve him. Remain true to him. When you make promises, do so in his name. 21He is the one you should praise. He’s your God. With your own eyes you saw the great and amazing things he did for you. 22Long ago, your people went down into Egypt. The total number of them was 70. And now the Lord your God has made you as many as the stars in the sky.