Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 10:1-22

Ang Ikaduhang Lagpad nga mga Bato

(Exo. 34:1-10)

1“Niadtong higayona miingon ang Ginoo kanako, ‘Pagsapsap ug duha ka lagpad nga bato sama niadtong nahauna ug tungas kanako dinhi sa bukid. Paghimo usab ug kahon nga kahoy. 2Isulat ko niining lagpad nga mga bato ang mga pulong nga gisulat ko sa nahaunang lagpad nga mga bato nga imong gibuak. Unya isulod mo kini sa kahon.’

3“Busa naghimo ako ug kahon nga akasya ug nagsapsap ug duha ka lagpad nga bato sama niadtong nahauna, ug mitungas ako sa bukid dala ang duha ka bato. 4Gisulat sa Ginoo niining lagpad nga mga bato ang iyang gisulat kaniadto, ang Napulo ka Sugo nga gihatag niya kaninyo sa dihang misulti siya gikan sa taliwala sa kalayo didto sa bukid niadtong adlaw nga nagtigom kamo. Sa dihang nahatag na kini sa Ginoo kanako, 5nanaog ako sa bukid ug gisulod ko kini sa kahon nga akong gihimo, sumala sa gimando kanako sa Ginoo, ug hangtod karon atua pa kini didto.”

6Nanglakaw ang mga Israelinhon gikan sa mga atabay sa katawhan sa Jaakan paingon sa Mosera. Didto namatay si Aaron ug didto usab nila siya gilubong. Ug si Eleazar nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga pangulong pari. 7Gikan didto miadto sila sa Gudgoda ug unya sa Jotbata, usa ka dapit nga may mga lugut. 8Niadtong higayona gipili sa Ginoo ang tribo ni Levi sa pagdala sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, sa pag-alagad kaniya, ug sa pagbendisyon sa mga tawo sa iyang ngalan. Hangtod karon mao kini ang ilang buluhaton. 9Mao kana nga ang mga kaliwat ni Levi walay bahin sa yuta sa ilang isigka-Israelinhon. Ang Ginoo mismo mao ang ilang bahin sumala sa giingon sa Ginoo nga inyong Dios.

10“Sama sa gihimo ko kaniadto, nagpabilin ako sa bukid sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii, ug sa makausa pa, gipamatian ako sa Ginoo ug wala niya kamo laglaga. 11Miingon siya kanako, ‘Lakaw, ug pangulohi ang mga Israelinhon sa pagsulod ug sa pagpanag-iya sa yuta nga akong gisaad nga ihatag sa inyong mga katigulangan.’ ”

Kahadloki Ninyo ang Ginoo

12“Ug karon, katawhan sa Israel, ang gipangayo lang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios mao nga motahod kamo kaniya, magkinabuhi subay sa iyang pamaagi, mahigugma kaniya, mag-alagad kaniya sa tibuok ninyong kasingkasing ug kalag, 13ug magtuman sa iyang mga sugo ug mga tulumanon nga gihatag ko kaninyo karong adlawa alang sa inyong kaayohan.

14“Iya sa Ginoo nga inyong Dios ang kalangitan, bisan ang labing taas nga langit, apil ang kalibotan ug ang tanang anaa niini. 15Apan gipili sa Ginoo ang inyong mga katigulangan nga iyang higugmaon, ug gipili niya kamo nga ilang mga kaliwat labaw sa tanang nasod, ug hangtod karon kamo gihapon ang iyang gipili nga katawhan. 16Busa hinloi ninyo ang inyong kasingkasing ug ayaw na kamo pagpagahi sa inyong mga ulo. 17Kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa mga dios ug Ginoo sa mga ginoo. Gamhanan siya ug katingalahan nga Dios. Wala siyay pinalabi ug dili siya modawat ug suborno. 18Gipanalipdan niya ang katungod sa mga ilo ug mga biyuda. Gihigugma niya ang mga langyaw ug gihatagan niya sila sa mga pagkaon ug mga bisti. 19Busa higugmaa usab ninyo ang mga dumuduong, kay kamo mga dumuduong usab kaniadto sa Ehipto. 20Tahora ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug alagari ninyo siya. Pabilin kamo kaniya ug manumpa kamo sa iya lang nga ngalan. 21Dayega ninyo siya, kay siya ang inyong Dios nga naghimo sa katingalahang mga butang nga inyo mismong nakita. 22Sa pag-adto sa inyong mga katigulangan sa Ehipto, 70 lang silang tanan, apan karon gipadaghan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sama kadaghan sa mga bitoon sa langit.”

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

申命记 10:1-22

摩西重新接受诫命

1“当时耶和华对我说,‘你要凿两块石版,与前两块一样,也要做一个木柜,然后上山来见我。 2我要把你摔碎的那两块石版上的话重新写在你凿的石版上。你要把它们放在柜子里。’ 3于是,我用皂荚木做了一个柜子,又凿了两块石版,与前两块石版一样,然后带着石版上了山。 4耶和华把你们在山脚下聚会时祂在山上的火焰中向你们颁布的十条诫命,重新刻在石版上,并把石版交给我。 5我下山后,遵照耶和华的吩咐把石版放在我做的柜子里。现在石版仍放在那里。

6“我们从亚干人的井10:6 亚干人的井”或译“比罗比尼·亚干”或“比尼亚干井”。出发,来到摩西拉亚伦死在那里,并葬在那里,他儿子以利亚撒接替他做大祭司。 7我们从那里走到谷歌大,又走到溪流之乡约巴他8那时,耶和华把利未支派分别出来,派他们抬祂的约柜,站立在祂面前事奉祂,奉祂的名祝福,至今未变。 9因此,利未人在众支派中没有分到土地作产业,耶和华是他们的产业,这是你们的上帝耶和华对他们的应许。

10“和前一次一样,我又在山上待了四十昼夜,耶和华又听了我的祈求,答应不毁灭你们。 11耶和华对我说,‘起来,带他们走吧,去占领我起誓赐给他们祖先的土地。’

耶和华的要求

12以色列人啊,你们的上帝耶和华对你们有何要求?无非要你们敬畏祂,遵行祂的旨意,爱祂,全心全意地事奉祂, 13遵守祂的诫命和律例。我今天把这些诫命和律例赐给你们,是为了你们的益处。 14看啊,诸天、大地和万物都属于你们的上帝耶和华。 15但耶和华只喜爱你们的祖先,从万族中拣选了他们的后裔——你们,正如今日的情形。 16所以,你们要洗心革面,不可再顽固不化。 17你们的上帝耶和华是万神之神、万主之主,是伟大、全能、可畏的上帝。祂不徇情面,不受贿赂; 18祂为孤儿寡妇主持公道,关爱寄居者,供给他们衣食。 19所以,你们要爱寄居者,因为你们也曾寄居埃及20你们要敬畏你们的上帝耶和华,事奉祂,倚靠祂,凭祂的名起誓。 21你们要赞美祂,祂是你们的上帝,你们亲眼目睹了祂为你们做的伟大而可畏的事。 22当年你们祖先下埃及时,只有七十人,现在你们的上帝耶和华使你们多如天上的星辰。