Daniel 9 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Daniel 9:1-27

Nagaampo si Daniel alang sa mga Israelinhon

1Si Darius nga Medianhon nga anak ni Ahasuerus9:1 Ahasuerus usa sa ngalan ni Xerxes. mao ang hari sa tibuok nga Babylon niadtong higayona. 2Sa unang tuig sa iyang paghari, nahibaloan ko gikan sa mga Kasulatan nga magpabilin nga guba ang Jerusalem sulod sa 70 ka tuig, sumala sa giingon sa Ginoo kang Propeta Jeremias. 3Tungod niadto, midangop ako sa Ginoong Dios pinaagi sa pag-ampo. Nagpuasa ako, nagbistig sako, ug nagbutang ug abo sa akong ulo.9:3 nagbistig sako, ug nagbutang ug abo sa akong ulo: Himuon kini sa mga Judio sa pagpakita nga sila nagasubo ug nagahinulsol sa ilang mga sala. 4Mao kini ang akong giingon sa dihang nagaampo ako ug nagsulti sa akong mga sala ug sa sala sa mga Israelinhon ngadto sa Ginoo nga akong Dios:

“Ginoo, gamhanan ka ug katingalahan nga Dios. Gituman mo ang imong saad nga higugmaon mo ang nagahigugma kanimo ug nagatuman sa imong mga sugo. 5Nakasala kami kanimo. Naghimo kamig daotan pinaagi sa pagsupak ug pagsalikway sa imong mga sugo ug tulumanon. 6Wala kami mamati sa mga propeta nga imong mga alagad, nga imong gisugo nga makigsulti sa among mga hari, mga pangulo, mga katigulangan, ug sa tanang katawhan sa Israel.

7“Matarong ka gayod Ginoo, apan kami makauulaw gihapon hangtod karon. Nasinati kini sa tanan nga lumulupyo sa Jerusalem ug sa ubang bahin sa Juda, ug sa tanang Israelinhon nga imong gikatag sa duol ug layo nga mga dapit tungod sa ilang pagsupak kanimo. 8Kaulawan ang angay kanamo, Ginoo, lakip na ang among mga hari, mga pangulo, ug mga katigulangan, tungod kay nakasala kami kanimo. 9Apan maloloy-on ka gihapon ug mapinasayloon bisan pa kon masinupakon kami kanimo. 10Wala kami motuman kanimo, kay wala kami mosunod sa mga sugo nga imong gihatag kanamo pinaagi sa imong mga alagad nga mga propeta. 11Nakalapas ang tanang Israelinhon sa imong Kasugoan; nagdumili sila sa pagtuman sa imong gisulti. Tungod sa among pagpakasala, miabot kanamo ang tunglo nga nahisulat sa Kasugoan ni Moises nga imong alagad. 12Gituman mo ang imong giingon kanamo ug sa among mga pangulo nga imo kami imong silotan sa hilabihan. Busa wala pa gayoy nahitabo dinhi sa kalibotan sama sa nahitabo sa Jerusalem. 13Miabot kini nga silot kanamo sumala sa nahisulat sa Kasugoan ni Moises. Apan Ginoo nga among Dios, bisan pa niana, wala gihapon kami modangop kanimo ug motalikod sa among mga sala, ug wala kami mohatag ug pagtagad sa kamatuoran. 14Giandam mo ang silot alang kanamo; ug gipahamtang mo na gani tungod kay matarong ka sa tanan mong ginahimo. Apan bisan pa niana wala kami motuman kanimo.

15“O Ginoo nga among Dios, giluwas mo ang imong katawhan gikan sa Ehipto pinaagi sa imong gahom, ug nahimo kang inila hangtod karon. Apan nagpakasala kami ug naghimo ug daotan. 16Busa, Ginoo, tungod kay matarong ka, nagapakilooy ako nga kuhaon mo na ang imong kasuko sa Jerusalem, ang imong siyudad ug balaan9:16 balaan: o, pinili. nga bukid. Tungod sa among mga sala ug sa sala sa among mga katigulangan, gitamay kami ug ang Jerusalem sa mga tawo sa among palibot.

17“Busa, O Dios, pamatia ang akong pag-ampo ug pagpakilooy. Para mapasidunggan ka Ginoo, tukora pag-usab ang imong templo9:17 tukora pag-usab ang imong templo: sa literal, pasilaka ang imong nawong sa imong templo. nga naguba ug gipasagdan na lang. 18O Dios, pamatia ako. Tan-awa ang among alaot nga kahimtang ug ang kahimtang sa siyudad diin giila ka nga Dios. Wala kami mag-ampo kanimo tungod kay matarong kami, kondili tungod kay maloloy-on ka. 19Pamatia ug pasayloa kami, Ginoo. Tabangi kami dayon aron mapasidunggan ka, kay giila ka nga Dios diha sa imong siyudad ug sa imong katawhan.”

Gipasabot ni Gabriel ang Kahulogan sa Panagna

20Nagpadayon ako sa pagpangamuyo ug sa pagsulti sa akong mga sala ug sa sala sa akong katagilungsod nga mga Israelinhon, ug nagapakilooy sa Ginoo nga akong Dios alang sa balaan niya nga bukid. 21Ug samtang nagaampo ako, tulin nga milupad paingon kanako si Gabriel nga nakita ko kaniadto sa akong panan-awon. Takna kadto sa paghalad sa gabii.9:21 paghalad sa gabii: Ginahimo kini sa pagsalop sa adlaw. 22Miingon siya, “Daniel, mianhi ako dinhi aron pasabton ka. 23Sa dihang nagsugod ka pa lang sa pag-ampo, may gipadayag ang Dios. Mianhi ako dinhi aron isugilon kini kanimo, tungod kay gipangga ka sa Dios. Busa pamatia ug sabta ang isaysay ko kanimo:

24“490 ka tuig9:24 490 ka tuig: sa literal, 7 ka 70. ang gitagal sa Dios alang sa balaan nga siyudad ug sa imong mga katagilungsod aron sa pag-undang sa ilang pagrebelde ug pagpakasala, aron mahinloan sila gikan sa ilang mga sala, aron mapatunhay sa Dios ang katarong hangtod sa kataposan, aron matuman ang panan-awon ug panagna, ug aron mahalad pag-usab ang templo sa Dios.

25“Kinahanglang imong mahibaloan ug masabtan nga gikan sa panahon sa pagmando nga tukoron pag-usab ang Jerusalem hangtod sa pag-abot sa pinili nga pangulosa Dios, molabay usa ang 49 ka tuig.9:25 49 ka tuig: sa literal, 7 ka 7. Ug sulod sa laing 434 ka tuig,9:25 434 ka tuig: sa literal, 7 ka 62. tukoron pag-usab ang Jerusalem nga may mga plasa ug mga depensa. Apan panahon kini sa kasamok. 26Pagkahuman sa 434 ka tuig,9:26 434 ka tuig: Tan-awa usab ang bersikulo 25. patyon ang pinili sa Dios ug walay mahibilin kaniya. Unya gub-on sa mga sakop sa usa ka hari nga moabot ang siyudad ug ang templo, apan ang iyang kataposan moabot nga daw baha. Kay gitakda sa Dios nga ang kalaglagan magpadayon hangtod sa kataposan sa panaggira. 27Kadto nga hari magahimo ug lig-on nga kasabotan sa daghang katawhan sulod sa pito ka tuig. Apan paglabay sa tulo ka tuig ug tunga, pahunongon niya ang mga paghalad ug magbutang siya ug usa ka bahin sa templo nga magdalag kalaglagan. Magapadayon kini hangtod nga moabot ang kataposan nga gitakda sa Dios kaniya.”