Ang Pulong Sa Dios

Colosas 2:1-23

1Gusto ko nga masayran ninyo nga labihan gayod ang akong paghago alang kaninyo ug sa mga taga-Laodicea, ingon man usab sa uban nga wala pa makakita kanako. 2Gihimo ko kini aron madasig kamo ug lakip usab sila. Gitudloan ko kamo nga may paghigugma, ug gipaabot ko nga masabtan gayod ninyo ug masayran ang tinago nga plano sa Dios bahin kang Cristo. 3Si Cristo mao ang tinubdan sa tanan nga kaalam ug pagsabot.

4Gisugilon ko kini kaninyo aron dili kamo matunto sa ilang madanihon nga mga pulong. 5Kay bisan wala ako diha uban kaninyo, kanunay ko kamong gihandom, ug nalipay ako kaayo tungod kay maayo ang inyong panag-uban ug lig-on gayod ang inyong pagtuo kang Cristo.

Si Cristo ang Angay Natong Sundon

6Tungod kay giila na ninyo si Cristo Jesus ingon nga Ginoo,2:6 Ginoo: Ang buot ipasabot, agalon. padayon kamo diha kaniya. 7Panggamot kamo kaniya ug pagtubo. Pagmalig-on kamo diha sa pagtuo nga gitudlo kaninyo, ug pagpasalamat usab kamo kanunay sa Dios.

8Pagbantay sa mga tawo nga buot modala kaninyo sa ilang grupo sa pinilusopo nga pamaagi ug malimbongon nga mga pagtulon-an. Kini nga mga pagtulon-an dili gikan kang Cristo kondili napanunod lang nila sa mga katigulangan ug sa mga kalibotanon lang nga pamaagi. 9Ang tinuod, si Cristo nahimong tawo, apan bisan pa niini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. 10Ang madagayaon nga kinabuhi anaa kaninyo2:10 Ang madagayaon nga kinabuhi anaa kaninyo: o, Kon unsa ang anaa kaniya, anaa usab kaninyo. tungod kay kamo anaa kang Cristo nga mao ang nagagahom sa tanan nga espiritu nga nagahari ug may gahom.

11Tungod kay kamo anaa kang Cristo, natuli na kamo. Apan dili sama sa pagtuli sa mga Judio nga adunay ilang kuhaon sa lawas sa tawo, kondili ang gikuha ni Cristo mao ang daotang mga tinguha sa inyong lawas nga makasasala. 12Kay ang pagbautismo kaninyo nagkahulogan nga gilubong kamo uban ni Cristo. Ug tungod kay anaa na kamo kang Cristo, gibanhaw usab kamo uban kaniya, kay nagasalig kamo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. 13Kaniadto, kamong mga dili Judio patay atubangan sa Dios tungod sa inyong makasasala nga kinabuhi. Apan karon gihatagan kamog kinabuhi sa Dios uban ni Cristo. Gipasaylo niya ang tanan natong mga sala. 14May tulubagon unta kita sa Dios tungod kay wala nato matuman ang iyang mga kasugoan. Apan pinaagi sa pagpalansang ni Cristo sa krus gipapas sa Dios ang listahan sa atong mga sala, ug karon dili na kita silotan. 15Didto usab sa krus gipildi sa Dios ang mga espiritu nga nagahari ug may gahom, ug gipakita niya sa tanan nga sila nabihag na niya.

16Busa ayaw pasagdi nga diktahan kamo ni bisan kinsa kon unsa ang angay ninyo nga kaonon o imnon, o unsa ang angay ninyong buhaton sa mga pista sa pagsubang sa bulan o sa Adlaw nga Igpapahulay. 17Kini nga mga tulumanon anino lang sa mga gipaabot kaniadto nga mao si Cristo. 18May mga tawo usab nga nagapasigarbo nga nakakita kuno sila ug mga panan-awon, ug buot nilang pugson ang uban nga magpakaubos ug mosimba sa mga anghel. Ayaw kamo pagpadaog niana nga mga tawo. Walay kapuslanan ang ilang pagpasigarbo, kay tawhanon lang kana nga mga panghunahuna. 19Dili nila gusto nga magpasakop kang Cristo nga atong ulo nga mao ang nagahatag kanato nga iyang lawas sa mga kinahanglanon pinaagi sa nagkadugtong nga mga bahin, ug pinaagi niini nagatubo kita sumala sa kabubut-on sa Dios.

Ang Bag-o nga Kinabuhi Diha kang Cristo

20Namatay na kamo uban kang Cristo ug naluwas na gikan sa mga walay kapuslanan nga pamaagi niining kalibotan. Busa nganong nagakinabuhi pa man kamo nga sama sa mga tawo niining kalibotana? Nganong nagasunod pa man kamo sa mga tulumanon sama sa: 21“Ayaw pagkupot niini,” “Ayaw pagtilaw niana,” o “Ayaw paghikap niana”? 22Kining mga tulumanon nga gitudlo sa mga tawo binuhat lang nila ug mahitungod lang sa mga butang nga mawala human makaon. 23Kon hunahunaon nato, morag husto ang ilang mga gitudlo mahitungod sa pagsimba nga uyon sa ilang pamaagi, sa pagpaubos ug sa pagdagmal sa ilang lawas. Apan ang tinuod, kining tanan dili gayod makatabang sa pagpugong sa atong lawasnon nga kaibog.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 2:1-23

1Cancunamantapish, Laodicea crijcunamantapish, ñucata mana ñahui ñahui rijsij tucui shujtajcunamantapish, ima shina llaquita apajtaca yachanami canguichij. 2Chaita yachashpami, tucuicunallataj shujlla shina cʼuyanacushpa, cancunapaj shungupi samaringuichij. Yaya Diosmantapish, Cristomantapish pacalla tiyacushcataca tucuita alli entendishpa, alli yachanguichijmari. 3Cristopimari tucui alli yachaicunapish, sumaj yuyaicunapish pacalla huaquichishca tiyacun. 4Uyashpa catinallata huillashpa, cancunata umasha nijcunata ama crichichunmi, caitaca nicuni. 5Ñuca quiquin mana cancunahuan cashpapish, yuyaipica cancunahuanmari cani. Chaimantami, cancuna Cristota crishpa, alli caticujtapish, tucuipi alli cajtapish yachashpaca, ñuca ñahuihuantaj ricucuj shina achcata cushicuni.

Cristollami mushuj causaita cun

6Shina cajpica, Apunchij Jesucristota chasquishcamantaca, cunanca Paita catijcuna shinataj, Paihuan causacuichijlla. 7Jesucristopi sapiyashca, alli shayachishca caichij. Cancunata yachachishcata crishpa, shuj yuyai Paita catichij. Diostaca, pagui nishpa mañaracuichijlla.

8Alli yuyaihuan canguichij. Pipish paicunapaj quiquin yuyaimanta yanga parlocunata parlashpa, ñataj cancunata crichinman. Paicunaca, mana Cristomantachu yachachin, ashtahuanpish runacuna yachachishca, cai pacha yuyaicunallatami yachachincuna.

9Dios tucui ima shina cashcamari, Cristopaj cuerpopi causacun. 10Cancunaca, Cristohuan shujlla tucushcamantami, tucuita charinguichij. Paica, ima rurai tucunata charijcunatapish, ima mandanata charijcunatapish, Mandaj Umami. 11Cancuna Cristohuan shujlla tucujpimi Paica, charishca aicha punta carata maquihuan pʼitij shina, cancunapaj aicha millai munaicunata ruranata saquichirca. Aicha punta carata maquihuan pʼitishcaca, mana chaita rurai tucunchu. 12Cancuna bautiźarishpaca, Cristohuanmi pambashca carcanguichij. Taita Diosca, tucuita rurai tucuj cashpa, Cristota huañushcacunapaj chaupimanta causachishcata crishcamantami, cancunapish Cristohuan causarircanguichij.

13Sarunca, charishca aicha punta carata manaraj pʼitichishca shina, millai shunguta manaraj mushujyachishca cashpami, juchayuj cashpa huañushca carcanguichij. Chashna cajpipish Taita Diosca, cancunapaj tucui juchacunata perdonashpami, Cristondij causachirca. 14Chaita rurangapajca, Mandashcata ñucanchij mana pajtachi tucushcamanta, ñucanchijta juchachicuj quillcatarajmi anchuchirca. Cristota cruzpi chacatashpami, chaitaca anchuchirca. 15Cristohuanmi, imatapish rurai tucujcunatapish, caźuchishpa charicujcunatapish, paicunapaj maquipi charicushcataca tucuita quichurca. Ña mishashpa, tucuicunapaj ñaupajpi cumurichishpaca, Cristotami mishaj cashcata ricuchirca.

16Chaimanta cancunataca, imata micushcamantapish, imata ubyashcamantapish, fiesta punllacunamanta, llullu luna punllacunamanta, sabadocunamantapish, pi ama imata nishpa juchachichun. 17Chai ruraicunaca, Cristo shamuna cashcata ricuchijllami. Ashtahuanpish Cuerpoca Cristopajmari. 18Angelcunata cumurishpa adorajcunaca, ñataj cancunataca ima japina illajta saquinman. Paicunaca manapish ricushcapimi satirishpa, alli yachaj shina, quiquin aicha yuyaillamanta surcushcata yachachincuna. 19Paicunaca, mandaj Uma caj Cristohuanca, mana shujlla tucushcacunachu. Paipaj cuerpopi cajcunataca, Paimi tucui mucucunapi, angucunata tandachishpa, shujllata rurashca, tucui imalla tiyajcunatapish carashpa sinchiyachicun. Chashnami paipaj Cuerpotaca, Taita Dios munashca shina huiñachin.

20Cancunaca cai pachallapi ruracushcataca saquingapajmari, Cristohuan huañurcanguichij. Chashna huañushca cashca jahuaca, ¿ima nishpataj chai mandashcacunallatataj caźushpa, saruncunaman ruracushcacunallapitaj catinguichigari? 21Cancunataca: «Ama chaita japingui, ama caita micungui, ama japiringuillapish» nincunami. 22Tucui chaicunaca, chingarijlla micunacunamanta mandashca, tucurijlla mandashcacunami. Runacunallataj quiquin yuyaimanta surcushpa yachachishcallami. 23Chaicunaca allitajmari yuyachin, ashtahuan yachajta ruraipaj shinatajmari ricurin. Diosta yuyarij tucushca canata, mana jatun tucushca shina ricurinata, aichata llaquichinallatami yachachin. Chashna cashpapish, aicha munaicunataca mana jarcai tucunchu.