Ang Pulong Sa Dios

Binuhatan 6

Ang Pagpili sa Pito ka Lalaki

1Niadtong panahona, nagkadaghan ang mga sumusunod ni Jesus. Unya nagbagulbol ang mga Judio kansang pinulongan Griego batok sa mga Judio kansang pinulongan Hebreo tungod kay wala mahatagi sa adlaw-adlaw nga rasyon ang ilang mga balong babaye. Busa gitawag sa dose ka mga apostoles ang tanang mga tumutuo. Ug miingon sila, “Dili maayo nga pasagdan namo ang pagwali sa pulong sa Dios aron mag-atiman lamang sa materyal nga mga pagtabang. Busa, mga kaigsoonan, pagpili kamo gikan sa inyong mga kauban ug pito ka lalaki nga may maayong dungog, maalamon, ug gigamhan sa Espiritu Santo. Sila mao ang atong padumalahon niining mga materyal nga mga pagtabang. Ug kami, ang among panahon gamiton namo sa pag-ampo ug sa pagsangyaw sa pulong sa Dios.” Miuyon ang tanang mga tumutuo sa giingon sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban, usa ka tawo nga may hugot nga pagtuo kang Jesus ug gigamhan sa Espiritu Santo. Gipili usab nila si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas nga taga-Antioquia. Kini si Nicolas dili Judio, apan mibalhin sa relihiyon sa mga Judio. Gidala nila sila nga mga napili ngadto sa mga apostoles, ug nag-ampo ang mga apostoles alang kanila, ug gipandongan nila sila sa ilang mga kamot.

Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Daghan pa gayod nga mga taga-Jerusalem ang nahimong sumusunod ni Jesus, ug daghan usab nga mga pari ang mituo kaniya.

Gidakop si Esteban

Si Esteban nga napuno sa grasya ug gahom gikan sa Dios mihimo ug daghang mga milagro ug mga kahibulongang butang nga nakita sa mga tawo. Apan may mga tawo nga mibatok kaniya. Kining mga tawhana mga Judio nga gikan sa Cyrene, sa Alexandria, sa Cilicia ug sa Asia. Kini sila mga miyembro sa simbahan sa mga Judio nga gitawag ug Simbahan sa mga Linuwas gikan sa Pagkaulipon. Kanunay silang makiglantugi kang Esteban. 10 Apan tungod kay ang Espiritu Santo naghatag ug kaalam kang Esteban dili gayod sila makalupig kaniya. 11 Busa nanuhol sila ug pila ka tawo nga moingon, “Nadunggan namo si Esteban nga nagsulti ug daotan batok kang Moises ug sa Dios.” 12 Ug niini nga pamaagi gisulsolan nila ang mga tawo, ang mga pangulo sa mga Judio, ug ang mga magtutudlo sa Kasugoan. Gidakop nila si Esteban ug gidala ngadto sa Korte sa mga Judio. 13 May gipasulod usab silang pipila ka tawo aron sa pagsaksi ug bakak batok kang Esteban. Nag-ingon sila, “Kining tawhana kanunay gayod nga nagasulti batok sa atong balaan nga templo ug sa Kasugoan ni Moises. 14 Nadunggan namo siya nga nagaingon nga ang atong templo gub-on ni Jesus nga taga-Nazaret ug ilisdan niya ang mga tulumanon nga gihatag kanato ni Moises!” 15 Ang tanang miyembro sa Korte sa mga Judio mitutok pag-ayo kang Esteban, ug nakita nila ang iyang dagway nga nahisama sa dagway sa anghel.